IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:40 17/04/2021 12,639 Lượt Xem

Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn


a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:44 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char *argv[])
 {
	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,x,y,D,Dx,Dy;
	
	printf("Nhap he so a1=");
	scanf("%f", &a1);
	
	printf("Nhap he so b1=");
	scanf("%f", &b1);
	
	printf("Nhap he so c1=");
	scanf("%f", &c1);
	
	printf("Nhap he so a2=");
	scanf("%f", &a2);
	
	printf("Nhap he so b2=");
	scanf("%f", &b2);
	
	printf("Nhap he so c2=");
	scanf("%f", &c2);
	
	D = a1*b2-a2*b1;
	Dx = c1*b2 -c2*b1;
	Dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	if(D==0){
		if(Dx==Dy){
			printf("phuong trinh vo so nghiem");
		}else{
			printf("phuong trinh vo nghiem");
		}
	}else{
		x = Dx/D;
		y = Dy/D;
		printf("phuong trinh co nghiem x,y = %f,%f", x,y);
	}
	return 0;
	
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 12:11 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,d,dx,dy,x,y;
	
	printf("\na1 = "); scanf("%f", &a1);
	printf("\na2 = "); scanf("%f", &a2);
	printf("\nb1 = "); scanf("%f", &b1);
	printf("\nb2 = "); scanf("%f", &b2);
	printf("\nc1 = "); scanf("%f", &c1);
	printf("\nc2 = "); scanf("%f", &c2);
		
	d = a1*b2 - a2*b1; dx = c1*b2 - c2*b1; dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	
 	if (d == dx && d == dy && dy == 0) { printf("\nPT VSN"); } 
 	
	if (d == 0) { printf("\nPT VN"); }
 		
	else { 
		x = dx/d; y = dy/d;printf("\nx = %f, \ny = %f", x, y); 
		}
		
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 22:51 12/09/2020	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,x,y,D,Dx,Dy;
	printf("\nNhap a1:");
	scanf("%f",&a1);
	printf("\nNhap a2:");
	scanf("%f",&a2);
	printf("\nNhap b1:");
	scanf("%f",&b1);
	printf("\nNhap b2:");
	scanf("%f",&b2);
	printf("\nNhap c1:");
	scanf("%f",&c1);
	printf("\nNhap c2:");
	scanf("%f",&c2);

	D = a1*b2-a2*b1;
	Dx = c1*b2 -c2*b1;
	Dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	if(D==0){
		if(Dx==Dy){
			printf("\npt vo so nghiem");
		}else{
			printf("\npt vo nghiem");
		}
	}else{
		x = Dx/D;
		y = Dy/D;
		printf("\nNghiem x = %f, y = %f", x,y);
	}	
	


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 21:03 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	float a1,a2,b1,b2,c1,c2,x,y,D,Dx,Dy;
	
	printf("Nhap he so a1=");
	scanf("%f", &a1);
	
	printf("Nhap he so b1=");
	scanf("%f", &b1);
	
	printf("Nhap he so c1=");
	scanf("%f", &c1);
	
	printf("Nhap he so a2=");
	scanf("%f", &a2);
	
	printf("Nhap he so b2=");
	scanf("%f", &b2);
	
	printf("Nhap he so c2=");
	scanf("%f", &c2);
	
	D = a1*b2-a2*b1;
	Dx = c1*b2 -c2*b1;
	Dy = a1*c2 - a2*c1;
	
	if(D==0){
		if(Dx==Dy){
			printf("phuong trinh vo so nghiem");
		}else{
			printf("phuong trinh vo nghiem");
		}
	}else{
		x = Dx/D;
		y = Dy/D;
		printf("phuong trinh co nghiem x,y = %f,%f", x,y);
	}
	return 0;
	
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 20:31 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	float a1, b1, c1, a2, b2, c2,x , y;
	printf("Nhap gia tri a1 ="); scanf("%f", &a1);
	printf("Nhap gia tri a2 ="); scanf("%f", &a2);
	printf("Nhap gia tri b1 ="); scanf("%f", &b1);
	printf("Nhap gia tri b2 ="); scanf("%f", &b2);
	printf("Nhap gia tri c1 ="); scanf("%f", &c1);
	printf("Nhap gia tri c2 ="); scanf("%f", &c2);
	float D, Dx, Dy;
	D = a1*b2-b1*a2;
	Dx = c1*b2-b1*c2;
	Dy = a1*c2-c1*a2;
	if (D!=0){
		x=Dx/D;
		y=Dy/D;
		printf ("\nHe phuong trinh co nghiem x=%f",x);
		printf ("\nHe phuong trinh co nghiem y=%f",y);}
		else {if (Dx==0 &&Dy==0) {printf("PTVSN");}
		     else{printf("PTVN");
			 }}
		
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!