IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Fibonacci - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Fibonacci - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 14/12/2020 8,208 Lượt Xem

Cho chuỗi Fibonacci như sau

F(0) = 1;

F(1) = 1;

F(n) = F(n-1) + F(n-2);

Nhập vào số Fibonaci max từ bàn phím

Yêu cầu : In ra chuỗi fibonaci với số lớn nhất là max

Ví dụ :

max = 100; được nhập từ bàn phím

Chuỗi fibonaci sẽ như sau

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [community,C1812L,C2002L,T2008A]

Ngày viết: 09:31 16/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int max;
	printf("\nNhap max = ");
	scanf("%d", &max);
	
	int f0 = 1, f1 = 1, fn;
	
	printf("\n1, 1");
	while(1) {
		fn = f0 + f1;
		if(fn > max) {
			break;
		}
		printf(", %d", fn);
		f0 = f1;
		f1 = fn;
	}
	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 01:00 23/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
      //bat dau code;
	
	int FMax, x=0,y=1,F;
	printf("\nNhap max :");
	scanf("%d",&FMax);
	while(1){
		F=x+y;
		if(F>FMax) {
			break;
		}else{
			printf("\n%d",F);
			x=y;
			y=F;
			
	    }
	}
	

       //ket thuc code;
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 20:16 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) 
{
	int f0, f1, fn, max;
	printf("\nNhap so Fibonacci max = "); scanf("%d", &max);
	f0=1;
	f1=1;
	printf("1");
	while(fn<=max){
		f0=f1;
		f1=fn;
	printf(", %d",fn);
		fn=f1+f0;
	}
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 19:30 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int f0, f1, fn, max;
	printf("Nhap so Fibonacci max = "); scanf("%d", &max);
	f0=1;
	f1=1;
	printf("1");
	while(fn<=max){
		f0=f1;
		f1=fn;
	printf(", %d",fn);
		fn=f1+f0;
	
	}
	
	
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 09:43 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int f0, f1, fn, max;
	f0 = 1;
	f1 = 1;
	printf("\nNhap max: ");
	scanf("%d", &max);
	
	printf("\n%d, %d", f0, f1);
	
	while(1) {
		fn = f0 + f1;
		if(fn > max) {
			break;
		}
		printf(", %d", fn);
		f0 = f1;
		f1 = fn;
	}
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!