IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:43 29/11/2021 8,647 Lượt Xem

Bài 1 : Nhập vào mảng gồm N số nguyên - In ra danh sách ngược của mảng đó

Ví du : mảng nhập vào là : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> In ra kết quả như sau : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 2 : Nhập vào mảng gồm N số nguyện -> Thực hiện hoán đổi ngược lại vị tri của mang

ví du : mảng a gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> yêu cầu chuyển đổi để mảng a chưa danh sách ngược : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:09 18/09/2020


BAI 2
#include "bits/stdc++.h"

int main() {

	int n, a[n];
	
	printf("\nNhap n: "); scanf("%d", &n);
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\na[%d] = ", i + 1), scanf("%d", &a[i]);
	
	for (int i = 0; i < (n / 2); i++) {
		
		int temp = a[i];
		a[i] = a[n - i - 1];
		a[n - i - 1] = temp;
		
	}
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\na[%d] = %d", i + 1, a[i]);
	
	return 0;

}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 13:04 18/09/2020//Bai 2


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int i,n,j,m,k;
	
	printf("Nhap so phan tu n = ");
	scanf("%d", &n);
	m = n;
	int mang[n], hoandoi[m];
	
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("Nhap phan tu thu %d: ", i);
		scanf("%d", &mang[i]);
		j = n-1-i;;
		hoandoi[j] = mang[i];
		j--;
	}
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("%d, ", hoandoi[i]);
	}
	
	
	return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 12:45 18/09/2020

BAI 1


#include "bits/stdc++.h"

int main() {

	int n, a[n];
	
	printf("\nNhap n: "); scanf("%d", &n);
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\na[%d] = ", i + 1), scanf("%d", &a[i]);
	
	for (int i = n - 1; i >= 0; i--) printf("%d ", a[i]);
	
	return 0;

}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 12:29 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int n,i;
	printf("\nNhap so phan tu cua mang n = ");
	scanf("%d", &n);
	int mang[n];
	for(i=0;i<n;i++) {
		printf("\nNhap phan tu thu %d: ", i);
		scanf("%d", &mang[i]);
	}	
	
	printf("\nPhan tu cua mang nguoc lai la: ");
	
		for(i=n-1;i>=0;i--) {
		printf("%d", mang[i]);			
	}


	
	
	
	return 0;
}


Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 11:57 18/09/2020

Bai 2


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argc[]) 
{
	int n;
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d", &n);
	if(n<=0) {
		printf("\nSai");
	}
	else{
		int a[n],i=0;
		while(i<n){
			printf("Nhap a[%d] = ",i);
			scanf("%d",&a[i]);
		i++; 
		}
		
	}
	int b;
	printf("\n1.Ban co muon dao nguoc vi tri cua mang khong: ");
	printf("\n2.Co: ");
	printf("\n3.Khong: ");
	printf("\n4.Chon: ");  
	scanf("%d", &b);
	
	switch(b){
			case 1:
				i = n - 1;
				while(i>=0){
					printf("\nGia tri Mang nguoc la: %d", k[i]);
					i--;
				}
			break;
			
			case 2:
				printf("\nKhong co gi thay doi: ");

			break;
		}

	return 0;
}	
	


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!