IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 16/12/2020 7,668 Lượt Xem

Tạo 1 mảng gồm N phần tử => N nhập từ bàn phím

In ra các phần tử trong mảng

Tính tổng các phần tử trong mảng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 14:46 22/09/2020#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
	int N;
	printf("\nNhap N:");
	scanf("%d", &N);
	int t[N],i;
	int s=0;
	for(i=0;i<N;i++){
		printf("\nt[%d]:", i);
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	for(i=0;i<N;i++){
		s=s+t[i];
	}
	printf("\nTong= %d", s);

	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:21 20/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
     //bat dau code

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap so N:");
	scanf("%d", &N);
	int h[N], i, s;
	s = 0;
	i = 1;
	for(i = 1; i < N; i++){
		printf("\nNhap h[%d]:", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	for(i = 1; i < N; i++){
		s += h[i];
		printf("\nTong s = %d", s);
	}
	
        //ket thuc code
;
	return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 12:28 18/09/2020#include "bits/stdc++.h"

int main() {

	int n; 
	printf("\nNhap n: "); scanf("%d", &n);
	
	int a[n];
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\nNhap a[%d]: ", i + 1), scanf("%d", &a[i]);
	
	for (int i = 0; i < n; i++) printf("\na[%d] = %d", i + 1, a[i]);
	
	int sum = 0;
	
	for (int i = 0; i < n; i++) sum += a[i];
	
	printf("\nTong: %d", sum);
	
	return 0;

}


Bùi Văn Mạnh [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	int i, n, tong;
		printf("\Nhap n = "); 
		scanf("%d",&n);
	tong=0;
	int k[i];
	for (i=0;i<n;i++){
		printf("\nNhap k[%d]: ",i);
		scanf("%d", &k[i]);
		tong=tong+k[i];
	}
		printf("Tong cua cac so trong day la %d", tong);
		
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 07:56 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, i, sum;
	printf("\Nhap n = "); 
	scanf("%d",&n);
	sum=0;
	int t[i];
	for (i=0;i<n;i++){
	printf("\nNhap t[%d]: ",i);
		scanf("%d", &t[i]);
		sum=sum+t[i];
	}
	printf("Tong cua cac so trong day la %d", sum);
		
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!