IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Route: Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

Route: Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

by GokiSoft.com - 18:06 30/10/2021 5,105 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

Yêu cầu tạo route như sau

/ptb2/ax2+bx+c => trong đó a, b, c giá trị thay đổi.

Yêu cầu xử lý logic trong controller và hiển thị kết quả trong view.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:47 22/06/2021<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
// });
// Route::get('helloworld',function(){
// return "Hello Phu";
// });
// Route::get('PTB1/{a}/{b}',function($a,$b){
// if ($a == 0) {
//   if ($b == 0) {
//     echo "Vo so nghiem";
//   }elseif ($b!=0) {
//     echo "Vo nghiem";
//   }
// }elseif($a!=0){
//   $x = -$b/$a;
//   echo "X = " .$x;
// }
// });
Route::get('/ptb2/{a}/{b}/{c}',[App\Http\Controllers\PTbac2::class, 'tptbac2']);
Auth::routes();
// Route::get('/student/display', [App\Http\Controllers\Studentcontroller::class, 'showStudent']);


// Auth::routes();
// Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class, 'index'])->name('home');<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PTbac2 extends Controller
{
  public function tptbac2($a,$b,$c){
$dt = $b * $b - 4 * $a* $b;
if ($dt > 0) {
  $x1 = (- $b + sqrt ( $dt )) / (2 * $a);
  $x2 = (- $b - sqrt ( $dt )) / (2 * $a); 
  $kq = "X1= ".$x1." X2 = ".$x2;
}elseif ($dt == 0) {
  $x = (- $b / (2 * $a));
  $kq = "PT co nghiem kep la: ".$x;
}else{
  $kq = "PT vo nghiem";
}
     return view('ptbachai', compact('kq')) ;             
    }
  }
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title></title>
</head>
<body>
<h1>Ket qua cua phuong trinh bac 2 la</h1>
<?php
echo $kq; 
 ?>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!