IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C

by GokiSoft.com - 11:23 11/12/2020 8,402 Lượt Xem

Viết menu chương trình như sau

1. Nhập thông tin sinh viên

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Kết thúc chương trình

Khi người dùng lựa chọn 1 -> Nhập thông tin sinh viên đó (gồm các thuộc tính : tên, tuổi, địa chỉ, email, giới tính, sđt)

Sau khi nhập xong -> hiển thị lại menu trên

Khi người dùng lựa chọn 2 -> Hiển thị thông tin sinh viên vừa nhập  -> hiển thị lại menu trên

Khi người dùng chọn 3 : Kết thúc chương trình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [community,C1812L,C2002L,T2008A]

Ngày viết: 08:42 14/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//B1. Khai bao
	char name[50], email[100];
	int age;
	
	//B2. Loop
	int choose = 0;
	while(choose != 3) {
		//B3. Show menu
		printf("\n1. Nhap thong tin sinh vien");
		printf("\n2. In thong tin sinh vien");
		printf("\n3. Thoat chuong trinh");
		//B4. Nhap choose
		printf("\nChoose: ");
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1:
				//Nhap thong tin sinh vien
				printf("\nNhap ten: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%s", name);
				printf("\nNhap email: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%s", email);
				printf("\nNhap tuoi: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%d", &age);
				break;
			case 2:
				//Hien thi thong tin sinh vien
				printf("\nTen: %s, email: %s, tuoi: %d", name, email, age);
				break;
			case 3:
				printf("\nThoat chuong trinh, goodbye!!!");
				break;
		}
	}
	
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 20:10 17/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
	int a,age;
	char fullname[30];char address[30];
	char email[20]; char sex[6]; char phone[10];
	printf("\n1. Nhap thong tin sinh vien");
	printf("\n2. Hien thi thong tin sinh vien");
	printf("\n3. Ket thuc chuong trinh");
	printf("\nNhap:");
	scanf("%d", &a);
	while(a!=3){
		switch(a){
			case 1:
				printf("\nFullname:");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(fullname);
				printf("\nAge:");
				scanf("%d", &age);
				printf("\nAddress:");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(address);
				printf("\nEmail:");7
				gets(email);
				fflush(stdin);
				printf("\nSex:");
				scanf("%s", &sex);
				printf("\nPhone number:");
				scanf("%s", &phone);
			break;
			
			case 2:
				printf("\nFullname:%s", fullname);
				printf("\nAge:%d", age);
				printf("\nAddress:&s", address);
				printf("\nEmail:%s", email);
				printf("\nSex:%s", sex);
				printf("\nPhone number:%s", phone);
			break;
			
			default:
				printf("\nYou are done!!!");
			break;
		}
	}
	return 0;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:15 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Khai bao bien cua chuong trinh
	char name[35], address[200], email[150], phone[20], gender[12];
	int age;
	
	int choose;
	
	do {
		//Hien thi menu chuong trinh
		printf("\n1.Nhap thong tin sinh vien");
		printf("\n2.Hien thi thong tin sinh vien");
		printf("\n3.Thoat");
		
		printf("\nChoose: ");
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1:
				printf("\nNhap ten: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(name);
				
				printf("\nNhap dia chi: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(address);
				
				printf("\nNhap gioi tinh: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(gender);
				
				printf("\nNhap email: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(email);
				
				printf("\nNhap phone: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				gets(phone);
				
				printf("\nNhap tuoi: ");
				fflush(stdin);fflush(stdout);
				scanf("%d", &age);
				break;
			case 2:
				printf("\n%s, %d, %s, %s, %s, %s", name, age, gender, email, phone, address);
				break;
			case 3:
				printf("\nThoat!!!");
				break;
			default:
				printf("\nNhap sai!!!");
				break;
		}
	} while (choose != 3);
	
	return 0;
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 13:23 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>int main(int argc, char *argv[]) {
	int (a, tuoi);
	
	char gioi tinh[10], ten[100], tuoi[100], dia chi[200], email[100], sdt[10]; 
	
	printf("\nHien thi lai menu");
	
	printf("\nNhap 1. thong tin sinh vien");
	
	printf("\nNhap 2. hien thi thong tin sinh vien");
	
	printf("\nNhap 3. ket thuc chuong trinh");
	
	scanf("%d, &a");
	
	switch(n){
		case 1;
		printf("\n ho va ten: ");
		fflush(stdin); fflush(stdout);
		gets(ten);
		
		printf("\n tuoi: ");
			gets(tuoi);
		printf("\n gioi tinh: ");
			gets(gioi tinh);
		
		printf("\n dia chi: ");
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			gets(dia chi);
		
		printf("\n email: ");
			gets(email);
		
		printf("\n sdt: ");
			gets(sdt);
			
			break;
		case 2;
		
	 	printf("\nHo va ten %s", ten);
	 	
	 	printf("\nTuoi %d", tuoi);
	 	
	 	printf("\nGioi tinh %d", gioi tinh);
	 	
	 	printf("\nia chi %d", dia chi);
	 	
	 	printf("\nEmail %d", email);
	 	
	 	printf("\nSdt %d", sdt);
			
			break;
		
		case 3;
		
			exit(0);}
		
		}
			
		
		
		
		
		
	
	
	
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:23 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	char name[50];
	int age;
	char address[50];
	char email[50];
	char sex[10];
	int phone;
	int i;
	
	while(2){
		printf("\nNhap so 1: Nhap thong tin sinh vien\nNhap so 2: Hien thi thong tinh sinh vien\nNhap so 3: Ket thuc chuong trinh");
		scanf("%d", &i);
		
		switch(i){
			case 1: 
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap ten sinh vien"); gets(name);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap tuoi sinh vien"); scanf("%d", &age);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap dia chi sinh vien"); gets(address);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap email sinh vien"); gets(email);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap gioi tinh sinh vien"); gets(sex);
			
			fflush(stdin); fflush(stdout);
			printf("\nNhap SDT sinh vien"); scanf("%d", &phone);
			
		break;
		
			case 2:
				
				
			printf("\n|%-30s|%-5s|%-10s|%-30s|%-5s|%-10s", "name", "age", "address", "email", "sex", "phone");
			printf("\n|%-30s|%-5d|%-10s|%-30s|%-5s|%-10d", name, age, address, email, sex, phone);
			
		break;
		
			case 3:
				
			exit(0);
			
		break;
		}
		
	}
	
	return 0;
	
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!