IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C

[Video] Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:13 03/12/2021 1,089 Lượt Xem

Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char rollno[16];
	int age;
	char name[50];
	char address[200];
	
	//Phan 1: Nhap thong tinh sinh vien
	printf("\nNhap MSV: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	//scanf("%s", rollno);
	//Yeu cau: nhap dau space (cach) trong khi nhap chuoi
	gets(rollno);
	
	printf("\nNhap tuoi: ");
	scanf("%d", &age);
	
	printf("\nNhap ten: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	//scanf("%s", name);
	gets(name);
	
	printf("\nNhap dia chi: ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);//Nen dat truoc moi cau lenh nhap char hoac char[] -> string -> text -> chuoi
	//scanf("%s", address);
	gets(address);
	
	//Phan 2: Hien thi
	printf("\nMSV: %s, Ten: %s, Tuoi: %d, Dia Chi: %s", rollno, name, age, address);
	
	//Phan 3: Hien thi
	printf("\n=====================================================");
	printf("\n|%-15s|%-5s|%-8s|%-20s|", "Ten", "Tuoi", "MaSV", "Dia Chi");
	printf("\n=====================================================");
	printf("\n|%-15s|%-5d|%-8s|%-20s|", name, age, rollno, address);
	printf("\n=====================================================");
	
	return 0;
}
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!