IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Hướng dẫn giải bài tập tính chu vi & diện tích hình chữ nhật + hình tròn - Khóa học lập trình C

[Video] Hướng dẫn giải bài tập tính chu vi & diện tích hình chữ nhật + hình tròn - Khóa học lập trình C

by GokiSoft.com - 14:08 29/11/2021 1,148 Lượt Xem

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Xac dinh bien
	float width, height, radius, result;
	int choose;
	
	do {
		printf("\n1. Tinh chu vi hcn");
		printf("\n2. Tinh dien tich hcn");
		printf("\n3. Tinh chu vi hinh tron");
		printf("\n4. Tinh dien tich hinh tron");
		printf("\n5. Thoat");
		printf("\nChon: ");
		scanf("%d", &choose);
		
		switch(choose) {
			case 1: {
				printf("\nNhap chieu dai: ");
				scanf("%f", &width);
				printf("\nNhap chieu rong: ");
				scanf("%f", &height);
				result = (width + height) * 2;
				printf("\nChu vi: %f", result);
				break;
			}
			case 2: {
				printf("\nNhap chieu dai: ");
				scanf("%f", &width);
				printf("\nNhap chieu rong: ");
				scanf("%f", &height);
				result = width * height;
				printf("\nChu vi: %f", result);
				break;
			}
			case 3: {
				printf("\nNhap ban kinh: ");
				scanf("%f", &radius);
				result = 2*3.14*radius;
				printf("\nChu vi: %f", result);
				break;
			}
			case 4: {
				printf("\nNhap ban kinh: ");
				scanf("%f", &radius);
				result = 3.14*radius*radius;
				printf("\nChu vi: %f", result);
				break;
			}
			case 5: {
				printf("\nThoat chuong trinh");
				break;
			}
			default: {
				printf("\nNhap sai du lieu!!!");
				break;
			}
		}
	} while(choose != 5);
	
	return 0;
}
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!