IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel

Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel

by GokiSoft.com - 15:36 05/07/2021 4,018 Lượt Xem

Tạo bảng sinh viên gồm các trường sau. Tên, Mã SV (trường khoá chính), email, địa chỉ, ngày sinh.

Tạo bảng lịch dạy gồm có trường : id tự tăng, môn học (kiểu varchar), giáo viên dạy (kiểu varchar), frametime (nhận giá trị 0 => dạy thứ 2, 4, 6. Nhận giá trị 1 => dạy thứ 3, 5, 7). Giờ bắt đầu (datetime), giờ kết thúc (datetime), ngày bắt đầu học, ngày kết thúc môn học (date), note : Ghi chú.

Tạo bảng điểm danh gồm các trường: id tự tăng, id lịch dạy, mã sinh viên, trạng thái (0: vắng, 1 tham gia hoặc nghỉ có phép), thời gian điểm danh, thời gian sửa, ghi chú.

Yêu cầu:

Tạo 3 bảng trên, fake dữ liệu cho 2 bảng : sinh viên, tạo lịch dạy

Viết chương trình quản lý điểm danh gồm các chức năng sau. (Chỉ cần điểm danh 1 lần cho 1 buổi học)

- Hiển thị danh sách lớp học đang diễn ra học

- Click vào lớp học : Hiển thị ra bảng cho phép điểm danh như hình sau. Nếu đã điểm danh thì cho phép cập nhật lại

- Click vào lớp học -> xem được nút thống kê => hiển thị ra bảng tỷ lệ tham gia lớp học.

Màn hình quản lý điểm danh


Màn hình điểm danh


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Chia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:05 10/05/2021create database QuanLyDiemDanhAptech

use QuanLyDiemDanhAptech

create table student (
	rollno nvarchar(20) primary key,
	name nvarchar(100),
	gender nvarchar(10),
	birthday date,
	que_quan nvarchar(100),
	email nvarchar(100),
	sdt int
)
go

create table teacher (
	ma_teacher nvarchar(20) primary key,
	name nvarchar(100),
	gender nvarchar(10),
	birthday date
)
go

create table subject (
	ma_monhoc nvarchar(20) primary key,
	name_subject nvarchar(50),
	tongsobuoi int
)
go

create table class (
	ma_class nvarchar(20) primary key,
	name_class nvarchar(20),
	note nvarchar(500)
)
go

create table classMember (
	rollno nvarchar(20) primary key references student(rollno),
	classno nvarchar(20) references class(ma_class),
	joinedDate date,
	outedDate date
)
go

create table schedule (
	id int primary key identity (1,1),
	ma_teacher nvarchar(20),
	ma_monhoc nvarchar(20),
	ma_class nvarchar(20),
	indate date,
	outdate date
)
go

create table attendance (
	scheduleId int references schedule(id),
	rollno nvarchar(20),
	ngaydiemdanh date,
	ddlan_1 nvarchar(20),
	ddlan_2 nvarchar(20),
	note nvarchar(500)
)
go

insert into student(rollno, name, gender, birthday, que_quan, email, sdt)
values
('MS01', 'Tran Van D', 'Nam', '1998-5-10', 'Nam Dinh', '[email protected]', 0585076514),
('MS02', 'Tran Van A', 'Nam', '1991-6-11', 'Ha Noi', '[email protected]', 0585076515),
('MS03', 'Tran Van B', 'Nu', '2000-12-1', 'Ha Noi', '[email protected]', 0585076516),
('MS04', 'Tran Van C', 'Nu', '1998-1-19', 'Hai Phong', '[email protected]', 0585076517),
('MS05', 'Tran Van E', 'Nam', '1998-12-1', 'Sai Gon', '[email protected]', 0585076518)

insert into teacher(ma_teacher, name, gender, birthday)
values
('GV01', 'Tran Van Diep1', 'Nam', '1989-06-30'),
('GV02', 'Tran Thi Diep2', 'Nu', '1989-05-20'),
('GV03', 'Tran Van Diep3', 'Nu', '1990-12-30'),
('GV04', 'Tran Van Diep4', 'Nam', '1989-03-10'),
('GV05', 'Tran Van Diep5', 'Nu', '1989-11-11')

insert into subject(ma_monhoc, name_subject, tongsobuoi)
values
('MH01', 'Lap Trinh C', 10),
('MH02', 'HTML/CSS/JS', 11),
('MH03', 'SQL Sever', 12),
('MH04', 'Boostrap', 13),
('MH05', 'Jquery', 10)

insert into class(ma_class, name_class, note)
values
('LH01', 'T2008A', ''),
('LH02', 'T2005A', ''),
('LH03', 'T2006A', ''),
('LH04', 'T2007A', ''),
('LH05', 'T2009A', '')

insert into classMember(rollno, classno, joinedDate, outedDate)
values
('MS01', 'LH01', '2020-01-12', '2020-02-12'),
('MS02', 'LH02', '2020-02-12', '2020-03-12'),
('MS03', 'LH03', '2020-04-12', '2020-05-12'),
('MS04', 'LH04', '2020-02-12', '2020-03-12'),
('MS05', 'LH05', '2020-03-12', '2020-04-12')

insert into schedule(ma_teacher, ma_monhoc, ma_class, indate, outdate)
values
('GV01', 'MH01', 'LH01', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV02', 'MH02', 'LH02', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV03', 'MH03', 'LH03', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV04', 'MH04', 'LH04', '2018-07-01', '2018-07-30'),
('GV05', 'MH05', 'LH05', '2018-07-01', '2018-07-30')

insert into attendance(scheduleId, rollno, ngaydiemdanh, ddlan_1, ddlan_2, note)
values
(1, 'MS01', '2020-12-09', 'Co', 'Co', ''),
(2, 'MS02', '2020-12-09', 'Khong', 'Co', ''),
(3, 'MS03', '2020-12-09', 'Co', 'Co', ''),
(4, 'MS04', '2020-12-09', 'Co', 'Khong', ''),
(5, 'MS05', '2020-12-09', 'Co', 'Co', '')

select * from student
select * from teacher
select * from subject
select * from class
select * from classMember
select * from schedule
select * from attendance

create proc thong_tin_hoc_vien
 @class  nvarchar(50)
as
begin
	select class.name_class, classMember.classno, student.name, student.gender, student.birthday
	from classMember,studentc,class class 
	where classMember.rollno = student.rollno and classMember.classno = class.ma_class
end

exec thong_tin_hoc_vien 


alter table attendance
add constraint LK_at_st foreign key (rollno) references student(rollno)

alter table schedule
add constraint LK_sch_class foreign key (ma_class) references class(ma_class)

alter table schedule
add constraint LK_sch_sb foreign key (ma_monhoc) references subject(ma_monhoc)

create proc danh_sach_diem_danh
	@class nvarchar(20), @subject nvarchar(50)
as
begin
	select student.name, attendance.*, class.name_class, subject.name_subject
	from student, attendance, class, schedule, subject
	where attendance.rollno = student.rollno and schedule.ma_class = class.ma_class and schedule.id = attendance.scheduleId
	and schedule.ma_monhoc = subject.ma_monhoc and class.ma_class = @class and subject.name_subject = @subject
end

exec danh_sach_diem_danh 'LH01', 'Jquery'

create trigger detele_su_lieu on student
instead of delete
as
begin
	delete from classMember where rollno in (select rollno from deleted)
	delete from attendance where rollno in (select rollno from deleted)
	delete from student where rollno in (select rollno from deleted)
end

delete student where rollno = 'MS01'

select * from student


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!