IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:21 22/11/2021 19,306 Lượt Xem

Chỉ sử dụng kiến thức đã học (không sử dụng vòng lặp & mảng)

Nhập vào 4 số nguyên a1, a2, a3, a4

Hiển thị ra số nguyên lớn nhất và số nguyên nhỏ nhất

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 10:04 13/09/2020 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	printf("\nNhap a1 = ");
	scanf("%d, &a1");
	
	printf("\nNhap a2 = ");
	scanf("%d, &a2");
	
	printf("\nNhap a3 = ");
	scanf("%d, &a3");
	
	printf("\nNhap a4 = ");
	scanf("%d, &a4");
	
	min=max=a1;
	
	if("a2>max", max=a2);
	if("a3>max", max=a3);
	if("a4>max", max=a4);
	printf("\nSo nguyen lon nhat la %d", max);
	
	if("a2<min", min=a2);
	if("a3<min", min=a3);
	if("a4<min", min=a4);
	printf("\nSo nguyen nho nhat la %d", min);
	
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 20:57 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	printf("bai toan tim gia tri max min cua so nguyen");
	
	int a1, a2, a3, a4; 
	
	printf("nhap gia tri a1=");
	scanf("%d", &a1);
	
	printf("nhap gia tri a2=");
	scanf("%d", &a2);
	
	printf("nhap gia tri a3=");
	scanf("%d", &a3);
	
	printf("nhap gia tri a4=");
	scanf("%d", &a4);
	
	int max = a1;
	
	if(max<=a2){ 
	max = a2;
	}
	
	if(max<=a3){ 
	max = a3;
	}
	
	if(max<=a4){ 
	max = a4;
	}
	
	printf("\ngia tri max = %d", max);
	
	int min = a1;
	
	if(min>=a2){ 
	min = a2;
	}
	
	if(min>=a3){ 
	min = a3;
	}
	
	if(min>=a4){ 
	min = a4;
	}
	
	printf("\ngia tri min = %d", min);
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:34 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	printf("\nNhap a1 = ");
	scanf("%d, &a1");
	printf("\nNhap a2 = ");
	scanf("%d, &a2");
	printf("\nNhap a3 = ");
	scanf("%d, &a3");
	printf("\nNhap a4 = ");
	scanf("%d, &a4");
	min=max=a1;
	if("a2>max", max=a2);
	if("a3>max", max=a3);
	if("a4>max", max=a4);
	printf("\nSo nguyen lon nhat la %d", max);
	if("a2<min", min=a2);
	if("a3<min", min=a3);
	if("a4<min", min=a4);
	printf("\nSo nguyen nho nhat la %d", min);
	
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 08:17 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, a2, a3, a4;
	printf("\nNhap so nguyen a1:");scanf ("%d",&a1);
	printf("\nNhap so nguyen a2:");scanf ("%d",&a2);
	printf("\nNhap so nguyen a3:");scanf ("%d",&a3);
	printf("\nNhap so nguyen a4:");scanf ("%d",&a4);
  int Max, Min;
  Max = a1;
  if (a2>Max){Max=a2;}
  if (a3>Max){Max=a3;}
  if(a4>Max){Max=a4;}
  printf("Gia tri lon nhat la Max=%d",Max);
  Min =a1;
  if (a2<Min){Min = a2;}
  if (a3<Min){Min = a3;}
  if (a4 <Min){Min = a4;}
  printf("\nGia tri nho nhat la Min=%d",Min);	
	return 0;
}


Dương công minh [community]

Ngày viết: 23:38 11/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

int main(){
	float min,max,a1,a2,a3,a4;
	printf("a1= "); scanf("%f",&a1);
	printf("a2= "); scanf("%f",&a2);
	printf("a3= "); scanf("%f",&a3);
	printf("a4= "); scanf("%f",&a4);
	
	if (a1>=a2) max=a1;	else max=a2;
	if (max>=a3) max=max;	else max=a3;
	if (max>=a4) max=max;	else max=a4;
  printf("max= %f",max);
  	if (a2>=a1) min=a1;	else min=a2;
	if (min<=a3) min=min;	else min=a3;
	if (min<=a4) max=max;	else min=a4;
  printf("\nmin= %f",min);
 return 0 ;
	
	}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!