IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel [Examination] Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

[Examination] Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

by GokiSoft.com - 18:29 30/10/2021 2,745 Lượt Xem

THỜI GIAN THI : 13h50 - 15h00

Tạo bảng đặt tên : luatgiaothong gồm các trường > id tự tăng, title, nội dung, giá tiền phạt min, giá tiền phạt max, ngày có hiệu lực

Yêu cầu:

- Fake 50 bản ghi dữ liệu cho bảng trên

- Viết trang tra cứu thông tin => thực hiện phân trang 10 bản ghi/1 trang => có input nhập tìm kiếm => Khi người dùng gõ vào tìm kiếm theo tiêu đề (sử dụng like trong tìm kiếm).

- Click vào từng tin thì hiển thị trang chi tiết nội dung.

=== HẾT ===

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 20:44 29/06/2021<?php

namespace App\Http\Controllers\Traffic;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class TrafficController extends Controller
{
  public function showTraffic(Request $request)
  {
    $search = $request -> search;
    $trafficList = DB::table('traffic');
    if(isset($search)){
      $trafficList = $trafficList->where('traffic.title','like','%'.$search.'%');
    }
    $trafficList = $trafficList->paginate(5);
    $trafficList->appends(['search' => $search]);
    return view('traffic.index')->with([
      'trafficList' => $trafficList,
      'index' => 1,
      'search' => $search
    ]);
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 14:56 17/07/2020

luatgiaothong.php


<?php

Route::group(['prefix' => 'luatgiaothong'], function () {
  Route::get('/list','luatgiaothong\[email protected]')->name('list');
  Route::get('/detail','luatgiaothong\[email protected]')->name('detail');
});


?>
luatgiaothongController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\luatgiaothong;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use DB;
class luatgiaothongController extends Controller
{
  function showList(Request $request){
     
    if (isset($request->title)) {
      $list= DB::table('luatgiaothong')
      ->where('title','like','%'.$request->title.'%')
      ->paginate(10);    
    }else{
      $list= DB::table('luatgiaothong')->paginate(10);

    }  
    return view('luatgiaothong.list')->with([
      'list' => $list,
      'index'=>1
    
    ]);
  }
  function showDetail(Request $request){
    if (isset($request->id)) {
      # code...
      $detail = DB::table('luatgiaothong')
      ->where('id',$request->id)
      ->first();
    }
    return view('luatgiaothong.detail')->with([
      'detail' => $detail
    
    ]);
     
  }
}
2020_07_17_065148_create_luatgiaothong_table.php


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateLuatgiaothongTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('luatgiaothong', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('title', 100);
      $table->string('content', 500);
      $table->integer('fine_min');
      $table->integer('fine_max');
      $table->date('created_at');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('luatgiaothong');
  }
}
detail.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>admin</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
    <ul class="nav nav-tabs">
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link " href="#">Home</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link active" href="#">Admin</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
     </ul>
    </nav>
  </header>
  <div class="container">
    <br>
    <br>
  <p style="font-size: 50px;text-align: center">{{$detail->title}}</p>
  
  <br><br>
  <p>mức phạt thấp nhất : {{$detail->fine_min}}</p>
  <p>mức phạt cao nhất : {{$detail->fine_max}}</p>
  <h2>Nội dung luật</h2>
  <p>{{{$detail->content}}}</p>
 
  <h2>Có hiệu lực từ ngày : {{$detail->created_at}}</h2>

    <a href="{{ route('list') }}" class="btn btn-primary">Quay lại</a>
   </div>
  
</body>
</html>
luatgiaothongSeeder.php


<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class luatgiaothongSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    //
    for ($i=0; $i < 50; $i++) { 
      # code...
      DB::table('luatgiaothong')->insert([
        'title' => 'luat giao thong '.($i+1),
        'content' => Str::random(100),
        'fine_min' => $i*1000,
        'fine_max' => $i*100,
        'created_at'=>'2020-01-07'
      ]);
    }
  }
}
list.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>admin</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
    <ul class="nav nav-tabs">
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link " href="#">Home</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link active" href="#">Admin</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
     </ul>
    </nav>
  </header>
  <div class="container">
    <form action="" method="GET">
      <div class="input-group mb-3">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Search" name="title">
        <div class="input-group-append">
         <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>
        </div>
       </div>
    </form>
    <table class="table table-bordered">
      <thead>
       <tr>
        <th>STT</th>
        <th>Tên luật giao thông</th>
        <th>Ngày hiệu lực</th>
        <th></th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       @foreach ($list as $item)
       <tr>
        <td>{{$index++}}</td>
       <td>{{$item->title}}</td>
       <td>{{$item->created_at}}</td>
       <td> <a type="button" href="{{ route('detail') }}?id={{$item->id}}" class="btn btn-primary">Chi tiết</a> </td>

       </tr>
       @endforeach
       
      </tbody>
     </table>
     {{ $list->links() }}

    <br>
    <a href="{{ route('addQuestion') }}" class="btn btn-primary">ADD QUESTION</a>
   </div>
  
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!