IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:21 22/11/2021 19,291 Lượt Xem

Chỉ sử dụng kiến thức đã học (không sử dụng vòng lặp & mảng)

Nhập vào 4 số nguyên a1, a2, a3, a4

Hiển thị ra số nguyên lớn nhất và số nguyên nhỏ nhất

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [community,C1812L,C2002L,T2008A]

Ngày viết: 08:28 14/12/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//Bai 1:
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	printf("\nNhap a1 = ");
	scanf("%d", &a1);
	
	printf("\nNhap a2 = ");
	scanf("%d", &a2);
	
	printf("\nNhap a3 = ");
	scanf("%d", &a3);
	
	printf("\nNhap a4 = ");
	scanf("%d", &a4);
	
	min = a1;
	max = a1;
	
	if(min > a2) {
		min = a2;
	}
	if(min > a3) {
		min = a3;
	}
	if(min > a4) {
		min = a4;
	}
	
	if(max < a2) {
		max = a2;
	}
	if(max < a3) {
		max = a3;
	}
	if(max < a4) {
		max = a4;
	}
	
	printf("\nmin = %d, max = %d", min, max);
	
	return 0;
}


To Khuong Loc [C2002L]

Ngày viết: 12:14 14/10/2020

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>


int main(int argc, char *argv[]) {

int a, b, c, d, min, max, i;

int length = 4;

printf("chuong tinh tim so lon nhat, nho nhat:");

printf("\nnhap so a: ");

scanf("%d", &a);

printf("\nnhap so b: ");

scanf("%d", &b);

printf("\nnhap so c: ");

scanf("%d", &c);

printf("\nnhap so d: ");

scanf("%d", &d);

printf("cac so a, b, c, d vua nhap vao lan luot la: %d, %d, %d, %d", a, b, c, d);

int arr[] = {a, b, c, d};

min = a;

max = a;

for (i = 0; i < length; i++) {

if(arr[i] <= min ) {

min = arr[i];

if(arr[i] > max) {

max = arr[i];

}

printf("\nso nho nhat la %d", min);

printf("\nso nho nhat la %d", max);

}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:46 15/09/2020#include <stdio.h>

int main() 
{
	int a1,a2,a3,a4, min, max;
  printf("Nhap a1: ");
  scanf("%d", &a1);
  printf("Nhap a2: ");
	scanf("%d", &a2);
  printf("Nhap a3: ");
  scanf("%d", &a3);
  printf("Nhap a4:");
  scanf("%d", &a4);
  min=max=a1;
  if(a2>max)
    max=a2;
  if(a3>max)
    max=a3;
  if(a4>max)
		max=a4;     
  printf("\nSo lon nhat la %d", max);
  if(a2<min)
    min=a2;
  if(a3<min)
    min=a3;
  if(a4<min)
		min=a4;     
  	printf("\nSo nho nhat la %d", min);

}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:11 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	
	  printf("\nNhap a1 =");
	  scanf("%d", &a1);
	  printf("\nNhap a2 =");
	  scanf("%d", &a2);
	  printf("\nNhap a3 =");
	  scanf("%d", &a3);
	  printf("\nNhap a4 =");
	  scanf("%d", &a4);
	  
	  
	  min=max=a1;
	  if("a2>max", max=a2);
	  if("a3>max", max=a3);
	  if("a4>max", max=a4);
	  
	  printf("\nSo nguyen lon nhat la %d", max);
	  
	  if("a2<min", min=a2);
	  if("a3<min", min=a3);
	  if("a4<min", min=a4);
	  
	  printf("\nSo nguyen nho nhat la %d", min);
	  
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:33 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	
printf("Nhap a1 = "); scanf("%d", &a1);
printf("Nhap a2 = "); scanf("%d", &a2);
printf("Nhap a3 = "); scanf("%d", &a3);
printf("Nhap a4 = "); scanf("%d", &a4);	
	
min = max= a1;

if (min >= a2) {min = a2;} else {min = min;}
if (min >= a3) {min = a3;} else {min = min;}
if (min >= a4) {min = a4;} else {min = min;}

if (max >= a2) {max = max;} else {max = a2;}
if (max >= a3) {max = max;} else {max = a3;}
if (max >= a4) {max = max;} else {max = a4;}

printf("\nMax = %d", max);
printf("\nMin = %d", min);	
	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!