IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:11 24/11/2021 11,272 Lượt Xem

Bài 1:

- Tính giai thừa n! => trong đó n nhập từ bàn phím

Bài 2:

- Tính tổng các số chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Các số chạy từ 1 -> n => n nhập từ bàn phím

Bài 3:

- Tạo menu chương trường trình

1. Tính chu vi hình chữ nhập

2. Tính diện tích hình chữ nhật 

3. Tính chu vi hình tròn

4. Tính diện tích hình tròn

5. Thoát

- Khi người dùng chọn 1 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 2 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 3 => Nhập vào bán kính => in kết quả

- Khi người dùng chọn 4 => Nhập vào bán kính => in kết quả

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Đình Khôi [community]

Ngày viết: 16:27 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
//bai3 
  int a,
  
  char ChuViHinhChuNhat[20], DienTichHinhChuNhat[30], ChuViHinhTron[40], DienTichHinhTron[50];
  
  printf ("\nHien thi lai menu chuong trinh");
  
	printf ("\nhap chu vi hinh chu nhat: ");
	scanf ("%d, &chu vi hinh chu nhat");
	
	printf ("\nhap dien tich hinh chu nhat: ");
	scanf ("%d, &dien tich hinh chu nhat: ");
	
	printf ("\nhap chu vi hinh tron: ");
	scanf ("%d, &chu vi hinh tron: ");
	
	printf ("\nhap dien tich hinh tron: ");
	scanf ("%d, dien tich hinh tron: ");
	
	printf ("\nChoose");
	scanf ("%d, &nChoose");
	
	swich(n){
		case 1:
		    printf("\nhap chieu rong");
		    fflush(stdin);fflush(stdout);
		    gets(chieu rong);
		    
		    printf("\nhap chieu dai");
		    fflush(stdin);fflush(stdout);
		    gets(chieu dai);
		    
		    printf("\nhap ban kinh");
		    fflush(stdin):fflush(stdout);
		    gets(ban kinh);
		    s=r*d;

		  

		case 2:
		    printf("\nhap chieu dai");
			  fflush(stdin);fflush(stdout);
			  gets(chieu dai);
			  
			  printf("\nhap chieu rong");
			  fflush(stdin):fflush(stdout);
			  gets(chieu rong);
			  s=r*d;

		case 3:
			  printf("\nhap ban kinh");
			  fflush(stdin);fflush(stdout);
			  gets(ban kinh);
			  c=2*R*PI;

		case 4:
			  printf("\nhap ban kinh");
			  fflush(stdin);fflush(stdout);
			  gets(ban kinh);  
			  c=2*R*PI;

		case 5:
			  printf("\thoat!!!");
			    
	
	
	
	 
	


Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 16:14 16/09/2020

Bai 3


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argc[]) 
{
	int a;
	float a,b,r,c,d,R
	const float PI = 3.14;
	do{
	char chuvihinhchunhat[30], dientichhinhchunhat[100], chuvihinhtron[150], dientichhinhtron[200];

	printf("\n1.Chu vi hinh chu nhat: ");	
	printf("\n2.Dien tich hinh chu nhat: ");
	printf("\n3.Chu vi hinh tron: ");
	printf("\n4.Dien tich hinh tron: ");
	printf("\nThoat: ");
	printf("\nNhap");
	scanf("%d", &a);
	switch(a){
		    case 1:
			  printf("\nNhap chieu dai");
			  scanf("%f", &d);
			  printf("\nNhap chieu rong:");
			  scanf("%f", &r);
			  c=r+d;
			  printf("\nChu vi hinh chu nhat la=%f", c);
			  break;
			  
			  
			  case 2:
			  printf("\nNhap chieu dai:");
			  scanf("%f", &d);
			  printf("\nNhap chieu rong:");
			  scanf("%f", &r);
			  s=r*d;
			  printf("\nDien tich hinh chu nhat la=%f", s);
			  break;
			  
			  case 3;
			  printf("\nNhap ban kinh:");
			  scanf("%f", &R)
			  c=2*R*PI;
			  printf("\nChu vi hinh tron la=%f",c);
			  break;
			  
			  case 4;
			  printf("\nNhap ban kinh:")
			  scanf("%f", &R);
			  s=R*R*PI;
			  printf("\n dien tich hinh tron la=%f",c);	
			  break;	
			  
			  
			  default:
			  printf("\n End!!");
			  break;
	}
	while(a!=5);
	printf("\n%s, %d, %s, %s", chu vi hinh chu nhat, dien tich hinh chu nhat, chu vi hinh tron, dien tich hinh tron);
	printf("\n===========================================================================");
	printf("\n|%-20s|%-8s|%-16s|%-20s|", "chu vi hinh chu nhat", "dien tich hinh chu nhat", "chu vi hinh tron", "dien tich hinh tron");
	printf("\n|%-20s|%-8d|%-16s|%-20s|", chu vi hinh chu nhat,dien tich hinh chu nhat, chu vi hinh tron, dien tich hinh tron);
	printf("\n===========================================================================");
	
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 16:05 16/09/2020//Bai 3
int main(int argc, char *argv[]) {
int x;
printf("\n1.Tinh chu vi hinh chu nhat");
printf("\n2.Tinh dien tich hinh chu nhat");
printf("\n3.Tinh chu vi hinh tron");
printf("\n4.Tinh dien tich hinh tron");
printf("\n5.Thoat");
printf("\nNguoi dung nhap mot so tu 1 toi 5: x = ");scanf("%d",&x);
float P_chu_nhat, S_chu_nhat, p_hinh_tron, s_hinh_tron, a, b, r;//chuViHCN, chuViHinhChuNhar
for (x=1; x<=5;x++)
{switch(x){
case 1: 
		printf("\nNhap vao chieu rong a = ");scanf ("%f", &a);
		printf("\nNhap vao chieu dai b = ");scanf ("%f", &b);
		P_chu_nhat=a+b;
		printf("\nchu vi hinh chu nhat la: %f", P_chu_nhat);
	
	break;
case 2: 
	  printf("\nNhap vao chieu rong a = ");scanf ("%f", &a);
	  printf("\nNhap vao chieu dai b = ");scanf ("%f", &b);
	  S_chu_nhat=a*b;
	  printf("\ndien tich hinh chu nhat la: %f", S_chu_nhat);
	break;
case 3:
	  printf("\nBan kinh hinh tron la r"); scanf("%f",&r);
    p_hinh_tron=2*r*2.1426;
	  printf("\nchu vi hinh tron la: %f", p_hinh_tron);
	  break;
case 4:
	  printf("\nBan kinh hinh tron la r"); scanf("%f",&r);
	  s_hinh_tron=r*r*2.1426;
	  printf("\ndien tich hinh tron la: %f", s_hinh_tron);
	  break;
default: 
  printf("Thoat");
  break;
}
}
	return 0;
	
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 16:01 16/09/2020


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
int i, n;
int fact = 1;

	printf("/nNhap n = ");
	scanf("%d", &n);

for(i = 1; i <= n; i++)
{
	fact = fact * i;
}

	printf("%d! = %d\n", n, fact);

return 0;
}
 


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 15:57 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char cd, cr,r , c , s ;
	int age;
	
	int choose;
	
	do{
		printf("\n1.Tinh chu vi hinh chu nhat ");
		printf("\n2.Tinh dien tich hinh chu nhat ");
		printf("\n3.Tinh chu vi hinh tron ");
		printf("\n4.Tinh dien tich hinh tron ");
		printf("\n5. thoat");
		
		printf("\choose:");
		scanf("%d",&choose);
		
		switch(choose){
			case 1 :
				 printf("\nNhap chieu rong: ");
				 fflush(stdin);fflush(stdout);
				 scanf("%d",&cr);
				
				 printf("\nNhap chieu dai: ");
				 fflush(stdin);fflush(stdout);
				 scanf("%d",&cd);
				 
				 c=(cd+cr)*2;
				 printf("\nTinh chu vi hinh chu nhat=");
				 scanf("&f",&c);
			   break;
			case 2:
				 printf("\nNhap chieu rong: ");
				 fflush(stdin);fflush(stdout);
				 scanf("%d",&cr);
				
				 printf("\nNhap chieu dai: ");
				 fflush(stdin);fflush(stdout);
				 scanf("%d",&cd);
				 
				 s=cd*cr;
				 printf("\nTinh dien tich hinh chu nhat=");
				 scanf("&f",&s );
				 break;
			case 3:
				 printf("\nNhap ban kinh: ");
				 fflush(stdin);fflush(stdout);
				 scanf("%d",&r);
				 
				 c=2*r*3,14;
				 printf("\nTinh chu vi hinh tron");
				 scanf("&f",&c);
				 break;
			case 4:
				 printf("\nNhap ban kinh: ");
				 fflush(stdin);fflush(stdout);
				 scanf("%d",&r);
				 
				 s=r^2*3,14;
				 break;
			case 5:
				printf("\nThoat!!!");
				break;
			
		}
	} while (choose != 3);
	
	return 0;
}			Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!