IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel

Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel

by GokiSoft.com - 15:59 07/07/2021 3,543 Lượt Xem

Yêu cầu

1. Sử dụng migration tạo bảng product gồm các trường sau : tên sản phẩm, giá tiền, giảm giá, mô tả

2. Sử dụng seeder tạo ra 50 bản ghi cho bảng product

3. Tạo file route đặt tên là product.php -> thực hiên đăng ký trong laravel. File product được cấu hình như sau

<?php

Route::group(['prefix' => '/product'], function () {
		Route::get('/view', '[email protected]')->name('showAll');
	});


Tạo controller tương ứng và các hàm trong controller để chương trình ko bị lỗi. trong hàm showAll của ProductController thực hiện lấy tất cả dữ liệu trong bảng product. Thực hiện hiển thị dữ liệu ra view index.blade.php. Thực hiên phân trang, mỗi trang gồm 10 sản phầm.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 10:19 06/07/2020

product.php


<?php

Route::group(['prefix' => '/products'], function () {
		Route::get('index', '[email protected]')->name('_showAll');
	});
productController


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use DB;
class ProductController extends Controller
{
  public function showAll(Request $request){
  	 $ProductList = DB::table('product')->paginate(10);
  	// $ProductList = DB::table('product')->get();
  	return view('products.index')->with([
  		'ProductList'=>$ProductList
  	]);
}
}

index.blade.php<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

    <table class="table table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>ProductName</th>
          <th>Price</th>
          <th>Discount</th>
          <th>Discription</th>
          <th>Title</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach($ProductList as $item)
          <tr>
            <td>{{ $item->id}}</td>
            <td>{{ $item->nameproduct}}</td>
            <td>{{ $item->link}}</td>
            <td>{{ $item->price}}</td>
            <td>{{ $item->installment}}</td>
            <td>{{ $item->title}}</td>          
          </tr>       
        @endforeach
      </tbody>
    </table>
    {!! $ProductList->links() !!} 
</body>
</html>

migration
<?php

 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
 use Illuminate\Support\Facades\Schema;

 class CreateProductTable extends Migration
 {
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
   public function up()
   {
     Schema::create('product', function (Blueprint $table) {
       $table->increments('id');
       $table->string('productname');
       $table->float('price');
       $table->int('discount');
       $table->string('productname');
       $table->string('title');
     });
   }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
   public function down()
   {
     Schema::dropIfExists('product');
   }
 }
productSeeder


<?php

use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Str;

class ProductSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
  	$this->call(ProductSeeder::class);
    DB::table('product')->insert([
      'nameproduct' => Str::random(10),
      'link' => Str::random(100),
      'price' => Str::random(100000),
      'installment' => Str::random(10),
      'title' => Str::random(100),
    ]);
    factory(App\User::class, 50)->create();
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 20:46 05/07/2020


#product.php


<?php

Route::group(['prefix' => '/product'], function () {
    Route::get('/view', '[email protected]')->name('showAll');
    Route::get('/input', '[email protected]')->name('input');
    Route::post('post', '[email protected]')->name('doPost');
	});


#ProductController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use DB;

class ProductController extends Controller
{
  public function showAll(REQUEST $REQUEST){
    $userList = DB::table('product')->paginate(10); 
    return view('product.show')->with([
      'userList'=> $userList
    ]);
  }
  public function input(REQUEST $REQUEST){
    return view('product.input');
  }
  public function doPostUser(REQUEST $request){
    
    $productName = $request->ProductName;
    $price = $request->Price;
    $discount = $request->Discount;
    $Description = $request->Description;
   // echo $productName.$price.$discount.$Description;

    DB::table('product')->insert([
      'productname'=>$productName,
      'price'=>$price,
      'discount'=>$discount,
      'descrition'=>$Description,
    ]);
    //insert xogn se dieu huong = lenh nay
    return redirect()->route('showAll');
  }
}


#input.blade.php


<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

	<div class="container">
		<h1><center>Resgister Product</center></h1>
		<form action="{{ route('doPost') }}" method="POST">

			

   <div class="form-group">
    <label for="ProductName">ProductName</label>
    <!-- chú ý chỗ này lỗi 419 -->
    {{ csrf_field()}} 
    <input type="text" class="form-control" name="ProductName" id="ProductName">
   </div>

   <div class="form-group">
    <label for="Price">Price</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Price" id="Price">
   </div>
   <div class="form-group">
   <label for="Discount">Discount</label>
   <input type="text" class="form-control" name="Discount" id="Discount">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="pwd">Description</label>
   <input type="text" class="form-control" name="Description" id="Description">
  </div>
  
 


  <button type="submit" id="insertData" class="btn btn-default">Register</button>
 </form>
 <p id="showdata"></p>
</div>


</body>
</html>


#show.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

    <table class="table table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>ProductName</th>
          <th>Price</th>
          <th>Discount</th>
          <th>Discription</th>
          
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach($userList as $item)
          <tr>
            <td>{{ $item->id}}</td>
            <td>{{ $item->productname}}</td>
            <td>{{ $item->price}}</td>
            <td>{{ $item->discount}}</td>
            <td>{{ $item->descrition}}</td>
            
            
          </tr>
        
        @endforeach
      </tbody>
    </table>
    <!-- câu lệnh phân trang -->
    {!! $userList->links() !!} 
  
</body>
</html>


#2020_07_04_032943_create_product_table.php


<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateProductTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('product', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('productname',100);
      $table->string('price',50);
      $table->string('discount',50);
      $table->string('descrition',150);
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('product');
  }
}


#productSeeder.php


<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class productSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    // DB::table('product')->DB::insert([
    //   ['productname'=>'bcs1','price'=>'100$','discount'=>'1%','descrition'=>'very good'],
    //   ['productname'=>'bcs1','price'=>'100$','discount'=>'1%','descrition'=>'very good'],
    //   ['productname'=>'bcs1','price'=>'100$','discount'=>'1%','descrition'=>'very good'],
    // ]);
    DB::table('product')->insert([
    	'productname'=>'Nokia 1280',
    	'price'=>'100$',
      'discount'=>'1%',
      'descrition'=>'very good'
    ]);
    DB::table('product')->insert([
    	['productname'=>'Nokia 1280','price'=>'100$','discount'=>'1%','descrition'=>'very good'],
      ['productname'=>'Nokia 1280','price'=>'100$','discount'=>'1%','descrition'=>'very good'],
      ['productname'=>'Nokia 1280','price'=>'100$','discount'=>'1%','descrition'=>'very good'],
    ]);
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!