IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:43 29/11/2021 8,635 Lượt Xem

Bài 1 : Nhập vào mảng gồm N số nguyên - In ra danh sách ngược của mảng đó

Ví du : mảng nhập vào là : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> In ra kết quả như sau : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 2 : Nhập vào mảng gồm N số nguyện -> Thực hiện hoán đổi ngược lại vị tri của mang

ví du : mảng a gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> yêu cầu chuyển đổi để mảng a chưa danh sách ngược : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 11:39 18/09/2020Bai 1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argc[]) 
{
	int i, n;
	
	printf("\nNhap n: ");
	scanf("%d", &n);
	int A[n];
	int i;
	for(i=1;i<=n;i++) {
	     printf("\nNhap A[n]: "); 
		 scanf("%d",&A[i]);
    }
	for(i=n;i>0;i--) {
		  printf("\nDanh sach nguoc cua A: %d", i);
	}
	
	return 0;
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 11:17 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	int i, n;
		printf("\nNhap so nguyen N: ");
		scanf("%d", &n);
	int k[n];
	for(i=0; i<=n-1; i++){
		printf("\nNhap k[%d]",i);
		scanf("%d", &k[i]);
	}
	for(i=n-1; i>=0; i--){
		printf("\n%d", k[i]);
	}
	return 0;
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 22:25 17/09/2020

bài 1


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n;
	printf("\nnhap so phan tu cua mang: "); scanf("%d",&n);
	int A[n];
	int i;
	for(i=1;i<=n;i++){
	     printf("\nnhap A[n]: "); scanf("%d",&A[i]);
    }
	for(i=n;i>0;i--) {
		  printf("\ndanh sach nguoc cua A: %d",i);
	}
	
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:10 17/09/2020

bai 2 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 //bai 2
int main(int argc, char *argv[]) {
	int i,n,t;
	i=0;
	printf("\nhap n la: ");
	scanf("%d",&n);
	
	int c[n];
	for(i=0;i<n;i++){
		printf("\n nhap phan tu c[%d] = ",i);
		scanf("%d", &c[i]);
		}
		printf("\nnguoc lai : ");
		
		for(t=0,i=n-1;i>=0,t<n;t++,i--){
		printf("\nc[%d] = %d",c[i],c[t]);}
	
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:54 17/09/2020


//BAI 2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
int i,n;
printf("Nhap so phan tu trong mang n: ");
scanf("%d", &n);

int k[n];

if(n<=0){
	printf("Nhap sai gia tri n");
}	else{
		
		i = 0;
		while(i<n){
			printf("Nhap tra tri cho phan tu cua mang k[%d]: ", i);
			scanf("%d", &k[i]);
			i++;
		}
		
		int b;
		printf("\n Ban co muon dao nguoc mang khong \n1.Co \n2. Khong");
		printf("\nChoose =: ");
		scanf("%d", &b);
		
		switch(b){
			case 1:
				i = n - 1;
				while(i>=0){
					printf("\nGia tri Mang nguoc la: %d", k[i]);
					i--;
				}
			break;
			
			case 2:
				printf("Khong co gi thay doi");

			break;
		}
}
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!