IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C - C2110I

[Video] Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C - C2110I

by GokiSoft.com - 15:48 08/12/2021 1,140 Lượt Xem

Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C


#bt1902.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//Bai 1 - implement
void showInfo() {
	printf("\nHo ten: TRAN VAN A");
	printf("\nTuoi: 20");
	printf("\nDia chi: Ha Noi");
	printf("\nEmail: [email protected]");
	printf("\nSDT: 123456789");
}

//Bai 2 - implement
void showMessage(int msg) {
	printf("\nHello %d", msg);
}

//Bai 3 - implement
int giaithua(int n) {
	//n! = 1 * 2 * 3 * ... * n
	int result = 1;
	int i;
	
	for(i=1;i<=n;i++) {
		result *= i;
	}
	
	return result;
}

int tinhtong(int m) {
	int result = 0, i;
	for(i=1;i<=m;i++) {
		result += i;
	}
	
	return result;
}


#bt1902.h


//Bai 1
void showInfo();

//Bai 2
void showMessage(int msg);

//Bai 3
int giaithua(int n);
int tinhtong(int m);


#main.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "bt1902.h"

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
int main(int argc, char *argv[]) {
	//Bai 1
	printf("=========== BAI 1 ====================");
	showInfo();
	
	//Bai 2
	printf("=========== BAI 2 ====================");
	showMessage(1);
	showMessage(10);
	showMessage(16);
	
	//Bai 3
	printf("=========== BAI 3 ====================");
	int gt = giaithua(5);
	int tong = tinhtong(10);
	
	printf("\n5! = %d, sum(10) = %d", gt, tong);
	if(gt > tong) {
		printf("\n5! > sum(10)");
	} else if(gt == tong) {
		printf("\n5! = sum(10)");
	} else {
		printf("\n5! < sum(10)");
	}
	
	return 0;
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!