IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Ôn tập - Chương trình quản lý sách + danh mục sách - Lập trình PHP, Laravel

Ôn tập - Chương trình quản lý sách + danh mục sách - Lập trình PHP, Laravel

by GokiSoft.com - 18:50 30/10/2021 3,522 Lượt Xem

Thiết kế website bằng laravel gồm các chức năng sau.

- Tạo 2 bảng : danh mục (id, tên danh mục), sách (id, id danh mục, tiêu đề, giá, href_param, nội dung, ngày tạo, ngày cập nhật)

- Viết chương trình gồm các chức năng sau

1. Thêm sửa xoá danh mục

2. Thêm sửa xoá sách

- Viết page hiển thị danh sách sách, click vào sách hiển thị trang chi tiết.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 09:31 08/07/2020


#ModalSeeder.php


<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class ModalSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    DB::table('author')->insert([
      // [
      //   'nickname' => 'smileahjhj',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'daikute',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'cristiano',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'yanio',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'bicassto',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'chicharit',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'bicassto5',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'tiket01',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'maria',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      // [
      //   'nickname' => 'osaka',
      //   'fullname' => 'do thien phu',
      //   'email' => '[email protected]',
      //   'address' => 'Ha noi',
      //   'phone_number' => '123456',
      //   'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      //   'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
      [
        'nickname' => 'tokura',
        'fullname' => 'do thien phu',
        'email' => '[email protected]',
        'address' => 'Ha noi',
        'phone_number' => '123456',
        'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s')],
    ]);
  }
}


#2020_07_06_133011_create_author_table.php


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateAuthorTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('author', function (Blueprint $table) {
      $table->string('nickname',25);
      $table->primary('nickname');
      $table->string('fullname',150);
      $table->string('email',150);
      $table->string('address',250);
      $table->string('phone_number',15);
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('author');
  }
}


#2020_07_07_001011_create_book_table.php


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateBookTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('book', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('title',250);
      $table->text('content');
      $table->float('price');
      $table->string('nxb',50);
      $table->string('nickname',25);
      $table->foreign('nickname')->references ('nickname')->on('author');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('book');
  }
}


#AuthorController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\Modal;

use App\Http\Controllers\Controller;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class AuthorController extends Controller
{
  public function index(Request $request)
  {
    //hiển thị theo ý muốn khi lấy dư liệu về
    $userList = DB::table('author')
    ->orderBy('created_at','asc') 
    ->paginate(10);
    return view('Modal.author.index')->with([
      'userList' => $userList,
    ]);

  }
  public function viewAdd(Request $request)
  {
    return view('Modal.author.viewadd');
  }
  public function postAddAuthor(Request $request)
  {
    //check validate
    $nickname = $request->nickname;
    $authorList = DB::table('author')
      ->where('nickname', $nickname)
      ->get();
    if ($authorList != null && count($authorList) > 0) {
      return 'error';
    }
    DB::table('author')->insert([
      'nickname' => $request->nickname,
      'fullname' => $request->fullname,
      'email' => $request->email,
      'address' => $request->address,
      'phone_number' => $request->phone_number,
      'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
    ]);
    return redirect()->route('viewAuthorList');

  }
}


#BookController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\Modal;

use App\Http\Controllers\Controller;
use DB;
use Illuminate\Http\Request;

class BookController extends Controller
{
  public function index(Request $request)
  {
    //hiển thị theo ý muốn khi lấy dư liệu về
    $BookList = DB::table('book')
      ->leftJoin('author', 'author.nickname', '=', 'book.nickname') // nối bảng author vs book
      ->select('book.*', 'author.fullname')
      ->orderBy('author.created_at', 'asc')
      ->paginate(10);
    return view('Modal.book.index')->with([
      'index' => 1,
      'BookList' => $BookList,
    ]);

  }
  public function viewAdd(Request $request)
  {
    $authorList = DB::table('author')
      ->select('nickname', 'fullname') // lay dữ liệu chỉ cột nickname,fullname
      ->orderBy('created_at', 'asc')
      ->get();
    return view('Modal.book.viewaddbook')->with([
      'authorList' => $authorList,
    ]);
  }
  public function postAddBook(Request $request)
  {
    DB::table('book')->insert([
      'title' => $request->title,
      'content' => $request->content,
      'price' => $request->price,
      'nxb' => $request->nxb,
      'nickname' => $request->nickname,
      'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
    ]);
    return redirect()->route('viewBookList');
  }
  public function deletedIdBook(Request $request)
  {
    DB::table('book')->where('id', $request->id)->delete();
    return redirect()->route('viewBookList');
  }
  public function editbook(Request $request)
  {
    $authorList = DB::table('author')
      ->select('nickname')
      ->orderBy('created_at', 'asc')
      ->get();
    $book = DB::table('book')
      ->where('id', $request->id)
      ->get();
    $book1 = $book[0];
    return view('Modal.book.editbook')->with([
      'authorList' => $authorList,
      'book1' => $book1,
    ]);
  }
  public function updateBook(Request $request)
  {

    //cột nào update mới add vào
    DB::table('book')->where('id', $request->id)
      ->update([
        'title' => $request->title,
        'content' => $request->content,
        'price' => $request->price,
        'nxb' => $request->nxb,
        'nickname' => $request->nickname,
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
      ]);

    return redirect()->route('viewBookList');

  }
  public function searchBook(Request $request)
  {
    $timkiem = $request->get('timkiem');
    $BookList = DB::table('book')
      ->where('title', 'like', '%' . $timkiem . '%')
      ->paginate(5);
    return view('Modal.book.index')->with([
      'index' => 1,
      'BookList' => $BookList,
    ]);

  }
}


#index.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Show List Author</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class='container'>
  <h1><center>Author Manage</center></h1>
    <table class="table table-bordered">
    <!-- <button class='btn btn-success' onclick="window.open('{{route('viewadd')}}')">Add Author</button> -->
    <button class='btn btn-success' onclick="window.location=('{{route('viewadd')}}')">Add Author</button>
      <thead>
        <tr>
          <th>nickname</th>
          <th>fullname</th>
          <th>email</th>
          <th>address</th>
          <th>phone_number</th>
          <th>created_at</th>
          <th>updated_at</th>
          <th></th>
          <th></th>

        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach($userList as $item)
          <tr>
            <td>{{ $item->nickname}}</td>
            <td>{{ $item->fullname}}</td>
            <td>{{ $item->email}}</td>
            <td>{{ $item->address}}</td>
            <td>{{ $item->phone_number}}</td>
            <td>{{ $item->created_at}}</td>
            <td>{{ $item->updated_at}}</td>
            <td><button class="btn btn-warning">Edit</button></td>
            <td><button class="btn btn-danger">Deleted</button></td>
          </tr>

        @endforeach
      </tbody>
    </table>
    <!-- câu lệnh phân trang -->
    {!! $userList->links() !!}

  </div>
</body>
</html>


#viewadd.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Add Author</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form action="{{route('postAdd')}}" method="POST">
				<div class="form-group">
				{{ csrf_field()}}
				 <label for="usr">NickName:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='nickname' id="usr">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="fullname">FullName:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='fullname'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="email">Email:</label>
				 <input type="email" class="form-control" name='email'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">Address:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name="address">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="phone_number">Phone Number:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='phone_number'>
				</div>

				<button class="btn btn-success">Register</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#editbook.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Update Book</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Update Book</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form action=" {{route('smileahjhj')}} " method="POST">
				<div class="form-group">
        <input required="true" type="text" class="form-control" name='id' value="{{$book1->id}}" hidden="">
				{{ csrf_field()}}
				 <label for="usr">Title:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='title' value="{{$book1->title}}" >
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="content">Content:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='content'value="{{$book1->content}}">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="price">Price:</label>
				 <input type="text" class="form-control" name='price' value="{{$book1->price}}">
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">NXB:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name="nxb" value="{{$book1->nxb}}">
				</div>
        
				 <div class="form-group">
				 <label for="nickname">Nick name:</label>
				 <select name="nickname" class="form-control">
         <option value="{{$book1->nickname}}">{{$book1->nickname}}</option>
         @foreach($authorList as $author)
						<option value="{{$author->nickname}}">{{$author->nickname}}</option>
					 @endforeach
				 </select>
				</div> 

				<button class="btn btn-success">Update</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#index.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Book Manage</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class='container'>
  <h1><center>Book Manage</center></h1>
    <table class="table table-bordered">
    <!-- <button class='btn btn-success' onclick="window.open('{{route('viewadd')}}')">Add Author</button> -->

    <form method="get" action="{{route('searchBook')}}">
					<input type="text" name="timkiem" class="form-control" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" placeholder="Tìm kiếm theo tên">
				</form>
      <thead>
        <tr>
          <th>STT</th>
          <th>title</th>
          <th>content</th>
          <th>price</th>
          <th>nickname</th>
          
          <th>created_at</th>
          <th>updated_at</th>
          <th></th>
          <th></th>

        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach($BookList as $item)
          <tr>
            <td>{{$index++}}</td>
            <td>{{ $item->title}}</td>
            <td>{{ $item->content}}</td>
            <td>{{ number_format($item->price)}}</td>
            <td>{{ $item->nickname}}</td>
            
            <td>{{ $item->created_at}}</td>
            <td>{{ $item->updated_at}}</td>
            <td><button class="btn btn-warning" onclick="window.location=('/modal/book/editBook/{{ $item->id}}')">Edit</button></td>
            <!-- deletedIdBook -->
            <td><a href="/modal/book/deletedIdBook/{{ $item->id}}"><button class="btn btn-danger">Deleted</button></a></td>


          </tr>

        @endforeach
      </tbody>
    </table>
    <!-- câu lệnh phân trang -->
    {!! $BookList->links() !!}
    <button class='btn btn-success' onclick="window.location=('{{route('viewaddbook')}}')">Add Book</button>
  </div>
</body>
</html>


#test.blade.php


u뚀


#viewaddbook.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Add Book</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Add Author</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form action="{{route('postAddBook')}}" method="POST">
				<div class="form-group">
				{{ csrf_field()}}
				 <label for="usr">Title:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='title' >
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="content">Content:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name='content'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="price">Price:</label>
				 <input type="text" class="form-control" name='price'>
				</div>
				<div class="form-group">
				 <label for="pwd">NXB:</label>
				 <input required="true" type="text" class="form-control" name="nxb">
				</div>

				<div class="form-group">
				 <label for="nickname">Nick name:</label>
				 <select name="nickname" class="form-control">
				 	@foreach($authorList as $author)
						<option value="{{$author->nickname}}">{{$author->fullname}}</option>
					 @endforeach
				 </select>
				</div>

				<button class="btn btn-success">Register</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#modal.php


<?php
Route::group(['prefix' => '/modal/author'], function () {
  Route::get('/index', 'Modal\[email protected]')->name('viewAuthorList');

  Route::get('/view_add', 'Modal\[email protected]')->name('viewadd');
  Route::post('/post_addAuthor', 'Modal\[email protected]')->name('postAdd');
});

Route::group(['prefix' => '/modal/book'], function () {
  Route::get('/index', 'Modal\[email protected]')->name('viewBookList');

  Route::get('/view_add', 'Modal\[email protected]')->name('viewaddbook');
  Route::post('/post_addBook', 'Modal\[email protected]')->name('postAddBook');
  Route::get('/deletedIdBook/{id}', 'Modal\[email protected]')->name('deletedIdBook');
  Route::get('/editBook/{id}', 'Modal\[email protected]')->name('editbook');
  Route::post('/updateBook', 'Modal\[email protected]')->name('smileahjhj');
  Route::get('/search', 'Modal\[email protected]')->name('searchBook');
});


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!