IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Route: Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

Route: Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

by GokiSoft.com - 18:06 30/10/2021 5,104 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel

Yêu cầu tạo route như sau

/ptb2/ax2+bx+c => trong đó a, b, c giá trị thay đổi.

Yêu cầu xử lý logic trong controller và hiển thị kết quả trong view.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 23:28 24/06/2020

view


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
   
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Registation Form - Input User's Detail Information</h2>
			<h4 style="color:red;">Ket qua: {{$ketqua}}</h4>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post" action="{{route('insertData')}}">
        {{ csrf_field() }}
					<div class="form-group">
					 <label for="a">Enter a:</label>
					 <input required="true" type="number" class="form-control" id="a" name="a">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="b">Enter b:</label>
					 <input required="true" type="number" class="form-control" id="b" name="b">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="c">Enter c:</label>
					 <input required="true" type="number" class="form-control" id="c" name="c">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Giai phuong trinh</button>
				</form>		
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>

controller
  public function inputpPtb2(Request $request)
  {
    return view('ptb2');
  }

  public function ptb2(Request $request)
  {
    $a = $request->a;
    $b = $request->b;
    $c = $request->c;
    $x1 = $x2 = '';
    $ketqua = '';
    if ($a == 0) {
      if ($b == 0) {
        if ($c == 0) {
          $ketqua = 'pt vo so nghiem';
          return view('ptb2', ['ketqua' => $ketqua]);
        }
        $ketqua = 'pt vo nghiem';
        return view('ptb2', ['ketqua' => $ketqua]);
      }
      $ketqua = 'pt co 1 nghiem x= ' . (-$c / $b);
      return view('ptb2', ['ketqua' => $ketqua]);
    } else {
      $delta = ($b * $b) - (4 * $a * $c);
      if ($delta > 0) {
        $x1 = (-$b + sqrt($delta)) / (2 * $a);
        $x2 = (-$b - sqrt($delta)) / (2 * $a);
        $ketqua = 'x1 = '.$x1.', x2 = '.$x2;
        return view('ptb2', ['ketqua' => $ketqua]);
      } else if ($delta == 0) {
        $x1 = (-$b / (2 * $a));
        $ketqua = 'x1 = x2 = '.$x1;
        return view('ptb2', ['ketqua' => $ketqua]);
      } else {
        $ketqua = 'pt vo nghiem';
        return view('ptb2', ['ketqua' => $ketqua]);
      }
    }
  }
}
route
Route::group(['prefix'=>'/ptb2'],function(){
  Route::post('/inputData','[email protected]')->name('Inputdata');

  Route::post('/insertData','[email protected]')-> name('insertData');
  
});


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 22:58 24/06/2020

web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
Route::get('/ptb2/{a}x^2+{b}x+{c}','[email protected]')
->where([
  'a'=>'[-0-9]+',
  'b'=>'[-0-9]+',
  'c'=>'[-0-9]+'
  ]);
controller ptb2.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class ptb2 extends Controller
{
  //
  function giaiPTB2( Request $request, $a, $b, $c) {
    $result = '';
    if ($a == "")
      $a = 0;
    if ($b == "")
      $b = 0;
    if ($c == "")
      $c = 0;
      $result = "Phương trình: " . $a . "x2 + " . $b . "x + " . $c . " = 0";
      return view('ptb2')->with([
        'result'=> $result,
        'a'=>$a,
        'b'=>$b,
        'c'=>$c
      ]);
    if ($a == 0) {
      if ($b == 0) {
        $result = "Phương trình vô nghiệm!";
      } else {
        $result="Phương trình có một nghiệm: " . "x = " . (- $c / $b);
      }
      return view('ptb2')->with([
        'result'=> $result,
        'a'=>$a,
        'b'=>$b,
        'c'=>$c
      ]);
    }
    // tính delta
    $delta = $b * $b - 4 * $a * $c;
    $x1 = "";
    $x2 = "";
    // tính nghiệm
    if ($delta > 0) {
      $x1 = (- $b + sqrt ( $delta )) / (2 * $a);
      $x2 = (- $b - sqrt ( $delta )) / (2 * $a);
      $result="Phương trình có 2 nghiệm là: " . "x1 = " . $x1 . " và x2 = " . $x2;
    } else if ($delta == 0) {
      $x1 = (- $b / (2 * $a));
      $result = "Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = " . $x1;
    } else {
      $result="Phương trình vô nghiệm!";
    }
    return view('ptb2')->with([
      'result'=> $result,
      'a'=>$a,
      'b'=>$b,
      'c'=>$c
    ]);
  }
}

views ptb2.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
   <h1><center>PT : {{$a}}x^2+{{$b}}x+{{$c}}=0 </center></h1>
<br>    <h2>=> {{$result}}</h2>
  
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!