IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 16/12/2020 8,358 Lượt Xem

Tạo 1 mảng gồm N phần tử => N nhập từ bàn phím

In ra các phần tử trong mảng

Tính tổng các phần tử trong mảng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 14:46 22/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	int N;
	printf("\nNhap N:");
	scanf("%d", &N);
	int t[N],i;
	int s=0;
	for(i=0;i<N;i++){
		printf("\nt[%d]:", i);
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	for(i=0;i<N;i++){
		s=s+t[i];
	}
	printf("\nTong= %d", s);

	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:21 20/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
     //bat dau code

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap so N:");
	scanf("%d", &N);
	int h[N], i, s;
	s = 0;
	i = 1;
	for(i = 1; i < N; i++){
		printf("\nNhap h[%d]:", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	for(i = 1; i < N; i++){
		s += h[i];
		printf("\nTong s = %d", s);
	}
	
        //ket thuc code
;
	return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 12:28 18/09/2020#include "bits/stdc++.h"

int main() {

	int n; 
	printf("\nNhap n: "); scanf("%d", &n);
	
	int a[n];
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\nNhap a[%d]: ", i + 1), scanf("%d", &a[i]);
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\na[%d] = %d", i + 1, a[i]);
	
	int sum = 0;
	
	for (int i = 0; i < n; i++) sum += a[i];
	
	printf("\nTong: %d", sum);
	
	return 0;

}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	int i, n, tong;
		printf("\Nhap n = "); 
		scanf("%d",&n);
	tong=0;
	int k[i];
	for (i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap k[%d]: ",i);
		scanf("%d", &k[i]);
		tong=tong+k[i];
	}
		printf("Tong cua cac so trong day la %d", tong);
		
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 07:56 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, i, sum;
	printf("\Nhap n = "); 
	scanf("%d",&n);
	sum=0;
	int t[i];
	for (i=0;i<n;i++){
	printf("\nNhap t[%d]: ",i);
		scanf("%d", &t[i]);
		sum=sum+t[i];
	}
	printf("Tong cua cac so trong day la %d", sum);
		
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!