IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C

Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:21 22/11/2021 14,685 Lượt Xem

Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn


a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:44 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char *argv[])
 {
	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,x,y,D,Dx,Dy;
	
	printf("Nhap he so a1=");
	scanf("%f", &a1);
	
	printf("Nhap he so b1=");
	scanf("%f", &b1);
	
	printf("Nhap he so c1=");
	scanf("%f", &c1);
	
	printf("Nhap he so a2=");
	scanf("%f", &a2);
	
	printf("Nhap he so b2=");
	scanf("%f", &b2);
	
	printf("Nhap he so c2=");
	scanf("%f", &c2);
	
	D = a1*b2-a2*b1;
	Dx = c1*b2 -c2*b1;
	Dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	if(D==0){
		if(Dx==Dy){
			printf("phuong trinh vo so nghiem");
		}else{
			printf("phuong trinh vo nghiem");
		}
	}else{
		x = Dx/D;
		y = Dy/D;
		printf("phuong trinh co nghiem x,y = %f,%f", x,y);
	}
	return 0;
	
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 12:11 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,d,dx,dy,x,y;
	
	printf("\na1 = "); scanf("%f", &a1);
	printf("\na2 = "); scanf("%f", &a2);
	printf("\nb1 = "); scanf("%f", &b1);
	printf("\nb2 = "); scanf("%f", &b2);
	printf("\nc1 = "); scanf("%f", &c1);
	printf("\nc2 = "); scanf("%f", &c2);
		
	d = a1*b2 - a2*b1; dx = c1*b2 - c2*b1; dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	
 	if (d == dx && d == dy && dy == 0) { printf("\nPT VSN"); } 
 	
	if (d == 0) { printf("\nPT VN"); }
 		
	else { 
		x = dx/d; y = dy/d;printf("\nx = %f, \ny = %f", x, y); 
		}
		
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 22:51 12/09/2020	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,x,y,D,Dx,Dy;
	printf("\nNhap a1:");
	scanf("%f",&a1);
	printf("\nNhap a2:");
	scanf("%f",&a2);
	printf("\nNhap b1:");
	scanf("%f",&b1);
	printf("\nNhap b2:");
	scanf("%f",&b2);
	printf("\nNhap c1:");
	scanf("%f",&c1);
	printf("\nNhap c2:");
	scanf("%f",&c2);

	D = a1*b2-a2*b1;
	Dx = c1*b2 -c2*b1;
	Dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	if(D==0){
		if(Dx==Dy){
			printf("\npt vo so nghiem");
		}else{
			printf("\npt vo nghiem");
		}
	}else{
		x = Dx/D;
		y = Dy/D;
		printf("\nNghiem x = %f, y = %f", x,y);
	}	
	


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 21:03 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,x,y,D,Dx,Dy;
	
	printf("Nhap he so a1=");
	scanf("%f", &a1);
	
	printf("Nhap he so b1=");
	scanf("%f", &b1);
	
	printf("Nhap he so c1=");
	scanf("%f", &c1);
	
	printf("Nhap he so a2=");
	scanf("%f", &a2);
	
	printf("Nhap he so b2=");
	scanf("%f", &b2);
	
	printf("Nhap he so c2=");
	scanf("%f", &c2);
	
	D = a1*b2-a2*b1;
	Dx = c1*b2 -c2*b1;
	Dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	if(D==0){
		if(Dx==Dy){
			printf("phuong trinh vo so nghiem");
		}else{
			printf("phuong trinh vo nghiem");
		}
	}else{
		x = Dx/D;
		y = Dy/D;
		printf("phuong trinh co nghiem x,y = %f,%f", x,y);
	}
	return 0;
	
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 20:31 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	float a1, b1, c1, a2, b2, c2,x , y;
	printf("Nhap gia tri a1 ="); scanf("%f", &a1);
	printf("Nhap gia tri a2 ="); scanf("%f", &a2);
	printf("Nhap gia tri b1 ="); scanf("%f", &b1);
	printf("Nhap gia tri b2 ="); scanf("%f", &b2);
	printf("Nhap gia tri c1 ="); scanf("%f", &c1);
	printf("Nhap gia tri c2 ="); scanf("%f", &c2);
	float D, Dx, Dy;
	D = a1*b2-b1*a2;
	Dx = c1*b2-b1*c2;
	Dy = a1*c2-c1*a2;
	if (D!=0){
		x=Dx/D;
		y=Dy/D;
		printf ("\nHe phuong trinh co nghiem x=%f",x);
		printf ("\nHe phuong trinh co nghiem y=%f",y);}
		else {if (Dx==0 &&Dy==0) {printf("PTVSN");}
		     else{printf("PTVN");
			 }}
		
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!