By GokiSoft.com| 12:30 13/09/2022|
Học Laravel

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer

1. Hướng dẫn cài đặt với máy MacOSX

Bước 1 : Mở Terminal lên

Bước 2: Gõ lệnh sau

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"


Bước 3 : Thực hiện lệnh sau

brew install composer

Bước 4 : Chạy lệnh như hình sau -> Nếu được là done

2. Hướng dẫn cài đặt trên WIN

Cài đặt phần mềm sau download sau khi download về cài đặt, phần mềm sẽ tự cài đặt tất cả cho chúng ta.Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó