IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Route: Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

Route: Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

by GokiSoft.com - 18:06 30/10/2021 5,102 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

Yêu cầu tạo route như sau

/ptb2/ax2+bx+c => trong đó a, b, c giá trị thay đổi.

Yêu cầu xử lý logic trong controller và hiển thị kết quả trong view.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 09:21 29/06/2020


#web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
 */

Route::get('/helloworld ', function () {
	return '<h1><center>Hello Luong Dinh Dai</center><h1>';
});
Route::get('/PTB1/a/{x}/b/{y} ', function ($x, $y) {
	echo $x . 'x+' . $y . '=0' . '<br/>';
	$result = -$y / $x;
	echo "result = " . $result;

})->where(['a' => '[0-9]+', 'b' => '[0-9]+']);

Route::get('/student/display', '[email protected]');

Route::get('/', function () {
	//dd('Oki!!!');
	return view('welcome');
});
Route::get('/test', function () {
	return view('test');
});
Route::get('/home', function () {
	return 'wellcome home';
});
Route::get('/product', function () {
	return 'wellcome product';
});
Route::get('/service', function () {
	return 'wellcome service';
});

Route::get('/new/{para}', function ($para) {
	return 'Bai viet so ' . $para;
});
Route::get('/url', '[email protected]');

Route::get('/input-user', '[email protected]');

Route::get('/url/{href_param}', '[email protected]');
Route::get('/url/{href_param}', '[email protected]');
Route::get('/{href_param}.html', function ($href_param) {
	return $href_param;
});

Route::get('/{param}/{href_param}.html', function ($param, $href_param) {
	return $param . '<br/>' . $href_param;
});

Route::get('/{param0}/{param1}/{href_param}.{ext}', function ($param0, $param1, $href_param, $ext) {
	return $param0 . ' >> ' . $param1 . ' >> ' . $href_param . ' >> ' . $ext;
});
Route::get('/ptb2/{valueA}x2+{valueB}x+{valueC}', '[email protected]');


#CtrPTB2.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class CtrPTB2 extends Controller {

	public function giaipt(Request $request) {
		$a = $request->valueA;
		$b = $request->valueB;
		$c = $request->valueC;

		if ($a == 0) {
			if ($b == 0) {
				if ($c == 0) {
					$result = 'pt vo so nghiem';
					return view('ketqua', ['result' => $result]);
				}
				$result = 'pt vo nghiem';
				return view('ketqua', ['result' => $result]);

			}
			$result = 'pt co 1 nghiem x = ' . (-$c / $b);
			return view('ketqua', ['result' => $result]);
		} else {
			$delta = ($b * $b) - (4 * $a * $c);
			if ($delta > 0) {
				$x1 = (-$b + sqrt($delta)) / (2 * $a);
				$x2 = (-$b - sqrt($delta)) / (2 * $a);
				$result = 'x1 = ' . $x1 . '|| x2 = ' . $x2;
				return view('ketqua', ['result' => $result]);
			} else if ($delta == 0) {
				$x1 = (-$b / (2 * $a));
				$result = 'x1 = x2 = ' . $x1;
				return view('ketqua', ['result' => $result]);
			} else {
				$result = 'vo nghiem';
				return view('ketqua', ['result' => $result]);
			}
		}

	}
}

?>


#ketqua.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hello world</title>
</head>
<body>
	<h1>Ket Qua PTB2
	</h1>
	<h1>{{ $result}}</h1>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!