IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:07 02/12/2021 12,909 Lượt Xem

 1. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị a2, a3, a4
 2. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
 3. Viết chương trình đọc và 2 số thực vào in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 16:41 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[])
{
	float a;
	printf("nhap a=");
	   scanf("%f",&a);
	printf("\nGia tri a^2= %f",a*a);
	printf("\nGia tri a^3= %f",a*a*a);
	printf("\nGia tri a^4= %f",a*a*a*a);
	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:06 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float so1,so2;
	
	printf("So1 = ");
	scanf("%f", &so1);
		
	printf("So2 = ");
	scanf("%f", &so2); 

	printf("\n%f + %f = %f", so1, so2, so1+so2);
	printf("\n%f - %f = %f", so1, so2, so1-so2);
	printf("\n%f * %f = %f", so1, so2, so1*so2);
	if (so2==0) {
		printf("\n%f / %f = Khong co gia tri", so1, so2);
	} else {
		printf("\n%f / %f = %f", so1, so2, so1/so2);
	}

	
	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:04 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int ngay,thang,nam;
	printf("Ngay: ");
	scanf("%d", &ngay);
	
	printf("Thang: ");
	scanf("%d", &thang);
	
	printf("Nam: ");
	scanf("%d", &nam);
	
	
	
	printf("Ngay hien tai: %d/%d/%d", ngay, thang, nam);
	
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:02 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	float a;
	printf("Nhap gia tri a = ");
	scanf("%f", &a);
	
	printf("\nGia tri a^2 = %f", a*a);	
	printf("\nGia tri a^3 = %f", a*a*a);
	printf("\nGia tri a^4 = %f", a*a*a*a);

	
	
	
	return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:46 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	
	int a, b;
	
	printf("Nhap a = "); scanf("%d", &a);
	printf("Nhap b = "); scanf("%d", &b);
	
	int cong = a + b; printf("\na + b = %d", cong);
	
	int tru = a - b; printf("\na - b = %d", tru);
	
	int nhan = a * b; printf("\na x b = %d", nhan);
	
  float chia = (float)a / (float)b;
  if (chia == (int)chia) printf("\na : b = %.0f", chia);
  else printf("\na : b = %.2f", chia);
  
  return 0;
	
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!