IMG-LOGO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Exception & Collection
Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao

by Trần Văn Điêp

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
- Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Exception & Collection
Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường
Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

File
Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím
Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C

by Trần Văn Điêp

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp
Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím
Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

File
Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Mệnh đề điều kiện
Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Array
Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Vòng lặp (for, while, do .. while)
Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

File
Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Vòng lặp (for, while, do .. while)
Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Thread
Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới.

by Trần Văn Điêp

Vòng lặp (for, while, do .. while)
- Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

by GokiSoft.com

Thread
Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao

by Trần Văn Điêp

Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1

by Trần Văn Điêp

Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Mảng trong C & ôn tập
Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Thread
Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2

by Trần Văn Điêp

Pointer
Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Thread
Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Pointer
Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

CSDL
Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Pointer
Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Khóa Học Lập Trình Laravel Thực Chiến
Phần 1 | Laravel | Web bán hàng - Giới thiệu công nghệ

by GokiSoft.com

CSDL
Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Pointer
Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

by GokiSoft.com

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java

by Trần Văn Điêp

Function & String & Struct & File
Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

CSDL
Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java

by Trần Văn Điêp

Function & String & Struct & File
Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

OOP - Interface
Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Function & String & Struct & File
Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

by Trần Văn Điêp

OOP - Interface
Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java

by Trần Văn Điêp

Ôn tập tổng quát C
Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

by GokiSoft.com

Khóa Học Lập Trình Laravel Thực Chiến
Phần 22 | Laravel | Final | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu

by GokiSoft.com

OOP - Interface
Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java

by Trần Văn Điêp

Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java

by Trần Văn Điêp

Ôn tập tổng quát C
Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C

by Trần Văn Điêp

1000 Bài tập C - Lập Trình C

by GokiSoft.com

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination
Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2

by Trần Văn Điêp

Đã sao chép!!!