IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:07 02/12/2021 12,907 Lượt Xem

 1. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị a2, a3, a4
 2. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
 3. Viết chương trình đọc và 2 số thực vào in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:45 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	
	int dd, mm, yy;
	
	printf("INPUT DAY: "); scanf("%d", &dd);
	printf("INPUT MONTH: "); scanf("%d", &mm);
	printf("INPUT YEAR: "); scanf("%d", &yy);
	printf("%d/%d/%d", dd, mm, yy);
	
	return 0;
	
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:36 11/09/2020


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	
	int a; printf("Nhap a = "); scanf("%d", &a);

	int a1 = a * a, a2 = a * a * a, a3 = a * a * a * a;

	printf("a^2 = %d\na^3 = %d\na^4 = %d", a1, a2, a3);
	
	return 0;
	
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 14:35 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdio.h>

int main()
 {
      int a, A, B, C;
      printf("Nhap so a:");
      scanf("%d", &a);
      A = a*a;
      B = a*a*a;
      C = a*a*a*a;
      printf("Binh phuong la: %d\n", A);
      printf("Lap phuong la: %d\n", B);
      printf("Luy thua cap bon la: %d", C);
      return 0;

}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 14:08 11/09/2020#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	float a,b,tong,hieu,tich,thuong;
	printf("\nNhap a= ");
	scanf("%f", &a);
	printf("\nNhap b= ");
	scanf("%f", &b);
	
	tong=a+b;
	hieu=a-b;
	tich=a*b;
	thuong=a/b;
	printf("\n tong =%f", tong);
	printf("\n hieu=%f", hieu);
	printf("\n tich=%f", tich);
	printf("\n thuong=%f", thuong);
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:46 11/09/2020#include<stdio.h>
int main()
{
	int dd,mm,yyyy;
	 printf("\nNgay: ");
  scanf("%d",&dd);
 
  printf("\nThang: ");
  scanf("%d",&mm);
 
  printf("\nNam: ");
  scanf("%d",&yyyy);
 
  printf("\nNgay thang nam vua nhap la: %d/%d/%d",dd,mm,yyyy);
  return 0;
	
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!