IMG-LOGO
Trang Chủ Học Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài composer 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

Bài Tập

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Examination & Test

Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Projects

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel

by GokiSoft.com - 15:37 29/06/2020 2,238 Lượt Xem

Sử dụng migration trong laravel tạo 5 bảng sau đây

1. Bảng sinh viên

- Gồm các trường : rollNo, tên, tuổi

2. Bảng môn học

- mã môn học, tên môn học

3. Bảng điểm

- Mã môn học, rollNo, điểm. Biết rằng mã môn học là trường khoá ngoài vs bảng môn học, rollNo là trường khoá ngoài vs bảng sinh viên

4. Thêm cột địa chỉ, email vào bảng sinh viên 

5. Sử dụng feed để tạo ra dữ liệu mẫu. Mỗi bảng ít nhất 5 bản nghi.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 17:17 30/06/2020

c1,c4


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateStudentTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('student', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('RollNo_std');
      // $table->timestamps();
      $table->string('FullName',50);
      $table->integer('Age');
    });
    Schema::table('student', function ($table) {
      // $table->typeData('columnName');
      $table->varchar('address');
      $table->varchar('email');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('student');
  }
}
c2


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateSubjectTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('subject', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id_subject');
      $table->string('NameSubject');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('subject');
  }
}

c3
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreatePointTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('point', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id_point');
      $table->integer('RollNo');
      $table->float('Point');
    });
    Schema::table('point', function ($table) {
      // $table->integer('id')->unsigned();

      $table->foreign('id_point')->references('id_subject')->on('subject');
    });
     Schema::table('point', function ($table) {
      // $table->integer('RollNo')->unsigned();

      $table->foreign('RollNo')->references('RollNo_std')->on('student');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('point');
  }
}

c5
<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class StudentSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    DB::table('student')->insert([
    	'RollNo_std'=>'1',
    	'FullName'=>'Phi Van A',
    	'Age'=>'15'
    ]);
    DB::table('student')->insert([
    	'RollNo_std'=>'2',
    	'FullName'=>'Phi Van B',
    	'Age'=>'16'
    ]);
    DB::table('student')->insert([
    	'RollNo_std'=>'3',
    	'FullName'=>'Phi Van C',
    	'Age'=>'17'
    ]);
    DB::table('student')->insert([
    	'RollNo_std'=>'4',
    	'FullName'=>'Phi Van D',
    	'Age'=>'10'
    ]);
    DB::table('student')->insert([
    	'RollNo_std'=>'5',
    	'FullName'=>'Phi Van E',
    	'Age'=>'11'
    ]);
  }
}<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class SubjectSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
     DB::table('subject')->insert([
    	'id_subject'=>'1',
    	'NameSubject'=>'Toan',
    ]);
     DB::table('subject')->insert([
    	'id_subject'=>'2',
    	'NameSubject'=>'Van',
    ]);
     DB::table('subject')->insert([
    	'id_subject'=>'3',
    	'NameSubject'=>'Anh',
    ]);
     DB::table('subject')->insert([
    	'id_subject'=>'4',
    	'NameSubject'=>'Tin',
    ]);
     DB::table('subject')->insert([
    	'id_subject'=>'5',
    	'NameSubject'=>'Hoa',
    ]);
  }
}<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class PointSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    DB::table('point')->insert([
    	'id_point'=>'1',
    	'RollNo'=>'1',
    	'Point'=>'1.5'
    ]);
     DB::table('point')->insert([
    	'id_point'=>'2',
    	'RollNo'=>'2',
    	'Point'=>'6.5'
    ]);
     DB::table('point')->insert([
    	'id_point'=>'3',
    	'RollNo'=>'3',
    	'Point'=>'1.75'
    ]);
      DB::table('point')->insert([
    	'id_point'=>'4',
    	'RollNo'=>'4',
    	'Point'=>'10.5'
    ]);
      DB::table('point')->insert([
    	'id_point'=>'5',
    	'RollNo'=>'5',
    	'Point'=>'7.5'
    ]);
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 12:23 30/06/2020<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateSubjectTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('subject', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name',100);
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('subject');
  }
}<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateMarkTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('mark', function (Blueprint $table) {
      $table->unsignedInteger('std_rollno');
      $table->unsignedInteger('subject_id');
      $table->integer('mark');
      
    });
    Schema::table('mark', function (Blueprint $table) {
      $table->foreign('std_rollno')->references('rollno')->on('student');
           
    });
    Schema::table('mark', function (Blueprint $table) {
      

      $table->foreign('subject_id')->references('id')->on('subject');      
    });
    Schema::table('student', function (Blueprint $table) {
      $table->string('email',100);
      $table->string('address',100);

    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('mark');
  }
}<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateStudentTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('student', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('rollno');
      $table->string('name',100);
      $table->integer('age');
      
    });
    
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('student');
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!