IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:43 29/11/2021 8,642 Lượt Xem

Bài 1 : Nhập vào mảng gồm N số nguyên - In ra danh sách ngược của mảng đó

Ví du : mảng nhập vào là : 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> In ra kết quả như sau : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bài 2 : Nhập vào mảng gồm N số nguyện -> Thực hiện hoán đổi ngược lại vị tri của mang

ví du : mảng a gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5, 6 -> yêu cầu chuyển đổi để mảng a chưa danh sách ngược : 6, 5, 4, 3, 2, 1

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 14:50 24/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

//bat dau code;
//bai 2;
int main(int argc, char *argv[]) {
int i = 0, n, t;
		printf("\nNhap n: ");
		scanf("%d, &n");
		int a[n];
	for(i = 1; i < n; i++){
		
		printf("\nNhap n[%d]: ", i);
		scanf("%d, &a[i]");
}		
	for(i = n -1; i >= 0; i--){
	printf("%d",a[i]);
	scanf("%d", &a[i]);
	
}
    
   //ket thuc code;
	return 0;
	
}
	


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:36 20/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

//bat dau code;
//bai 2;
int main(int argc, char *argv[]) {
int i = 0, n, t;
		printf("\nNhap n: ");
		scanf("%d, &n");
		int a[n];
	for(i = 1; i < n; i++){
		
		printf("\nNhap n[%d]: ", i);
		scanf("%d, &a[i]");
}		
	for(i = n -1; i >= 0; i--){
	printf("%d",a[i]);
	scanf("%d", &a[i]);
	
}
    
   //ket thuc code;
	return 0;
	
}
	Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:35 20/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

//bat dau code;
//bai 2;
int main(int argc, char *argv[]) {
int i = 0, n, t;
		printf("\nNhap n: ");
		scanf("%d, &n");
		int a[n];
	for(i = 1; i < n; i++){
		
		printf("\nNhap n[%d]: ", i);
		scanf("%d, &a[i]");
}		
	for(i = n -1; i >= 0; i--){
	printf("%d",a[i]);
	scanf("%d", &a[i]);
	
}
    
   //ket thuc code;
	return 0;
	
}
	Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:18 20/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
    //bat dau code;
	//BAI 1
	int n;
	printf("\nNhap so n:");
	scanf("%d", &n);
	int h[n], i;
	
	for(i = 0; i < n; i++){
		printf("\nNhap h[%d]:", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	for(i = n -1; i >= 0; i--){
		printf("\nNhap h[%d]:", i);
		scanf("%d", &h[i]);
	}
	
	//ket thuc code;
	return 0;


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:13 18/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int N;
	printf("\nNhap N: ");
	scanf("%d", &N);
	int t[N];//length: N, index = 0 -> N - 1
	//Nhap phan tu trong mang N
	int i;
	for(i=0;i<N;i++) {
		printf("\nNhap N[%d] = ", i);
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	//TEST ket qua phan tu trong mang
	printf("\nDanh sach cac phan tu trong mang\n");
	for(i=0;i<N;i++) {
		printf("%d ", t[i]);
	}
	//Cau 1: In ra phan tu theo thu tu tu N-1 => 0
	printf("\nIn mang nguoc lai\n");
	for(i=N-1;i>=0;i--) {
		printf("%d ", t[i]);
	}
	//Cau 2: {1, 2, 3, 4, 5} => t: {5, 4, 3, 2, 1}
	int N2 = N/2;
	for(i=0;i<N2;i++) {
		//swap => doi vi tri phan tu i vs N - i
		//1, 2, 5, 8, 9 => 9, 8, 5, 2, 1
		//Giai thuat
		//0 <=> 4, 1 <=> 3, 2???
		//0 <=> 5 - 0 - 1 = 4
		//1 <=> 5 - 1 - 1 = 3
		//2 : stop
		//Cong thuc tong quat
		//N => N2 = N/2
		//i <=> N-i-1, i+1 <=> N-i-1-1 = N - i - 2
		//i + 2 <=> N - i - 3 (i=0)
		int tmp = t[i];
		t[i] = t[N-i-1];
		t[N-i-1] = tmp;
		//a = 2, b = 5 => swap => a = 5, b = 2
		//tmp = a = 2, a = 5, b = tmp = 2
	}
	printf("\nDanh sach cac phan tu trong mang\n");
	for(i=0;i<N;i++) {
		printf("%d ", t[i]);
	}
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!