IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:21 22/11/2021 19,289 Lượt Xem

Chỉ sử dụng kiến thức đã học (không sử dụng vòng lặp & mảng)

Nhập vào 4 số nguyên a1, a2, a3, a4

Hiển thị ra số nguyên lớn nhất và số nguyên nhỏ nhất

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:48 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int a1,a2,a3,a4, min, max;
	
	printf("\nNhap gia tri cua a1 = ");
	scanf("%d", &a1);
	
	printf("\nNhap gia tri cua a2 = ");
	scanf("%d", &a2);
	
	printf("\nNhap gia tri cua a3 = ");
	scanf("%d", &a3);
	
	printf("\nNhap gia tri cua a4 = ");
	scanf("%d", &a4);
	
	min=max=a1;
	
	if(a2>max) {
		max=a2;
	}
	
	if(a3>max) {
		max=a3;
	}
  
	
	if(a4>max) {
		max=a4;	
	}
	
	printf("\nSo lon nhat = %d",max);
	
	if(a2<min) {
		min=a2;
	}
	
	if(a3<min) {
		min=a3;
	}
  
	if(a4<min) {
		min=a4;
	}

	printf("\nSo nho nhat = %d",min);
	
	
	

	
	
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 18:12 11/09/2020int main(int argc, char *argv[]) {
	#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> float a1, a2, a3, a4, max, min;
 
 	printf("\nNhap a1 = ");
 		scanf("%d, &a1");
 		
 	printf("\nNhap a2 = ");
 		scanf("%d, &a2");
 		
 	printf("\nNhap a3 = ");
		 scanf("%d, &a3");
		 
 	printf("\nNhap a4 = ");
 		scanf("%d, &a4");
 		max=min=a1;
 	
 		if(a2>max) {
 			max=a2;
 		}
 		
 		if(a3>max ){
 			max=a3;
		}			
			
 		if(a4>max) {
 			max=a4;
 		}			
 		printf("\nSo lon nhat = %d",max);	
 			
 		if(a1<min) {
			 min=a1;
		}		
			 
		if(a2<min) {
			min=a2;
		}			 
	  	if(a3<min) {
			min=a3;
		}			 
		
		if(a4<min) {
			min=a4;	
	}	
	
		printf("\nSo nho nhat = %d",min);
  
	return 0;
}


hainguyen [community]

Ngày viết: 18:02 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	
	  printf("\nNhap a1 =");
	  scanf("%d", &a1);
	  printf("\nNhap a2 =");
	  scanf("%d", &a2);
	  printf("\nNhap a3 =");
	  scanf("%d", &a3);
	  printf("\nNhap a4 =");
	  scanf("%d", &a4);
	  
	  
	  min=max=a1;
	  if("a2>max", max=a2);
	  if("a3>max", max=a3);
	  if("a4>max", max=a4);
	  
	  printf("\nSo nguyen lon nhat la %d", max);
	  
	  if("a2<min", min=a2);
	  if("a3<min", min=a3);
	  if("a4<min", min=a4);
	  
	  printf("\nSo nguyen nho nhat la %d", min);
	  
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [community]

Ngày viết: 17:17 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	printf("\nNhap a1 = ");
	scanf("%d, &a1");
	printf("\nNhap a2 = ");
	scanf("%d, &a2");
	printf("\nNhap a3 = ");
	scanf("%d, &a3");
	printf("\nNhap a4 = ");
	scanf("%d, &a4");
	min=max=a1;
	if("a2>max", max=a2);
	if("a3>max", max=a3);
	if("a4>max", max=a4);
	printf("\nSo nguyen lon nhat la %d", max);
	if("a2<min", min=a2);
	if("a3<min", min=a3);
	if("a4<min", min=a4);
	printf("\nSo nguyen nho nhat la %d", min);
	
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:11 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	printf("\nNhap a1= ");
	scanf("%d", &a1);
	printf("\nNhap a2= ");
	scanf("%d", &a2);
  printf("\nNhap a3= ");
	scanf("%d", &a3);
	printf("\nNhap a4= ");
	scanf("%d", &a4);
	min=max=a1;
	if(a2>max);
	  max=a2;
	if(a3>max);
   	max=a3;
	if(a4>max);
  	max=a4;
  printf("\nSo lon nhat la %d", max);
  
  if(a2<min);
    min=a2;
  if(a3<min);
	  min=a3;
	if(a4<min);
	  min=a4;
	printf("\nSo nho nhat la %d", min);
	
	return 0;


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!