IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel [Share Code] Nội dung bài học truyền dữ liệu Controller tới View + GET/POST trong laravel - Lớp T1907A

[Share Code] Nội dung bài học truyền dữ liệu Controller tới View + GET/POST trong laravel - Lớp T1907A

by GokiSoft.com - 16:01 24/06/2020 1,896 Lượt Xem

[Share Code] Nội dung bài học truyền dữ liệu Controller tới View + GET/POST trong laravel - Lớp T1907A

Chủ đề bài học
- Chuyền dữ liệu Controller sang View.
	=> Lệnh hiển thị dữ liệu trong view
	=> If, else, for trong view
- GET/POST trong Laravel

========================================
Route => Controller => View => trả kết quả về client

Base URL > http://127.0.0.1:8000

Tạo file route > data.php

1. Show Hello Message (Hello T1907A)
	- URL : /data/helloworld
	- Gọi tới Data/DataController => showHelloWorld => helloworld
2. Tính giai thừa
	- URL : /data/n! => n thay đổi
	- Gọi tới Data/DataController => tinhgiaithua => ketquagiaithua
3. Hiển thị danh sách sinh viên (Fake 10 sinh viên) => Hiển thị ra view
	- URL : /data/show-student
	- Gọi tới Data/DataController => showStudent => student-list
4. Đăng ký tài khoản người dùng
	- Hiển thị giao diện nhập thông tin người dùng
		- URL : /data/input-user
		- Gọi tới Data/DataController => viewInputUser => input-user
	- Xu ly du lieu GET/POST
		#GET
		- URL : /data/do-get-user
		- Gọi tới Data/DataController => doGetUser 
			=> quay tro ve trang nhap thong tin user
			=> Hien thi du lieu ra 1 view => welcome
				=> Link => click vao => nhay sang trang input
		#POST
		- URL : /data/do-post-user
		- Gọi tới Data/DataController => doPostUser 
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!