By GokiSoft.com| 18:52 30/10/2021|
Học Laravel

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức

Dự án ứng dụng OAuth2 - Passport - Single Sign On trong dự án Tin Tức

Vui lòng tham khảo mã nguồn tại link sau

https://github.com/tranvandiep/OAuth2-SigleSignOn

https://github.com/tranvandiep/OAuth2-SigleSignOn

Hình ảnh dự án trên github


Các bước cài đặt dự án

1. Clone dự án từ link github trên vào folder xampp/htdocs

Ví dụ: bài clone vào thư mục sau: C:\xampp\htdocs\sso

2. database => Chứa toàn bộ CSDL (database) của dự án. Thực hiện import vào CSDL mysql

- Tạo CSDL dữ liệu auth2 => thực hiện import file database/oauth2.sql

- Tạo CSDL dữ liệu auth2_website => thực hiện import file database/oauth2_website.sql

3. Thực hiện start dự án trên

- Vào cmd > cd C:\xampp\htdocs\sso

- Thực hiện start server OAuth2 bằng cách sau

cmd > cd C:\xampp\htdocs\sso\oauth2

Thực hiện lệnh như hình sau


Giao diện web demo


Click vào đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập


Sau khi đăng nhập => Vui trong truy cập vào trang quản trị để thực hiện cấu hình OAuth2 - Passport Single Sign On như hình sau

Hoàn thành phần start server và cài đặt xong cấu hình

Start dự án web khác

cmd > C:\xampp\htdocs\sso\website


Thực hiện cài đặt thông tin kết nối server


Sau đó click vào Connection button

Làm theo các màn hình sau


Bạn có thể sử dụng dự án mẫu trên. Sau phát triển thành các chức năng bạn mong muốn.Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó