IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:11 24/11/2021 11,296 Lượt Xem

Bài 1:

- Tính giai thừa n! => trong đó n nhập từ bàn phím

Bài 2:

- Tính tổng các số chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Các số chạy từ 1 -> n => n nhập từ bàn phím

Bài 3:

- Tạo menu chương trường trình

1. Tính chu vi hình chữ nhập

2. Tính diện tích hình chữ nhật 

3. Tính chu vi hình tròn

4. Tính diện tích hình tròn

5. Thoát

- Khi người dùng chọn 1 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 2 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 3 => Nhập vào bán kính => in kết quả

- Khi người dùng chọn 4 => Nhập vào bán kính => in kết quả

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:54 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bai 2 
	int a,b,c,d,e,f;
	int chon;
	do{
	
	printf("\n 1 tinh chu vi hinh chu nhat");
	printf("\n 2 tinh dien tich hinh chu nhat");
	printf("\n 3 tinh chu vi hinh tron");
	printf("\n 4 tinh chu dien tich hinh tron");
	printf("\n 5 thoat ");
	
  printf("\n chon: ");
	scanf("%d", &chon );

	
	switch(chon) {
	case 1 :
	
	printf("nhap chieu dai ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d",&a);
	printf("nhap chieu rong ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d",&b);
	c=(a+b)*2;
	printf ("\n chu vi hinh cn la %d",c);
	break;
  case 2 :
  printf("nhap chieu dai ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d",&a);
	printf("nhap chieu rong ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d",&b);
	c=a*b;
	printf ("\n dien tich cn la %d",c);	
	break;
	case 3 :
	printf("nhap ban kinh ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d",&d);
	f=2*d*3,14;
	printf ("\n chu vi hinh tron la %d",f);
	break;
	case 4 :
	printf("nhap ban kinh ");
	fflush(stdin);fflush(stdout);
	scanf("%d",&d);
	f=(d*d)*3,14;
	printf ("\n chu vi hinh tron la %d",f);
	break;	
  case 5:
	printf("\nThoat");
	break;
	default:
	printf("\nNhap sai!!!");
	break;
		}
	} while (chon != 5);
	
	
	
	
	return 0;
}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 15:52 16/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(){
	int a,b,c,d;
	float chuvi,dientich;
	int choose;
	
		printf("\nChu vi HCN:");
		printf("\nDien tich HCN:");
		printf("\nChu vi HT:");
		printf("\nDien tich HT:");
		printf("\nThoat:");
	  printf("\nchoose:");
		scanf("%d",&choose);
		switch(choose){
				case 1:
					  printf("\nNhap a:");
					  fflush(stdin);fflush(stdout);
					  scanf("%d",&a);
					  
					  printf("\nNhap b");
					  fflush(stdin);fflush(stdout);
					  scanf("%d",&b);
					  
					  chuvi=(a+b)/2;
					  printf("\nChu vi HCN la %f",chuvi);
					  break;
				
				case 2:
					  printf("\nNhap a:");
					  fflush(stdin);fflush(stdout);
					  scanf("%d",&a);
					  
					  printf("\nNhap b:");
					  fflush(stdin);fflush(stdout);
					  scanf("%d",&b);
					  
					  dientich=a*b;
					  printf("\nDien tich HCN la %f",dientich);
					  break;
				case 3:
					  printf("\nNhap c");
					  fflush(stdin);fflush(stdout);
					  scanf("%d",&c);
					  
					  chuvi=2*c*3,14;
					  printf("\nChu vi HT la %f",chuvi);
					  break;
			  case 4:
			  printf("\nNhap c");
					  fflush(stdin);fflush(stdout);
					  scanf("%d",&c);
					  
					  dientich=c*c*3,14;
					  printf("\nDien tich HT la %f",dientich);
					  break;
				case 5:
					  printf("\nThoat!!!");
					  break;
	}				  					  
 return 0;
}


Nguyễn Tuấn Hùng [T2008A]

Ngày viết: 15:51 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, a, i;
	n = 1;
	i = 1;
	
	printf("\nnhap so giai thua = ");
	scanf("%d", &a);
	
	for(i=1; i<=a; i++) {
		n = n*i;
	}
	printf("\ngiai thua cua a = %d", n);
		
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:46 16/09/2020//Bai3
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int a;
	float d,r,R,c,s;
	const float PI = 3.14;
	do{
	printf("\n1 tinh chu vi hinh chu nhat");
	printf("\n2 tinh dien tich hinh chu nhat");
	printf("\n3 tinh chu vi hinh tron");
	printf("\n4 tinh dien tich hien tron");
	printf("\n5 thoat");
	printf("\nNhap");
	scanf("%d", &a);
	switch(a){
		
		case 1:
		printf("\n nhap chieu dai:");
		scanf("%f", &d);
		printf("\n nhap chieu rong:");
		scanf("%f",&r);
		c=r+d;
		printf("\n chu vi hcn la=%f", c);
		break;
		
		case 2:
		printf("\nnhap chieu dai:");
		scanf("%f", &d);
		printf("\nnhap chieu rong:");
		scanf("%f",&r);
		s=r*d;
		printf("\n dien tich hcn la=%f", s);
		break;
		
		case 3:
		printf("\nnhap ban kinh:");
		scanf("%f", &R);
		c=	2*R*PI;
		printf("\n chu vi hinh tron la=%f",c);	
		break;
		
		case 4:
		printf("\nnhap ban kinh:");
		scanf("%f", &R);
		s=R*R*PI;
		printf("\n dien tich hinh tron la=%f",c);	
		break;	
		
		default:
		printf("\n End!!");
		break;
		}
		}		
	while(a!=5);
	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 15:44 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float a,b,r,chuvi,s;
	int n;
	do {
		printf("\nMenu chuong chuong trinh:");
		printf("\n1. Tinh chu vi HCN:");
		printf("\n2. Tinh dien tich HCN:");
		printf("\n3. Tinh chu vi hinh tron:");
		printf("\n4. Tinh dien tich hinh tron:");
		printf("\n5. Thoat:");
		printf("\nNhap n = ");
		scanf("%d", &n);
		
		switch(n) {
			case 1:
				printf("Chieu dai HCN a = ");
				scanf("%f", &a);
				printf("Chieu rong HCN b =");
				scanf("%f", &b);
				chuvi = 2*(a+b);
				printf("Chu vi HCN = %f", chuvi);
				break;
			case 2:
				printf("Chieu dai HCN a = ");
				scanf("%f", &a);
				printf("Chieu rong HCN b =");
				scanf("%f", &b);
				s = a*b;
				printf("Dien tich HCN = %f", s);
				break;
			case 3:
				printf("Nhap ban kinh hinh tron r = ");
				scanf("%f", &r);
				chuvi = 2*acos(-1)*r;
				printf("Chu vi hinh tron = %f", chuvi);
				break;
			case 4:
				printf("Nhap ban kinh hinh tron r = ");
				scanf("%f", &r);
				s = acos(-1)*r*r;
				printf("Dien tich hinh tron = %f", s);
				break;
			case 5:
				break;
			default:
				printf("\nNhap sai!");
				break;			
				
		}
		
	} while(n <= 5);
	
		
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!