IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C

[Video] Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C

by GokiSoft.com - 14:07 29/11/2021 1,084 Lượt Xem

Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C


ax2 + bx + c = 0

1) FlowChart cho bai nay
- a = 0 -> PTB1: bx + c = 0
	- b != 0 -> PT co nghiem duy nhat x = -c/b
	- b = 0 -> c != 0 -> PTVN
			-> c = 0 -> PTVSN
- a != 0 -> dt = b*b - 4ac

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Giai phuong trinh bac 2: ax2 + bx + c = 0
	float a, b, c, x1, x2, dt;
	
	//B1. Nhap gia tri a,b,c -> Theo flowchart
	printf("\nNhap a, b, c: ");
	scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
	
	//B2. Kiem tra dieu kien cua a
	if(a == 0) {
		if(b == 0) {
			if(c == 0) {
				printf("\nPTVSN");
			} else {
				printf("\nPTVN");
			}
		} else {
			x1 = -c/b;
			printf("\nPT co nghiem duy nhat x = %f", x1);
		}
	} else {
		dt = b*b - 4*a*c;
		if(dt < 0) {
			printf("\nPTVN -> dt < 0");
		} else if(dt == 0) {
			x1 = -b/(2*a);
			printf("\nPhuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = %f", x1);
		} else {
			x1 = (-b + sqrt(dt))/(2*a);
			x2 = (-b - sqrt(dt))/(2*a);
			
			printf("\nNghiem phuong trinh x1 = %f, x2 = %f", x1, x2);
		}
	}
	
	return 0;
}

Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!