IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Ôn tập - Chương trình quản lý sách + danh mục sách - Lập trình PHP, Laravel

Ôn tập - Chương trình quản lý sách + danh mục sách - Lập trình PHP, Laravel

by GokiSoft.com - 18:50 30/10/2021 3,521 Lượt Xem

Thiết kế website bằng laravel gồm các chức năng sau.

- Tạo 2 bảng : danh mục (id, tên danh mục), sách (id, id danh mục, tiêu đề, giá, href_param, nội dung, ngày tạo, ngày cập nhật)

- Viết chương trình gồm các chức năng sau

1. Thêm sửa xoá danh mục

2. Thêm sửa xoá sách

- Viết page hiển thị danh sách sách, click vào sách hiển thị trang chi tiết.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 09:31 08/07/2020


#ModalSeeder.php


<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class ModalSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    DB::table('author')->insert([
      // [
      //   'nickname' => 'smileahjhj',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'daikute',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'cristiano',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'yanio',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'bicassto',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'chicharit',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'bicassto5',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'tiket01',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'maria',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'osaka',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      [
        'nickname' => 'tokura',
        'fullname' => 'do thien phu',
        'email' => '[email protected]',
        'address' => 'Ha noi',
        'phone_number' => '123456',
        'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
    ]);
  }
}


#2020_07_06_133011_create_author_table.php


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateAuthorTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('author', function (Blueprint $table) {
      $table->string('nickname',25);
      $table->primary('nickname');
      $table->string('fullname',150);
      $table->string('email',150);
      $table->string('address',250);
      $table->string('phone_number',15);
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('author');
  }
}


#2020_07_07_001011_create_book_table.php


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateBookTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('book', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('title',250);
      $table->text('content');
      $table->float('price');
      $table->string('nxb',50);
      $table->string('nickname',25);
      $table->foreign('nickname')->references ('nickname')->on('author');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('book');
  }
}


#AuthorController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\Modal;

use App\Http\Controllers\Controller;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class AuthorController extends Controller
{
  public function index(Request $request)
  {
    //hiển thị theo ý muốn khi lấy dư liệu về
    $userList = DB::table('author')
    ->orderBy('created_at','asc') 
    ->paginate(10);
    return view('Modal.author.index')->with([
      'userList' => $userList,
    ]);

  }
  public function viewAdd(Request $request)
  {
    return view('Modal.author.viewadd');
  }
  public function postAddAuthor(Request $request)
  {
    //check validate
    $nickname = $request->nickname;
    $authorList = DB::table('author')
      ->where('nickname', $nickname)
      ->get();
    if ($authorList != null && count($authorList) > 0) {
      return 'error';
    }
    DB::table('author')->insert([
      'nickname' => $request->nickname,
      'fullname' => $request->fullname,
      'email' => $request->email,
      'address' => $request->address,
      'phone_number' => $request->phone_number,
      'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
    ]);
    return redirect()->route('viewAuthorList');

  }
}


#BookController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\Modal;

use App\Http\Controllers\Controller;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class BookController extends Controller
{
  public function index(Request $request)
  {
    //hiển thị theo ý muốn khi lấy dư liệu về
    $BookList = DB::table('book')
      ->leftJoin('author', 'author.nickname', '=', 'book.nickname') // nối bảng author vs book
      ->select('book.*', 'author.fullname')
      ->orderBy('author.created_at', 'asc')
      ->paginate(10);
    return view('Modal.book.index')->with([
      'index' => 1,
      'BookList' => $BookList,
    ]);

  }
  public function viewAdd(Request $request)
  {
    $authorList = DB::table('author')
      ->select('nickname', 'fullname') // lay dữ liệu chỉ cột nickname,fullname
      ->orderBy('created_at', 'asc')
      ->get();
    return view('Modal.book.viewaddbook')->with([
      'authorList' => $authorList,
    ]);
  }
  public function postAddBook(Request $request)
  {
    DB::table('book')->insert([
      'title' => $request->title,
      'content' => $request->content,
      'price' => $request->price,
      'nxb' => $request->nxb,
      'nickname' => $request->nickname,
      'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
    ]);
    return redirect()->route('viewBookList');
  }
  public function deletedIdBook(Request $request)
  {
    DB::table('book')->where('id', $request->id)->delete();
    return redirect()->route('viewBookList');
  }
  public function editbook(Request $request)
  {
    $authorList = DB::table('author')
      ->select('nickname')
      ->orderBy('created_at', 'asc')
      ->get();
    $book = DB::table('book')
      ->where('id', $request->id)
      ->get();
    $book1 = $book[0];
    return view('Modal.book.editbook')->with([
      'authorList' => $authorList,
      'book1' => $book1,
    ]);
  }
  public function updateBook(Request $request)
  {

    //cột nào update mới add vào
    DB::table('book')->where('id', $request->id)
      ->update([
        'title' => $request->title,
        'content' => $request->content,
        'price' => $request->price,
        'nxb' => $request->nxb,
        'nickname' => $request->nickname,
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      ]);

    return redirect()->route('viewBookList');

  }
  public function searchBook(Request $request)
  {
    $timkiem = $request->get('timkiem');
    $BookList = DB::table('book')
      ->where('title', 'like', '%' . $timkiem . '%')
      ->paginate(5);
    return view('Modal.book.index')->with([
      'index' => 1,
      'BookList' => $BookList,
    ]);

  }
}


#index.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Show List Author</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class='container'>
  <h1><center>Author Manage</center></h1>
    <table class="table table-bordered">
    <!-- <button class='btn btn-success' onclick="window.open('{{route('viewadd')}}')">Add Author</button> -->
    <button class='btn btn-success' onclick="window.location=('{{route('viewadd')}}')">Add Author</button>
      <thead>
        <tr>
          <th>nickname</th>
          <th>fullname</th>
          <th>email</th>
          <th>address</th>
          <th>phone_number</th>
          <th>created_at</th>
          <th>updated_at</th>
          <th></th>
          <th></th>

        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach($userList as $item)
          <tr>
            <td>{{ $item->nickname}}</td>
            <td>{{ $item->fullname}}</td>
            <td>{{ $item->email}}</td>
            <td>{{ $item->address}}</td>
            <td>{{ $item->phone_number}}</td>
            <td>{{ $item->created_at}}</td>
            <td>{{ $item->updated_at}}</td>
            <td><button class="btn btn-warning">Edit</button></td>
            <td><button class="btn btn-danger">Deleted</button></td>
          </tr>

        @endforeach
      </tbody>
    </table>
    <!-- câu lệnh phân trang -->
    {!! $userList->links() !!}

  </div>
</body>
</html>


#viewadd.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Add Author</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form action="{{route('postAdd')}}" method="POST">
				<div class="form-group">
				{{ csrf_field()}}
				 <label for="usr">NickName:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='nickname' id="usr">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="fullname">FullName:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='fullname'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="email">Email:</label>
				 <input type="email" class="form-control" name='email'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">Address:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name="address">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="phone_number">Phone Number:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='phone_number'>
				</div>

				<button class="btn btn-success">Register</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#editbook.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Update Book</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Update Book</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form action=" {{route('smileahjhj')}} " method="POST">
				<div class="form-group">
        <input required="true" type="text" class="form-control" name='id' value="{{$book1->id}}" hidden="">
				{{ csrf_field()}}
				 <label for="usr">Title:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='title' value="{{$book1->title}}" >
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="content">Content:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='content'value="{{$book1->content}}">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="price">Price:</label>
				 <input type="text" class="form-control" name='price' value="{{$book1->price}}">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">NXB:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name="nxb" value="{{$book1->nxb}}">
				</div>
        
				 <div class="form-group">
				 <label for="nickname">Nick name:</label>
				 <select name="nickname" class="form-control">
         <option value="{{$book1->nickname}}">{{$book1->nickname}}</option>
         @foreach($authorList as $author)
						<option value="{{$author->nickname}}">{{$author->nickname}}</option>
					 @endforeach
				 </select>
				</div> 

				<button class="btn btn-success">Update</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#index.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Book Manage</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class='container'>
  <h1><center>Book Manage</center></h1>
    <table class="table table-bordered">
    <!-- <button class='btn btn-success' onclick="window.open('{{route('viewadd')}}')">Add Author</button> -->

    <form method="get" action="{{route('searchBook')}}">
					<input type="text" name="timkiem" class="form-control" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" placeholder="Tìm kiếm theo tên">
				</form>
      <thead>
        <tr>
          <th>STT</th>
          <th>title</th>
          <th>content</th>
          <th>price</th>
          <th>nickname</th>
          
          <th>created_at</th>
          <th>updated_at</th>
          <th></th>
          <th></th>

        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach($BookList as $item)
          <tr>
            <td>{{$index++}}</td>
            <td>{{ $item->title}}</td>
            <td>{{ $item->content}}</td>
            <td>{{ number_format($item->price)}}</td>
            <td>{{ $item->nickname}}</td>
            
            <td>{{ $item->created_at}}</td>
            <td>{{ $item->updated_at}}</td>
            <td><button class="btn btn-warning" onclick="window.location=('/modal/book/editBook/{{ $item->id}}')">Edit</button></td>
            <!-- deletedIdBook -->
            <td><a href="/modal/book/deletedIdBook/{{ $item->id}}"><button class="btn btn-danger">Deleted</button></a></td>


          </tr>

        @endforeach
      </tbody>
    </table>
    <!-- câu lệnh phân trang -->
    {!! $BookList->links() !!}
    <button class='btn btn-success' onclick="window.location=('{{route('viewaddbook')}}')">Add Book</button>
  </div>
</body>
</html>


#test.blade.php


u뚀


#viewaddbook.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Add Book</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Add Author</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form action="{{route('postAddBook')}}" method="POST">
				<div class="form-group">
				{{ csrf_field()}}
				 <label for="usr">Title:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='title' >
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="content">Content:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='content'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="price">Price:</label>
				 <input type="text" class="form-control" name='price'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">NXB:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name="nxb">
				</div>

				<div class="form-group">
				 <label for="nickname">Nick name:</label>
				 <select name="nickname" class="form-control">
				 	@foreach($authorList as $author)
						<option value="{{$author->nickname}}">{{$author->fullname}}</option>
					 @endforeach
				 </select>
				</div>

				<button class="btn btn-success">Register</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#modal.php


<?php
Route::group(['prefix' => '/modal/author'], function () {
  Route::get('/index', 'Modal\[email protected]')->name('viewAuthorList');

  Route::get('/view_add', 'Modal\[email protected]')->name('viewadd');
  Route::post('/post_addAuthor', 'Modal\[email protected]')->name('postAdd');
});

Route::group(['prefix' => '/modal/book'], function () {
  Route::get('/index', 'Modal\[email protected]')->name('viewBookList');

  Route::get('/view_add', 'Modal\[email protected]')->name('viewaddbook');
  Route::post('/post_addBook', 'Modal\[email protected]')->name('postAddBook');
  Route::get('/deletedIdBook/{id}', 'Modal\[email protected]')->name('deletedIdBook');
  Route::get('/editBook/{id}', 'Modal\[email protected]')->name('editbook');
  Route::post('/updateBook', 'Modal\[email protected]')->name('smileahjhj');
  Route::get('/search', 'Modal\[email protected]')->name('searchBook');
});


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 15:27 04/07/2020

book.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
Route::group(['prefix'=>'book'],function(){
  Route::get('/inputbook','book\bookControlle[email protected]')->name('inputBook');
Route::get('/inputcategory','book\[email protected]')->name('inputCategory');
Route::get('/displaybook','book\[email protected]')->name('displayBook');
Route::get('/displaybookofcategory/{id}','book\[email protected]');
Route::post('/serchBook','book\[email protected]')->name('serch');


Route::get('/displaycategory','book\[email protected]')->name('displayCategory');
Route::get('/displaycategoryofid/{id}','book\[email protected]');
Route::post('/insertbook','book\[email protected]')->name('insertbook');
Route::post('/insertcategory','book\[email protected]')->name('insertcategory');


Route::get('/main','book\[email protected]')->name('main');
Route::get('/main','book\[email protected]')->name('main');
Route::post('/mainsearch','book\[email protected]')->name('mainsearch');
Route::get('/mainbookofcategory/{id}','book\[email protected]');
Route::get('/bookdetail/{href_param}.html','book\[email protected]');


});
?>

2020_07_03_081327_create_book_table.php

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateBookTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('category', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('category');
    });
    Schema::create('book', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->unsignedInteger('categoryId');
      $table->foreign('categoryId')->references('id')->on('category');
      $table->string('title');
      $table->integer('price');
      $table->string('href_param');
      $table->string('content');
      $table->date('create_date');
      $table->date('update_date');
    });
    
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('book');
  }
}

bookController.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<style>
 .mt-3{
  min-height: 580px;
 }
</style>
<body>
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
   <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="{{ route('main') }}"><i class="fas fa-heart"></i>Book -.-'</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
     <ul class="navbar-nav ml-auto">
      <li class="nav-item active">
       <a class="nav-link" href="{{ route('main') }}">Home
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">About</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Admin
        <span class="sr-only">(current)</span>
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Book</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </nav>
 <br><br><br>
  <!-- Page Content -->
<div class="container mt-3">
 <h1>Input Category</h1>
<br>
 <form method="POST" action="{{ route('insertcategory') }}">
   {{ csrf_field() }}
   <div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
     <span class="input-group-text">tên danh mục</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" name="category">
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>


 </form>
 
</div>
<footer class="py-5 bg-dark" clear="bottom">
 <div class="container">
  <p class="m-0 text-center text-white">Quadeptrai<i class="fas fa-heart"></i>book.com</p>
 </div>
 <!-- /.container -->
</footer>
</body>
</html>


bookview.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<style>
 .mt-3{
  min-height: 580px;
 }
</style>
<body>
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
   <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="{{ route('main') }}"><i class="fas fa-heart"></i>Book -.-'</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
     <ul class="navbar-nav ml-auto">
      <li class="nav-item active">
       <a class="nav-link" href="{{ route('main') }}">Home
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">About</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Admin
        <span class="sr-only">(current)</span>
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Book</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </nav>
 <br><br><br>
  <!-- Page Content -->
<div class="container mt-3">
 <h1>Input Category</h1>
<br>
 <form method="POST" action="{{ route('insertcategory') }}">
   {{ csrf_field() }}
   <div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
     <span class="input-group-text">tên danh mục</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" name="category">
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>


 </form>
 
</div>
<footer class="py-5 bg-dark" clear="bottom">
 <div class="container">
  <p class="m-0 text-center text-white">Quadeptrai<i class="fas fa-heart"></i>book.com</p>
 </div>
 <!-- /.container -->
</footer>
</body>
</html>


inPutBook.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<style>
 .mt-3{
  min-height: 580px;
 }
</style>
<body>
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
   <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="{{ route('main') }}"><i class="fas fa-heart"></i>Book -.-'</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
     <ul class="navbar-nav ml-auto">
      <li class="nav-item active">
       <a class="nav-link" href="{{ route('main') }}">Home
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">About</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Admin
        <span class="sr-only">(current)</span>
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Book</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </nav>
 <br><br><br>
  <!-- Page Content -->
<div class="container mt-3">
 <h1>Input Category</h1>
<br>
 <form method="POST" action="{{ route('insertcategory') }}">
   {{ csrf_field() }}
   <div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
     <span class="input-group-text">tên danh mục</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" name="category">
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>


 </form>
 
</div>
<footer class="py-5 bg-dark" clear="bottom">
 <div class="container">
  <p class="m-0 text-center text-white">Quadeptrai<i class="fas fa-heart"></i>book.com</p>
 </div>
 <!-- /.container -->
</footer>
</body>
</html>

bookDetail.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
   <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="{{ route('main') }}"><i class="fas fa-heart"></i>Book -.-'</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
     <ul class="navbar-nav ml-auto">
      <li class="nav-item active">
       <a class="nav-link" href="{{ route('main') }}">Home
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">About</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link " href="{{ route('inputBook') }}">Admin
        <span class="sr-only">(current)</span>
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </nav>
 <br><br><br>
  <!-- Page Content -->
<div class="container">
 <div class="container mt-3">
<div class="row">
  <div class="col-lg-4 col-md-6 mb-4">
    <div class="card h-100">
      <a href="#"><img class="card-img-top" src="https://bitly.com.vn/ne6bH" alt=""></a>
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">
          <a href="#" name="nameproduct1">{{$book->title}}</a>
        </h4>
        <h5 name = "price1">{{$book->price}}₫</h5>
        <p class="card-text">update : {{$book->update_date}}</p>
      </div>
      
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-8 col-md-6 mb-4">
    <h3>Nội dung : <small class="text-muted">&#9733; &#9733; &#9733; &#9733; &#9734;</small></h3>
    
    <div class="card h-50">
      <p>{{$book->content}}</p>
      
    </div>
  </div>
  </div> 
 </div>
</div>
<footer class="py-5 bg-dark" aria-readonly="true">
  <div class="container">
   <p class="m-0 text-center text-white">Quadeptrai<i class="fas fa-heart"></i>book.com</p>
  </div>
  <!-- /.container -->
 </footer>
</body>
</html>

inputCategory.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<style>
 .mt-3{
  min-height: 580px;
 }
</style>
<body>
  <!-- Navigation -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
   <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="{{ route('main') }}"><i class="fas fa-heart"></i>Book -.-'</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
     <ul class="navbar-nav ml-auto">
      <li class="nav-item active">
       <a class="nav-link" href="{{ route('main') }}">Home
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">About</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Admin
        <span class="sr-only">(current)</span>
       </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Book</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </nav>
 <br><br><br>
  <!-- Page Content -->
<div class="container mt-3">
 <h1>Input Category</h1>
<br>
 <form method="POST" action="{{ route('insertcategory') }}">
   {{ csrf_field() }}
   <div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
     <span class="input-group-text">tên danh mục</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" name="category">
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>


 </form>
 
</div>
<footer class="py-5 bg-dark" clear="bottom">
 <div class="container">
  <p class="m-0 text-center text-white">Quadeptrai<i class="fas fa-heart"></i>book.com</p>
 </div>
 <!-- /.container -->
</footer>
</body>
</html>


categoryview.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 <!-- Navigation -->
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
  <div class="container">
   <a class="navbar-brand" href="{{ route('main') }}"><i class="fas fa-heart"></i>Book -.-'</a>
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
     <li class="nav-item active">
      <a class="nav-link" href="{{ route('main') }}">Home
      </a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">About</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Admin
       <span class="sr-only">(current)</span>
      </a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </nav>

 <!-- Page Content -->
<div class="container">
 <h2 class="text-center">Detail's Category Information</h2>
 <table class="table table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>Index</th>
    <th>Id</th>
    <th>Tên danh mục</th>
    <th></th>
    <th></th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   @foreach ($categoryList as $category)
     <tr>
      <td> {{++$index}} </td>
     <td>{{$category->id}}</td>
     <td><a href="/book/displaybookofcategory/{{$category->id}}">{{$category->category}}</a></td>
      <td> <a href="/editbook/{{ $category->id }}" class="btn btn-warning">Sửa</a></td>
      <td> <a href="/deletebook/{{ $category->id}}" class="btn btn-danger">Xóa</a></td>

     </tr>
   @endforeach
  </tbody>
 </table>
 {{-- {{ $bookList->links() }} --}}
 <a href="{{ route('inputCategory') }}" class="btn btn-primary">Add</a>
</div>
<footer class="py-5 bg-dark">
 <div class="container">
  <p class="m-0 text-center text-white">Quadeptrai<i class="fas fa-heart"></i>book.com</p>
 </div>
 <!-- /.container -->
</footer>
</body>
</html>
main.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 <meta name="description" content="">
 <meta name="author" content="">
 <title>HomePage SHop</title>
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css" integrity="sha384-lZN37f5QGtY3VHgisS14W3ExzMWZxybE1SJSEsQp9S+oqd12jhcu+A56Ebc1zFSJ" crossorigin="anonymous">
	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		body{
			margin-top: 100px;
		}
		a.btn.btn-danger {
		  margin-left: 15px;
		}
		p.btn.btn-success {
		  margin-top: 16px;
		}
		span.btn.btn-primary {
	  margin-left: 15px;
	}
  footer{
    width: 143.4%;
    margin-left: -25%;
  }
  .col-lg-3{
    margin-left: -12%;
    margin-right: 10%;
  }
  
	</style>
</head>

<body>
 <!-- Navigation -->
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
  <div class="container">
   <a class="navbar-brand" href="{{ route('main') }}"><i class="fas fa-heart"></i>Book -.-'</a>
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
     <li class="nav-item active">
      <a class="nav-link" href="{{ route('main') }}">Home
       <span class="sr-only">(current)</span>
      </a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">About</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="{{ route('inputBook') }}">Admin</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <form method="post" width="50%" action="{{ route('mainsearch') }}">
    {{ csrf_field() }}
    <div class="input-seach" >
     <input name="s" id="myInput" type="text" placeholder="Search.." class="form-control">
    </div>
   </form>
  </div>
  
 </nav>
  
  

 <!-- Page Content -->
 <div class="container">

  <div class="row">

   <div class="col-lg-3">

    <h1 class="my-4">Category</h1>
    <div class="list-group">
     @foreach ($categoryList as $category)
     <a href="/book/mainbookofcategory/{{$category->id}}" class="list-group-item">{{$category->category}}</a>     @endforeach
    </div>

   </div>
   <!-- /.col-lg-3 -->

   <div class="col-lg-9">

    <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide my-4" data-ride="carousel">
     <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
     </ol>
     <div class="carousel-inner" role="listbox">
      <div class="carousel-item active">
       <img class="d-block img-fluid" src="https://bitly.com.vn/KMy2R" alt="First slide">
      </div>
      <div class="carousel-item">
       <img class="d-block img-fluid" src="https://bitly.com.vn/KMy2R" alt="Second slide">
      </div>
      <div class="carousel-item">
       <img class="d-block img-fluid" src="https://bitly.com.vn/KMy2R" alt="Third slide">
      </div>
     </div>
     <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
     </a>
     <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
     </a>
    </div>

    <div class="row">
		@foreach ($bookList as $book)
    <div class="col-lg-4 col-md-6 mb-4">
      <div class="card h-100">
        <a href="#"><img class="card-img-top" src="https://bitly.com.vn/ne6bH" alt=""></a>
        <div class="card-body">
          <h4 class="card-title">
            <a href="#" name="nameproduct1">{{$book->title}}</a>
          </h4>
          <h5 name = "price1">{{$book->price}}₫</h5>
          <p class="card-text">update : {{$book->update_date}}</p>
        </div>
        <div class="card-footer">
          <small class="text-muted">&#9733; &#9733; &#9733; &#9733; &#9734;</small>
          <a href="/book/bookdetail/{{$book->href_param}}.html" class="btn btn-danger">Xem chi tiết</a>          
        </div>
      </div>
    </div>
    @endforeach
			
		

    <!-- /.row -->

   </div>
   <!-- /.col-lg-9 -->

  </div>
  <!-- /.row -->

 </div>
 <!-- /.container -->

 <!-- Footer -->
 <footer class="py-5 bg-dark">
  <div class="container">
   <p class="m-0 text-center text-white">Quadeptrai<i class="fas fa-heart"></i>book.com</p>
  </div>
  <!-- /.container -->
 </footer>

</body>

</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!