IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C

Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:58 01/12/2021 7,647 Lượt Xem

Yêu cầu : Khai báo chuỗi str có độ dài tối đa là 200 ký tự -> yêu cầu nhập chuỗi từ bàn phím

- Hiển thị chuỗi trên

- Hiển thị chuỗi ngược lại : vi dụ chuỗi nhập vào là "Tran Van Diep" thì chuỗi được hiển thị sẽ là "peiD naV narT"

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [community,C1812L,C2002L,T2008A]

Ngày viết: 09:04 16/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Bai 1
	char str[200];
	printf("\nNhap str: ");
	gets(str);//cho phep nhap ky tu space
	
	printf("\n%s\n", str);
	
	int len = strlen(str);
	int i;
	for(i=len-1;i>=0;i--) {
		printf("%c", str[i]);
	}
	
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 19:38 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char str[200];
	printf("\nNhap chuoi:"); gets(str);
	printf("\n%s", strrev(str));
	return 0;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 20:10 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char str[200];
	printf("\nNhap chuoi: ");  gets(str);
	printf("\n%s", strrev(str));
	
	
	return 0;
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 11:25 16/09/2020#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
	char str[200];
    gets(str);
	printf("\nNhap chuoi ",str);
	printf("\n%s", strrev(str) );
	
	return 0;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:21 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	char a[200];
	printf("Nhap chuoi ky tu"); gets(a);
	printf("\n%s", a);
	printf("\n%s", strrev(a));
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!