IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:11 24/10/2020 10,330 Lượt Xem

Bài 1:

- Tính giai thừa n! => trong đó n nhập từ bàn phím

Bài 2:

- Tính tổng các số chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Các số chạy từ 1 -> n => n nhập từ bàn phím

Bài 3:

- Tạo menu chương trường trình

1. Tính chu vi hình chữ nhập

2. Tính diện tích hình chữ nhật 

3. Tính chu vi hình tròn

4. Tính diện tích hình tròn

5. Thoát

- Khi người dùng chọn 1 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 2 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 3 => Nhập vào bán kính => in kết quả

- Khi người dùng chọn 4 => Nhập vào bán kính => in kết quả

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 19:32 19/09/2020//Bai 2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int i,n,tong;
	tong = 0;
	printf("Nhap n = ");
	scanf("%d", &n);
	
	for(i=1;i<=n;i++) {
		if(i % 2 == 0 && i % 3 != 0) {		
		tong = tong + i;
		}
	} 
	
	printf("Tong cac so chia het cho 2 va khong chia het cho 3 la: %d", tong);
		
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 21:45 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bai 2
int i,n,t;
i=1;
t=0;
printf("nhap so n la: ");
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++) {
	if (i%2==0&&i%3!=0){
   t=t+i;}
 }printf("\n tong = %d",t);

	
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:36 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#incluce<math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	//Bai 3;
	int r;
	float m, n, p, s, g, h;
	
	int choose;
	
	do{
		printf("\n1.Nhap chieu rong, chieu dai");
		printf("\n2.Nhap chieu rong, chieu dai");
		printf("\n3.Nhap ban kính");
		printf("\n4.Nhap ban kinh");
		printf("\n5.Thoat");
		printf("\nChoose");
		scanf("%d", &choose);
		switch(choose){
	case 1:
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	printf("\nNNhap chieu rong canh: ", m);
	scanf("%f", &m);
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	printf("\nNhap chieu dai canh: ", n);
	scanf("%f", &n);
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	p = (m + n) * 2;
	printf("\nChu vi hinh chu nhat: ", p);
	scanf("%f", &p);
	break;
	
	case 2:
  fllush(stdin);fllush(stdout);
	printf("\nNNhap chieu rong canh: ", m);
	scanf("%f", &m);
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	printf("\nNhap chieu dai canh: ", n);
	scanf("%f", &n);
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	s = m * n;
	printf("\nDien tich hinh chu nhat: ", s);
	scanf("%f", &s);
	break;
	
	case 3:
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	printf("\nNhap ban kinh: ");
	scanf("%d", &r);
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	g = 2 * acos(-1) * r;
	printf("\nChu vi hinh tron: ", g);
	scanf("%d", &g);
	break;
	
	case 4:
		fllush(stdin);fllush(stdout);
	printf("\nNhap ban kinh: ");
	scanf("%d", &r);
	fllush(stdin);fllush(stdout);
	h = acos(-1) *r*r;
	printf("\nDien tich hinh tron: ", h);
	scanf("%d, &h")
	break;
	
	case 5:
		printf("\nThoat!!!");
		break;
	default :
		printf("\nNhap sai!!!");
		break;
} while (choose != 5);
	
	//ket thuc code;
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 16:27 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
		
//bai 3
int a;

 char ChuViHinhChuNhat[20], DienTichHinhChuNhat[30], ChuViHinhTron[40], DienTichHinhTron[50];

 printf("\nHien thi lai menu chuong trinh");
 
 printf("\nNhap chu vi hinh chu nhat: ");
 scanf("%d, &chu vi hinh chu nhat");
 
 printf("\nNhap dien tich hinh chu nhat: ");
 scanf("%d, &dien tich hinh chu nhat");
 
 printf("\nNhap chu vi hinh tron: ");
 scanf("%d, &chu vi hinh tron");
 
 printf("\nNhap dien tich hinh tron: ");
 scanf("%d, &dien tich hinh tron");
 
 printf("\nChoose");
 scanf("&d, &choose");
 
 
 switch(a){
 	case 1:
 			printf("\nNhap chieu rong, nhap chieu dai");
 			fflush(stdin);fflush(stdout);
 			gets(chieu rong, chieu dai);
 			s=r*d;	
 		break;
 		
 	case 2:
 			printf("\nNhap chieu dai, nhap chieu rong";
 			fflush(stdin);fflush(stdout);
 			gets(chieu dai, chieu rong);
 			s=r*d;
 		break;
 	
 	case 3:
 		printf("\nNhap ban kinh");
 			fflush(stdin);fflush(stdout);
 			gets(ban kinh);
 			c=2*R*PI;
		break;	
		
 
 	case 4:
 		printf("\nNhap ban kinh");
 			fflush(stdin);fflush(stdout);
 			gets(ban kinh);
 			c=2*R*PI;
 			 			
 	 	break;
 	 	
		printf("\n%d, %d, %d, %d", chu vi hinh chu nhat, dien tich hinh chu nhat, chu vi hinh tron, dien tich hinh tron);
 		break;	
		 	 	
 	case 5:
 				printf("\nThoat!!!");
 		break;
 		
 	default:
				printf("\nNhap sai!!!");
		break;
		
	} while (choose != 5);
 		
 }		

	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 16:27 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	///BAI 3
	int r;
	float m, n, p, s, g, h;
	
	int choose;
	
	do{
		printf("\n1.Nhap vao chieu rong, chieu dai");
		printf("\n2.Nhap vao chieu rong, chieu dai");
		printf("\n3.Nhap vao ban kinh");
		printf("\n4.Nhap vao ban kinh");
		printf("\n5.Thoat");
		printf("\nChoose");
		scanf("%d", &choose);
		switch(choose){
			case 1:
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap chieu rong:");
			scanf("%f", &m);
			
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap chieu dai:");
			scanf("%f", &n);
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			
			p = (m + n) * 2;
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nChu vi hinh chu nhat");
			scanf("%f", &p);
			break;
			
			case 2:
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap chieu rong:");
			scanf("%f", &m);
			
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap chieu dai:");
			scanf("%f", &n);

			s = m * n;
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nDien tich hinh chu nhat:");
			scanf("%f", &s);
			break;
			
			case 3:
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap ban kinh:");
			scanf("%d", &r);
			
			g = 2 * acos(-1) * r; 
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nChu vi hinh tron:");
			scanf("%f", &g);
			break;
			
			case 4:
			fflush(stdin);fflush(stdout);
			printf("\nNhap ban kinh:");
			scanf("%d", &r);
			
			h = acos(-1) *r*r;
			printf("\nDien tich hinh tron:");
			scanf("%f", &h);
			break; 
			
			case 5:
				printf("\nThoat!!!");
				break;
				
			default:
				printf("\nNhap sai !!!");
				break;
		}
		
	}while(choose != 5);
	    
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!