IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:07 02/12/2021 12,860 Lượt Xem

  1. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị a2, a3, a4
  2. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
  3. Viết chương trình đọc và 2 số thực vào in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:31 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bat dau code;
int a,b,c,d,e,f;
printf("\nNhap gia tri sô thu nhat a =");
scanf("%d, &a");
printf("\nNhap gia tri so thu hai b =");
scanf("%d, &b");
c = a + b;
printf("\nNhap gia tri d =");
scanf("%d, &d");
d = a - b;
printf("\nNhap gia tri e =");
scanf("%d, &e");
e = a * b;
printf("\nNhap gia tri f =");
scanf("%d, &f");
f = a / b;
printf("\nPhep(+),(-),(*),(/) %d%d%d%d%d%d",a,b,c,d,e,f);

//ket thuc code;
return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:29 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bat dau code
int a;
printf("\nNhap gia tri a =");
scanf("%d, &a");
printf("\nGia tri cua a = %d", a*a);
printf("\nGia tri cua a = %d", a*a*a);
printf("\nGia tri cua a = %d", a*a*a*a);
printf("\nGia tri cua %d%d%d",a^2,a^3,a^4);

//ket thuc code;
return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:47 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
float a, b;
printf("\nnhap gia tri a = ");
scanf("%f", &a);
printf("\nnhap gia tri b = ");
scanf("%f", &b);
float c;
c = a + b;
printf("\nnhap gia tri c = ");
scanf("%f", &c);
float d;
d = a - b;
printf("\nnhap gia tri d = ");
scanf("%f", &d);
float e;
e = a/b;
printf("\nnhap gia tri e = ");
scanf("%f", &e);
float g;
g = a*b;
printf("\nnhap gia tri g = ");
scanf("%f", &g);

return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [community]

Ngày viết: 17:47 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bat dau code;
int a,b,c,d,e,f;
printf("\nNhap gia tri sô thu nhat a =");
scanf("%d, &a");
printf("\nNhap gia tri so thu hai b =");
scanf("%d, &b");
c = a + b;
printf("\nNhap gia tri d =");
scanf("%d, &d");
d = a - b;
printf("\nNhap gia tri e =");
scanf("%d, &e");
e = a * b;
printf("\nNhap gia tri f =");
scanf("%d, &f");
f = a / b;
printf("\nPhep(+),(-),(*),(/) %d%d%d%d%d%d",a,b,c,d,e,f);

//ket thuc code;
return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 17:46 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
int a,b,c;
printf("\nNgay:");
scanf("%d", &a);
printf("\nThang:");
scanf("%d, &b");
printf("\nNam:");
scanf("%d, &c");
return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!