IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C

[Video] Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C

by GokiSoft.com - 14:00 14/09/2020 2,338 Lượt Xem#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char rollno[16];
	int age;
	char fullname[50];
	char address[200];
	
	//Nhap du lieu
	printf("\nNhap MaSV: ");
//	scanf("%s", rollno);
	gets(rollno);
	
	printf("\nNhap Tuoi: ");
	scanf("%d", &age);
	
	printf("\nNhap Ten: ");
//	scanf("%s", fullname);
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(fullname);
	
	printf("\nNhap Dia Chi: ");
//	scanf("%s", address);
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(address);
	
	//Hien thi du lieu
	printf("\n%s, %d, %s, %s", fullname, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	printf("\n|%-20s|%-8s|%-16s|%-20s|", "Fullname", "Age", "RollNo", "Address");
	printf("\n|%-20s|%-8d|%-16s|%-20s|", fullname, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	
	return 0;
}
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 12:58 15/09/2020#include <iostream>int main(int argc, char** argv) {
	char rollno[16];
	int age;
	char fullname[50];
	char address[200];
	
	
	printf("\nNhap MaSV: ");

	gets(rollno);
	
	printf("\nNhap Tuoi: ");
	scanf("%d", &age);
	
	printf("\nNhap Ten: ");

	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(fullname);
	
	printf("\nNhap Dia Chi: ");
	
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	gets(address);
	
	
	printf("\n%s, %d, %s, %s", fullname, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	printf("\n|%-20s|%-8s|%-16s|%-20s|", "Fullname", "Age", "RollNo", "Address");
	printf("\n|%-20s|%-8d|%-16s|%-20s|", fullname, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	


	return 0;
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!