IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel
× 1) Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel 2. Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 13:50 17/07/2020 1,287 Lượt Xem

THỜI GIAN THI : 13h50 - 15h00

Tạo bảng đặt tên : luatgiaothong gồm các trường > id tự tăng, title, nội dung, giá tiền phạt min, giá tiền phạt max, ngày có hiệu lực

Yêu cầu:

- Fake 50 bản ghi dữ liệu cho bảng trên

- Viết trang tra cứu thông tin => thực hiện phân trang 10 bản ghi/1 trang => có input nhập tìm kiếm => Khi người dùng gõ vào tìm kiếm theo tiêu đề (sử dụng like trong tìm kiếm).

- Click vào từng tin thì hiển thị trang chi tiết nội dung.

=== HẾT ===

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Trương Công Vinh [T1907A]

Chia sẻ từ lớp học

Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 14:56 17/07/2020

luatgiaothong.php


<?php

Route::group(['prefix' => 'luatgiaothong'], function () {
  Route::get('/list','luatgiaothong\[email protected]')->name('list');
  Route::get('/detail','luatgiaothong\[email protected]')->name('detail');
});


?>
luatgiaothongController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\luatgiaothong;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use DB;
class luatgiaothongController extends Controller
{
  function showList(Request $request){
     
    if (isset($request->title)) {
      $list= DB::table('luatgiaothong')
      ->where('title','like','%'.$request->title.'%')
      ->paginate(10);    
    }else{
      $list= DB::table('luatgiaothong')->paginate(10);

    }  
    return view('luatgiaothong.list')->with([
      'list' => $list,
      'index'=>1
    
    ]);
  }
  function showDetail(Request $request){
    if (isset($request->id)) {
      # code...
      $detail = DB::table('luatgiaothong')
      ->where('id',$request->id)
      ->first();
    }
    return view('luatgiaothong.detail')->with([
      'detail' => $detail
    
    ]);
     
  }
}
2020_07_17_065148_create_luatgiaothong_table.php


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateLuatgiaothongTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('luatgiaothong', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('title', 100);
      $table->string('content', 500);
      $table->integer('fine_min');
      $table->integer('fine_max');
      $table->date('created_at');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('luatgiaothong');
  }
}
detail.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>admin</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
    <ul class="nav nav-tabs">
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link " href="#">Home</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link active" href="#">Admin</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
     </ul>
    </nav>
  </header>
  <div class="container">
    <br>
    <br>
  <p style="font-size: 50px;text-align: center">{{$detail->title}}</p>
  
  <br><br>
  <p>mức phạt thấp nhất : {{$detail->fine_min}}</p>
  <p>mức phạt cao nhất : {{$detail->fine_max}}</p>
  <h2>Nội dung luật</h2>
  <p>{{{$detail->content}}}</p>
 
  <h2>Có hiệu lực từ ngày : {{$detail->created_at}}</h2>

    <a href="{{ route('list') }}" class="btn btn-primary">Quay lại</a>
   </div>
  
</body>
</html>
luatgiaothongSeeder.php


<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class luatgiaothongSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    //
    for ($i=0; $i < 50; $i++) { 
      # code...
      DB::table('luatgiaothong')->insert([
        'title' => 'luat giao thong '.($i+1),
        'content' => Str::random(100),
        'fine_min' => $i*1000,
        'fine_max' => $i*100,
        'created_at'=>'2020-01-07'
      ]);
    }
  }
}
list.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>admin</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
    <ul class="nav nav-tabs">
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link " href="#">Home</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link active" href="#">Admin</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
       <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
     </ul>
    </nav>
  </header>
  <div class="container">
    <form action="" method="GET">
      <div class="input-group mb-3">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Search" name="title">
        <div class="input-group-append">
         <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>
        </div>
       </div>
    </form>
    <table class="table table-bordered">
      <thead>
       <tr>
        <th>STT</th>
        <th>Tên luật giao thông</th>
        <th>Ngày hiệu lực</th>
        <th></th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
       @foreach ($list as $item)
       <tr>
        <td>{{$index++}}</td>
       <td>{{$item->title}}</td>
       <td>{{$item->created_at}}</td>
       <td> <a type="button" href="{{ route('detail') }}?id={{$item->id}}" class="btn btn-primary">Chi tiết</a> </td>

       </tr>
       @endforeach
       
      </tbody>
     </table>
     {{ $list->links() }}

    <br>
    <a href="{{ route('addQuestion') }}" class="btn btn-primary">ADD QUESTION</a>
   </div>
  
</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!