IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C - C2110I

[Video] Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C - C2110I

by GokiSoft.com - 15:47 08/12/2021 1,137 Lượt Xem

[Nâng cao] Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//khai bao 2 chuoi
	char s1[50], s2[50];
	
	//Nhap du lieu
	printf("\nNhap s1 = ");
	gets(s1);
	printf("\nNhap s2 = ");
	gets(s2);
	
	//giai thuat tim kiem
	int i, j, length1, length2;
	length1 = strlen(s1);
	length2 = strlen(s2);
	bool isFind;
	
	if(length1 >= length2) {
		for(i=0;i<=length1-length2;i++) {
			isFind = true;
			for(j=0;j<length2;j++) {
				if(s1[i+j] != s2[j]) {
					isFind = false;
					break;
				}
			}
			if(isFind) {
				printf("\nVi tri tim thay = %d", i);
			}
		}
	} else {
		//do dai s2 > doi dai s1 -> khong tim thay
		printf("\nChuoi nhap vao ko hop le!!!");
	}
	
	return 0;
}
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!