IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 16/12/2020 8,342 Lượt Xem

Tạo 1 mảng gồm N phần tử => N nhập từ bàn phím

In ra các phần tử trong mảng

Tính tổng các phần tử trong mảng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:17 17/09/2020


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int N;
	printf("\nNhap gia tri dai index mang N=");
	scanf("%d", &N);
	
	int k[N], i;
	
	for(i =0; i<=N; i++){
		printf("\nNhap gia tri cho phan tu k[%d]=", i);
		scanf ("%d", &k[i]);
		
	}
	
	for(i =0; i<=N; i++){
		printf("\nGia tri phan tu trong mang = %d", k[i]);
	}
	
	int tong;
	tong = 0;
	for(i =0; i<=N; i++){
		tong = tong + k[i]; 
	}
	
	printf("\n Tong gia tri cac phan tu trong mang = %d", tong);
	
	return 0;
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 10:06 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int n;
	printf("\nnhap n: "); scanf("%d",&n);
	int A[n];
	int i;
	for(i=1;i<=n;i++) {
		printf("\nnhap A[%d]: ",i); scanf("%d",&A[i]);
		
	}
	    for(i=1;i<=n;i++){ 
		
	    printf("\nA[n]: %d",A[i]);
	} 
	int S=0;
	 for(i=1;i<=n;i++){
	 	S=S+i; 
	 } 
	 printf("\ntong cac phan tu trong A la: %d",S);
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 09:30 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap so N:");
	scanf("%d", &N);
	int h[N], i, s;
	s = 0;
	i = 1;
	for(i = 1; i < N; i++){
		printf("\nNhap h[%d]:", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	for(i = 1; i < N; i++){
		s += h[i];
		printf("\nTong s = %d", s);
	}
	
	return 0;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 23:14 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int t[5];
	int n;
	
	printf("\nNhap t[0]= ");
	scanf("%d", &t[0]);
	printf("\nNhap t[1]= ");
	scanf("%d", &t[1]);
	printf("\nNhap t[2]= ");
	scanf("%d", &t[2]);
	printf("\nNhap t[3]= ");
	scanf("%d", &t[3]);
	printf("\nNhap t[4]= ");
	scanf("%d", &t[4]);
	
	n = t[0] + t[1] + t[2] + t[3] + t[4];
	
	printf("\ntong cua cac phan tu la: %d", n);
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!