IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Fibonacci - Lập trình C

Fibonacci - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:10 24/11/2021 8,927 Lượt Xem

Cho chuỗi Fibonacci như sau

F(0) = 1;

F(1) = 1;

F(n) = F(n-1) + F(n-2);

Nhập vào số Fibonaci max từ bàn phím

Yêu cầu : In ra chuỗi fibonaci với số lớn nhất là max

Ví dụ :

max = 100; được nhập từ bàn phím

Chuỗi fibonaci sẽ như sau

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:21 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
 
 int a,f1,f2,m;
 f1=f2=1;
 printf("\n nhap so max = ");
 scanf("%d",& m);
		while (f1<m) {
			a = f1 + f2;
			if (a>m) {
				break;
			}	
			printf(" %d ",a);	
			f2 = f1;
			f1 = a;	}	

	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 14:55 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int i,f0,f1,fn,max,fn_1,fn_2;
	
	printf("Nhap max = ");
	scanf("%d", &max);
	
	fn_1 = fn_2 = i = 1;
	if (max == 0) {	
	printf("Hay nhap max >0");
	}
	else
		printf("%d, %d, ", fn_1, fn_2);
		while (i<max) {
			fn = fn_1 + fn_2;
			if (fn>max) {
				break;
			}	
			printf("%d, ", fn);	
			fn_2 = fn_1;
			fn_1 = fn;		
		}


	return 0;
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 10:14 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	
	int fmax, a = 0, b = 1, i; 
	
	printf("Nhap MAX: "); scanf("%d", &fmax);
	
	printf("0 1 ");
	
	while (1) {
		
		i = a + b;
        if (i > fmax) {
        	break;
		}
		printf("%d ", i);
		a = b;
		b = i;
	
	}
	

	return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 17:01 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int fmax, a = 0, b = 1, temp; 
	
	printf("Nhap MAX: "); scanf("%d", &fmax);
	
	printf("0 1 ");
	
	while (1) {
		
		temp = a + b;
		if (temp > fmax) exit(0);
		printf("%d ", temp);
		a = b;
		b = temp;
		
	}

	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!