IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C

Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:10 24/11/2021 9,064 Lượt Xem

Viết menu chương trình như sau

1. Nhập thông tin sinh viên

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Kết thúc chương trình

Khi người dùng lựa chọn 1 -> Nhập thông tin sinh viên đó (gồm các thuộc tính : tên, tuổi, địa chỉ, email, giới tính, sđt)

Sau khi nhập xong -> hiển thị lại menu trên

Khi người dùng lựa chọn 2 -> Hiển thị thông tin sinh viên vừa nhập  -> hiển thị lại menu trên

Khi người dùng chọn 3 : Kết thúc chương trình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [community,C1812L,C2002L,T2008A]

Ngày viết: 08:42 14/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//B1. Khai bao
	char name[50], email[100];
	int age;
	
	//B2. Loop
	int choose = 0;
	while(choose != 3) {
		//B3. Show menu
		printf("\n1. Nhap thong tin sinh vien");
		printf("\n2. In thong tin sinh vien");
		printf("\n3. Thoat chuong trinh");
		//B4. Nhap choose
		printf("\nChoose: ");
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1:
				//Nhap thong tin sinh vien
				printf("\nNhap ten: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%s", name);
				printf("\nNhap email: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%s", email);
				printf("\nNhap tuoi: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%d", &age);
				break;
			case 2:
				//Hien thi thong tin sinh vien
				printf("\nTen: %s, email: %s, tuoi: %d", name, email, age);
				break;
			case 3:
				printf("\nThoat chuong trinh, goodbye!!!");
				break;
		}
	}
	
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 20:10 17/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
	int a,age;
	char fullname[30];char address[30];
	char email[20]; char sex[6]; char phone[10];
	printf("\n1. Nhap thong tin sinh vien");
	printf("\n2. Hien thi thong tin sinh vien");
	printf("\n3. Ket thuc chuong trinh");
	printf("\nNhap:");
	scanf("%d", &a);
	while(a!=3){
		switch(a){
			case 1:
				printf("\nFullname:");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(fullname);
				printf("\nAge:");
				scanf("%d", &age);
				printf("\nAddress:");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(address);
				printf("\nEmail:");7
				gets(email);
				fflush(stdin);
				printf("\nSex:");
				scanf("%s", &sex);
				printf("\nPhone number:");
				scanf("%s", &phone);
			break;
			
			case 2:
				printf("\nFullname:%s", fullname);
				printf("\nAge:%d", age);
				printf("\nAddress:&s", address);
				printf("\nEmail:%s", email);
				printf("\nSex:%s", sex);
				printf("\nPhone number:%s", phone);
			break;
			
			default:
				printf("\nYou are done!!!");
			break;
		}
	}
	return 0;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:15 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao bien cua chuong trinh
	char name[35], address[200], email[150], phone[20], gender[12];
	int age;
	
	int choose;
	
	do {
		//Hien thi menu chuong trinh
		printf("\n1.Nhap thong tin sinh vien");
		printf("\n2.Hien thi thong tin sinh vien");
		printf("\n3.Thoat");
		
		printf("\nChoose: ");
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1:
				printf("\nNhap ten: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(name);
				
				printf("\nNhap dia chi: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(address);
				
				printf("\nNhap gioi tinh: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(gender);
				
				printf("\nNhap email: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(email);
				
				printf("\nNhap phone: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(phone);
				
				printf("\nNhap tuoi: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%d", &age);
				break;
			case 2:
				printf("\n%s, %d, %s, %s, %s, %s", name, age, gender, email, phone, address);
				break;
			case 3:
				printf("\nThoat!!!");
				break;
			default:
				printf("\nNhap sai!!!");
				break;
		}
	} while (choose != 3);
	
	return 0;
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 13:23 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>int main(int argc, char *argv[]) {
	int (a, tuoi);
	
	char gioi tinh[10], ten[100], tuoi[100], dia chi[200], email[100], sdt[10]; 
	
	printf("\nHien thi lai menu");
	
	printf("\nNhap 1. thong tin sinh vien");
	
	printf("\nNhap 2. hien thi thong tin sinh vien");
	
	printf("\nNhap 3. ket thuc chuong trinh");
	
	scanf("%d, &a");
	
	switch(n){
		case 1;
		printf("\n ho va ten: ");
		fflush(stdin); fflush(stdout);
		gets(ten);
		
		printf("\n tuoi: ");
			gets(tuoi);
		printf("\n gioi tinh: ");
			gets(gioi tinh);
		
		printf("\n dia chi: ");
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			gets(dia chi);
		
		printf("\n email: ");
			gets(email);
		
		printf("\n sdt: ");
			gets(sdt);
			
			break;
		case 2;
		
	 	printf("\nHo va ten %s", ten);
	 	
	 	printf("\nTuoi %d", tuoi);
	 	
	 	printf("\nGioi tinh %d", gioi tinh);
	 	
	 	printf("\nia chi %d", dia chi);
	 	
	 	printf("\nEmail %d", email);
	 	
	 	printf("\nSdt %d", sdt);
			
			break;
		
		case 3;
		
			exit(0);}
		
		}
			
		
		
		
		
		
	
	
	
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:23 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	char name[50];
	int age;
	char address[50];
	char email[50];
	char sex[10];
	int phone;
	int i;
	
	while(2){
		printf("\nNhap so 1: Nhap thong tin sinh vien\nNhap so 2: Hien thi thong tinh sinh vien\nNhap so 3: Ket thuc chuong trinh");
		scanf("%d", &i);
		
		switch(i){
			case 1: 
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap ten sinh vien"); gets(name);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap tuoi sinh vien"); scanf("%d", &age);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap dia chi sinh vien"); gets(address);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap email sinh vien"); gets(email);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap gioi tinh sinh vien"); gets(sex);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap SDT sinh vien"); scanf("%d", &phone);
			
		break;
		
			case 2:
				
				
			printf("\n|%-30s|%-5s|%-10s|%-30s|%-5s|%-10s", "name", "age", "address", "email", "sex", "phone");
			printf("\n|%-30s|%-5d|%-10s|%-30s|%-5s|%-10d", name, age, address, email, sex, phone);
			
		break;
		
			case 3:
				
			exit(0);
			
		break;
		}
		
	}
	
	return 0;
	
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!