IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:21 22/11/2021 19,302 Lượt Xem

Chỉ sử dụng kiến thức đã học (không sử dụng vòng lặp & mảng)

Nhập vào 4 số nguyên a1, a2, a3, a4

Hiển thị ra số nguyên lớn nhất và số nguyên nhỏ nhất

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 17:00 11/09/2020#include <stdio.h>

int main() {

     int a1,a2,a3,a4, min, max;
     printf("Nhap a1: ");
     scanf("%d", &a1);
     printf("Nhap a2: ");
     scanf("%d", &a2);
     printf("Nhap a3: ");
     scanf("%d", &a3);
     printf("Nhap a4:");
     scanf("%d", &a4);
     min=max=a1;
     if(a2>max)
          max=a2;
     if(a3>max)
          max=a3;
     if(a4>max)
		      max=a4;     
     printf("\nSo lon nhat la %d", max);
     if(a2<min)
          min=a2;
     if(a3<min)
          min=a3;
     if(a4<min)
		      min=a4;     
     printf("\nSo nho nhat la %d", min);

}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:57 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	int x1 , x2 , x3 , x4,max ,min;
	printf("\nNhap x1 = ");
	scanf("%d", &x1);
	printf("\nNhap x2 = ");
	scanf("%d",&x2);
	printf("\nNhap x3 = ");
	scanf("%d", &x3);
	printf("\nNhap x4 = ");
	scanf("%d",&x4);
  min=max=x1;
  if(x2>max)
    max=x2;
  if(x3>max)
	  max=x3;
	if(x4=max)
	  max=x4;
	printf("\nSo lon nhat la %d",max);
	if(x2<min)
	  min=x2;
	if(x3<min)
	  min=x3;
	if(x4<min)
	  min=x4;
	printf("\nSo nho nhat la %d",min);
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 16:54 11/09/2020	int a1, a2, a3, a4,max1,max2,min1,min2;
	printf("\nNhap a1:");
	scanf("%d",&a1);
	printf("\nNhap a2:");
	scanf("%d",&a2);
	printf("\nNhap a3:");
	scanf("%d",&a3);
	printf("\nNhap a4:");
	scanf("%d",&a4);
	
	if (a1>a2){
		max1=a1;
		min1=a2;
	} else {
		max1=a2;
		min1=a1;
	}
	
	if (a3>a4){
		max2=a3;
		min2=a4;
	} else {
		max2=a4;
		min2=a3;
	}
	
	if (max1>max2){
		printf("So nguyen lon nhat: %d",max1);
	} else {
		printf("So nguyen lon nhat: %d",max2);
	}
	
		if (min1>min2){
		printf("\nSo nguyen nho nhat: %d",min2);
	} else {
		printf("\nSo nguyen nho nhat: %d",min1);
	}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 16:36 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, a2, a3, a4, min, max;
	printf("\nNhap a1: "); scanf("%d",&a1);
	printf("\nNhap a2: "); scanf("%d",&a2);
	printf("\nNhap a3: "); scanf("%d",&a3);
	printf("\nNhap a4: "); scanf("%d",&a4);
	
	 min=max=a1;
	 if(a2>max) 
	    max=a2;
	 if(a3>max) 
	    max=a3;
	 if(a4>max)
	   max=a4;
	   printf("\nso lon nhat la max=%d",max);
	 if(a2<min)
	   min=a2;
	 if(a3<min)
	    min=a3;
	 if(a4<min)
	    min=a4;
		  printf("\nso nho nhat la min=%d",min); 
	return 0;
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 16:23 11/09/2020#include "bits/stdc++.h"

int main() {
	
	int a, b, c, d;
	
	printf("Nhap a: "); scanf("%d", &a);
	printf("Nhap b: "); scanf("%d", &b);
	printf("Nhap c: "); scanf("%d", &c);
	printf("Nhap d: "); scanf("%d", &d);
	
	int aa = a, bb = b, cc = c, dd = d;
	
	if(aa < bb) aa = bb;
		if(aa < cc) aa = cc;
			if(aa < dd) aa = dd;
			
	if(a > b) a = b;
		if(a > c) a = c;
			if(a > d) a = d;
			
	printf("\nMAX = %d\nMIN = %d", aa, a);
	
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!