IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C

by GokiSoft.com - 16:11 24/11/2021 11,292 Lượt Xem

Bài 1:

- Tính giai thừa n! => trong đó n nhập từ bàn phím

Bài 2:

- Tính tổng các số chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Các số chạy từ 1 -> n => n nhập từ bàn phím

Bài 3:

- Tạo menu chương trường trình

1. Tính chu vi hình chữ nhập

2. Tính diện tích hình chữ nhật 

3. Tính chu vi hình tròn

4. Tính diện tích hình tròn

5. Thoát

- Khi người dùng chọn 1 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 2 => Nhập vào chiều rộng, chiều dài => In kết quả

- Khi người dùng chọn 3 => Nhập vào bán kính => in kết quả

- Khi người dùng chọn 4 => Nhập vào bán kính => in kết quả

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 14:35 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int i, n ;
	int face =1;
	printf("\nNhap n=");
	scantf("%d",&n);
	for (i=1 ,i <= 1 ,i++ )
	{
		fact=fact*i;
	}
	printf("%d!=%d\n",n,fact);
	
	return 0;
}	


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 14:34 16/09/2020


BAI 2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	long int n, res = 0, i; 
	printf("Nhap n = ");
	scanf("%d", &n);
	
	for (i = 1; i <= n; i++)
		if ((i % 2 == 0) && (i % 3 != 0)) 
			res += i;
			
	printf("SUM = %d", res);	
	
	return 0;
	
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 14:33 16/09/2020

bai 1


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	 int n, i;
	 int Gt=1;
	 printf("\nnhap n: "); scanf("%d",&n);
	 for(i=1;i<=n;i++) {
	 	Gt=Gt*i;
	 	printf("\nket qua la: %d",Gt);
	 } 
	return 0;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:32 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
// bai 1
int main(int argc, char *argv[]) {
	int n, i=1;
	int gt = 1;
	printf("\nNhap n: ");  scanf("%d", &n);
	
	do{
		gt = gt * i;
		printf("\nKet qua: %d", gt);
		i++;
	}
	 while(i<=n);
	
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 14:31 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bai 1
	int n,i=1,x=1;
	printf("Nhap n:");
	scanf("%d",&n);
	while(i<=n){
		x = x*i;
		i++;
	}printf("Giai thua cua n: %d",x);

	
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!