IMG-LOGO
Trang Chủ Học Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài composer 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

Bài Tập

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Examination & Test

Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Projects

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

by GokiSoft.com - 15:20 21/06/2021 3,558 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

Yêu cầu tạo route như sau

/ptb2/ax2+bx+c => trong đó a, b, c giá trị thay đổi.

Yêu cầu xử lý logic trong controller và hiển thị kết quả trong view.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:47 22/06/2021<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
// });
// Route::get('helloworld',function(){
// return "Hello Phu";
// });
// Route::get('PTB1/{a}/{b}',function($a,$b){
// if ($a == 0) {
//   if ($b == 0) {
//     echo "Vo so nghiem";
//   }elseif ($b!=0) {
//     echo "Vo nghiem";
//   }
// }elseif($a!=0){
//   $x = -$b/$a;
//   echo "X = " .$x;
// }
// });
Route::get('/ptb2/{a}/{b}/{c}',[App\Http\Controllers\PTbac2::class, 'tptbac2']);
Auth::routes();
// Route::get('/student/display', [App\Http\Controllers\Studentcontroller::class, 'showStudent']);


// Auth::routes();
// Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class, 'index'])->name('home');<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PTbac2 extends Controller
{
  public function tptbac2($a,$b,$c){
$dt = $b * $b - 4 * $a* $b;
if ($dt > 0) {
  $x1 = (- $b + sqrt ( $dt )) / (2 * $a);
  $x2 = (- $b - sqrt ( $dt )) / (2 * $a); 
  $kq = "X1= ".$x1." X2 = ".$x2;
}elseif ($dt == 0) {
  $x = (- $b / (2 * $a));
  $kq = "PT co nghiem kep la: ".$x;
}else{
  $kq = "PT vo nghiem";
}
     return view('ptbachai', compact('kq')) ;             
    }
  }
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title></title>
</head>
<body>
<h1>Ket qua cua phuong trinh bac 2 la</h1>
<?php
echo $kq; 
 ?>
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:39 21/06/2021public function PTB2(Request $request,$a,$b,$c)
  {
    if($a == 0){
      if($b == 0){
        if($c == 0) $result= 'PTVSN';
        else $result = 'PTVN';
      } 
      else $result = 'x = '. -$c/$b;
    }
    else{
      $delta = $b*$b - 4*$a*$c;
      if($delta < 0) $result = 'PTVN';
      else if($delta == 0) $result = 'x = '. -$b/(2*$a);
      else{
        $result = 'x1 = '. number_format(( (-$b + sqrt($delta)) / (2*$a) ), 2) . ', ' . 'x2 = ' . number_format(( (-$b - sqrt($delta)) / (2*$a) ), 2);
      }
    } 
    return view('lesson01/ptb2')->with([
      'result' => $result,
      'a' => $a,
      'b' => $b,
      'c' => $c
    ]);
  }


Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 09:21 29/06/2020


#web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
 */

Route::get('/helloworld ', function () {
	return '<h1><center>Hello Luong Dinh Dai</center><h1>';
});
Route::get('/PTB1/a/{x}/b/{y} ', function ($x, $y) {
	echo $x . 'x+' . $y . '=0' . '<br/>';
	$result = -$y / $x;
	echo "result = " . $result;

})->where(['a' => '[0-9]+', 'b' => '[0-9]+']);

Route::get('/student/display', '[email protected]');

Route::get('/', function () {
	//dd('Oki!!!');
	return view('welcome');
});
Route::get('/test', function () {
	return view('test');
});
Route::get('/home', function () {
	return 'wellcome home';
});
Route::get('/product', function () {
	return 'wellcome product';
});
Route::get('/service', function () {
	return 'wellcome service';
});

Route::get('/new/{para}', function ($para) {
	return 'Bai viet so ' . $para;
});
Route::get('/url', '[email protected]');

Route::get('/input-user', '[email protected]');

Route::get('/url/{href_param}', '[email protected]');
Route::get('/url/{href_param}', '[email protected]');
Route::get('/{href_param}.html', function ($href_param) {
	return $href_param;
});

Route::get('/{param}/{href_param}.html', function ($param, $href_param) {
	return $param . '<br/>' . $href_param;
});

Route::get('/{param0}/{param1}/{href_param}.{ext}', function ($param0, $param1, $href_param, $ext) {
	return $param0 . ' >> ' . $param1 . ' >> ' . $href_param . ' >> ' . $ext;
});
Route::get('/ptb2/{valueA}x2+{valueB}x+{valueC}', '[email protected]');


#CtrPTB2.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class CtrPTB2 extends Controller {

	public function giaipt(Request $request) {
		$a = $request->valueA;
		$b = $request->valueB;
		$c = $request->valueC;

		if ($a == 0) {
			if ($b == 0) {
				if ($c == 0) {
					$result = 'pt vo so nghiem';
					return view('ketqua', ['result' => $result]);
				}
				$result = 'pt vo nghiem';
				return view('ketqua', ['result' => $result]);

			}
			$result = 'pt co 1 nghiem x = ' . (-$c / $b);
			return view('ketqua', ['result' => $result]);
		} else {
			$delta = ($b * $b) - (4 * $a * $c);
			if ($delta > 0) {
				$x1 = (-$b + sqrt($delta)) / (2 * $a);
				$x2 = (-$b - sqrt($delta)) / (2 * $a);
				$result = 'x1 = ' . $x1 . '|| x2 = ' . $x2;
				return view('ketqua', ['result' => $result]);
			} else if ($delta == 0) {
				$x1 = (-$b / (2 * $a));
				$result = 'x1 = x2 = ' . $x1;
				return view('ketqua', ['result' => $result]);
			} else {
				$result = 'vo nghiem';
				return view('ketqua', ['result' => $result]);
			}
		}

	}
}

?>


#ketqua.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hello world</title>
</head>
<body>
	<h1>Ket Qua PTB2
	</h1>
	<h1>{{ $result}}</h1>
</body>
</html>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 22:16 25/06/2020

ptb2.php


<?php 	
		Route::get('/ptb2/{a}x2+{b}x+{c}','Data\[email protected]')
		->where([
			'a'=>'[-0-9]+',
			'b'=>'[-0-9]+',
			'c'=>'[-0-9]+'
		]);
 ?>

pbt2Controller<?php

namespace App\Http\Controllers\Data;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class pbt2Controller extends Controller
{
  public function tinhptb2(Request $request,$a,$b,$c){
  	$result = '';
  	if ($a == 0 ) {
  		if ($b == 0) {
  			 $result = 'PTVN';
  		}else{
  			 $result = 'PT co 1 nghiem :'.'x = '.(- $c / $b);
  		}
  		return view('pbt2')->with([
  			'result'=>$result,
  			'a'=>$a,
  			'b'=>$b,
  			'c'=>$c
  		]);
  	}
  	//delta
  	$delta = $b * $b - 4 * $a * $c;
  	$x1 = "";
  	$x2 = "";
  	//xet nghiem phuong trinh
  	if ($delta > 0) {
  		$x1 = (- $b + sqrt ( $delta )) / (2 * $a);
      $x2 = (- $b - sqrt ( $delta )) / (2 * $a);
      $result="Phương trình có 2 nghiệm là: " . "x1 = " . $x1 . " và x2 = " . $x2;
  	}elseif ($delta == 0) {
  		$x1 = (- $b / (2 * $a));
      $result = "Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = " . $x1;
  	}else{
  		 $result="Phương trình vô nghiệm!";
  	}
  	return view('pbt2')->with([
  		'result' =>$result,
  		'a'=>$a,
  		'b'=>$b,
  		'c'=>$c
  	]);

  }
}

pbt2.blade.php<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>{{$a}}x2+{{$b}}x+{{$c}} = {{$result}}</title>
</head>
<body>
	<h1 style="color: red">Ket qua : {{$result}}</h1>
</body>
</html>


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 09:48 25/06/2020


#Controller_ptb2.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class Controller_ptb2 extends Controller {

	public function giaipt(Request $request) {
		$a = $request->a;
		$b = $request->b;
		$c = $request->c;

		if ($a == 0) {
			if ($b == 0) {
				if ($c == 0) {
					$result = 'pt vo so nghiem';
					return view('showPTB2', ['result' => $result]);
				}
				$result = 'pt vo nghiem';
				return view('showPTB2', ['result' => $result]);

			}
			$result = 'pt co 1 nghiem x = ' . (-$c / $b);
			return view('showPTB2', ['result' => $result]);
		} else {
			$delta = ($b * $b) - (4 * $a * $c);
			if ($delta > 0) {
				$x1 = (-$b + sqrt($delta)) / (2 * $a);
				$x2 = (-$b - sqrt($delta)) / (2 * $a);
				$result = 'x1 = ' . $x1 . '|| x2 = ' . $x2;
				return view('showPTB2', ['result' => $result]);
			} else if ($delta == 0) {
				$x1 = (-$b / (2 * $a));
				$result = 'x1 = x2 = ' . $x1;
				return view('showPTB2', ['result' => $result]);
			} else {
				$result = 'vo nghiem';
				return view('showPTB2', ['result' => $result]);
			}
		}

	}
}

?>


#showPTB2.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hello world</title>
</head>
<body>
	<h1>Hello Smileahjhj</h1>
	<h1>{{ $result}}</h1>
</body>
</html><?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/ptb2/{a}x2+{b}x+{c}', '[email protected]')->where(
	'a'=>'[0-9]+',
	'b'=>'[0-9]+',
	'c'=>'[0-9]+'
);


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!