IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11. Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13) Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15) Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16) Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17) Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19) Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20) Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C

Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 20:16 15/10/2020 2,021 Lượt Xem

Tạo 1 mảng gồm N phần tử => N nhập từ bàn phím

In ra các phần tử trong mảng

Tính tổng các phần tử trong mảng

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 14:46 22/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	int N;
	printf("\nNhap N:");
	scanf("%d", &N);
	int t[N],i;
	int s=0;
	for(i=0;i<N;i++){
		printf("\nt[%d]:", i);
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	for(i=0;i<N;i++){
		s=s+t[i];
	}
	printf("\nTong= %d", s);

	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:21 20/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
     //bat dau code

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap so N:");
	scanf("%d", &N);
	int h[N], i, s;
	s = 0;
	i = 1;
	for(i = 1; i < N; i++){
		printf("\nNhap h[%d]:", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	for(i = 1; i < N; i++){
		s += h[i];
		printf("\nTong s = %d", s);
	}
	
        //ket thuc code
;
	return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 12:28 18/09/2020#include "bits/stdc++.h"

int main() {

	int n; 
	printf("\nNhap n: "); scanf("%d", &n);
	
	int a[n];
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\nNhap a[%d]: ", i + 1), scanf("%d", &a[i]);
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\na[%d] = %d", i + 1, a[i]);
	
	int sum = 0;
	
	for (int i = 0; i < n; i++) sum += a[i];
	
	printf("\nTong: %d", sum);
	
	return 0;

}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	int i, n, tong;
		printf("\Nhap n = "); 
		scanf("%d",&n);
	tong=0;
	int k[i];
	for (i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap k[%d]: ",i);
		scanf("%d", &k[i]);
		tong=tong+k[i];
	}
		printf("Tong cua cac so trong day la %d", tong);
		
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 07:56 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, i, sum;
	printf("\Nhap n = "); 
	scanf("%d",&n);
	sum=0;
	int t[i];
	for (i=0;i<n;i++){
	printf("\nNhap t[%d]: ",i);
		scanf("%d", &t[i]);
		sum=sum+t[i];
	}
	printf("Tong cua cac so trong day la %d", sum);
		
	return 0;
}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!