IMG-LOGO
Trang Chủ Học Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài composer 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

Bài Tập

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Examination & Test

Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Projects

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel

by GokiSoft.com - 15:20 21/06/2021 2,658 Lượt Xem

Viết các chức năng của chương trình quản lý sản phẩm.

Chú ý : base_url là đường dẫn tới thư mục public của laravel (ví dụ : https://107.0.0.1:8000)

Yêu cầu như sau.

1. Tạo 1 file route đặt tên là computer.php. Cấu hình để hệ thống nhận diện route đó

2. Tạo các route lần lượt như sau

 • 2.1 Khi người dùng truy cập với đường dẫn base_url/product/view -> gọi tới view cho phép nhập thông tin tên sản phẩm, hình ảnh, giá, giảm giá, mô tả. (view này được trả về trực tiếp từ route computer.php). View này có hiển thị button cho phép add thông tin sản phẩm
 • 2.2 Khi người dùng click vào button add sản phẩm trong mục trên -> gọi route post đặt tên là product/add. Route này sẽ gọi tới 1 controller đặt tên là ProductController. Chức năng này sẽ hiển thị tất cả thông tin đã nhập ra màn hình. Giao diện tuỳ ý.
 • 2.3 Sửa lại ý 2.2 -> Nếu thông tin sản phẩm nhập vào hợp lệ (tên khác rỗng, hình ảnh khác rỗng) -> thực hiện redirect về trang base_url/product/view

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:16 25/06/2020

ProductController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
  public $productList = [];
  //
  function addproduct(Request $request){
     
    $productList[]=[
      'name' => $request->proname,
      'img' => $request->url,
      'price' => $request->price,
      'discount' => $request->discount,
      'description' => $request->description
    ];
      

      return view('viewProduct')->with([
        'productList' => $productList
      ]);
      
  }
  
}?>

computer.php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;


Route::group(['prefix'=>'/product'],function(){
  Route::get('/view',function(){
    return view('inputProduct');
  })->name('input');
  Route::post('/add','[email protected]');
  
});

viewProduct.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
      
 <table class="table table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>Name's Product</th>
    <th style="height: auto,with:auto">Image</th>
    <th>Price</th>
    <th>Discount(%)</th>
    <th>Décription</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   @foreach ($productList as $product)
   <tr>
    <td>{{$product['name']}}</td>
    <td> <img style="height: 50%,with:50%" src="{{$product['img']}}" alt=""> </td>
    <td>{{$product['price']}}</td>
    <td>{{$product['discount']}}%</td>
    <td>{{$product['description']}}</td>
   </tr>
   @endforeach
  </tbody>
 </table>
 <a href="view" class="btn btn-success"> Input </a>

</div>

</body>
</html>

inputProduct.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<title>Product</title>
		<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
		<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
		<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
		<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i">
		<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>

	</head>
	<body>
		<div id="wallpaper">
			
			<div class="container">
				<div class="panel panel-primary">
					<div class="panel-heading">
						<h2 class="text-center"> Input Product's Detail Information</h2>
					</div>
					<div class="panel-body">
					<form class="" action="add" method="post">
							{{ csrf_field() }}
							<div class="form-group">
								<label for="usr">Name of product : </label>
								<input required="true" type="text" name="proname" class="form-control" id="usr">
							</div>
							 <div class="form-group">
								<label for="image">Url image :</label>
								<input required="true" type="text" name="url" class="form-control" id="image">
							</div>
							 <div class="form-group">
								<label for="usr">Price:</label>
								<input required="true" type="text" name="price" class="form-control" id="price">
							</div>
							<div class="form-group">
								<label for="discount">Installment :</label>
								<input required="true" type="text" name="discount" class="form-control" id="installment" placeholder="%">
							</div>
							<br>
							<div class="input-group">
							 <span class="input-group-addon">Description</span>
							 <input id="msg" type="text" name="description" class="form-control" name="msg" placeholder="Additional Info">
							</div>


							 <br>
							 <br>

							<button class="btn btn-success" type="submit">Add</button>
						</div>
						</form>
				</div>
			</div>
			</div>
			
		</div>
		
	</body>
</html>


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:02 25/06/2020


#showProduct.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading" style="margin-bottom: 50px;margin-top: 20px;">
				<h1><center>Manage Information Product</center></h1>

			</div>
			<div class="panel-body">
				<table class="table table-bordered">
					<thead>
						<tr>
							<th>STT</th>
							<th>NameProduct</th>
							<th>Price</th>
							<th>Discount</th>
							<th>Description</th>

						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<td>1</td>
						<td>{{$nameproduct}}</td>
						<td>{{$price}}</td>

						<td>{{$discount}}</td>

						<td>{{$description}}</td>

					</tbody>
				</table>
					<a href="/product/view">Go to Input Product</a>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#viewComputer.blade.php<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<h1><center>Infomation Product</center></h1>
	<div class="container">

		<form action="/product/add" method="GET" >

			<div class="form-group">
				<label for="nameproduct">Name Product</label>
				<input type="text" class="form-control" name="nameproduct" id="nameproduct">
			</div>

			<div class="form-group">
				<label for="price">Price</label>
				<input type="text" class="form-control" name="price" id="price">
			</div>
			<div class="form-group">
				<label for="discount">Discount</label>
				<input type="text" class="form-control" name="discount" id="discount">
			</div>
			<div class="form-group">
				<label for="pwd">Description:</label>
				<input type="text" class="form-control" name="Description" id="Description">
			</div>
			<button type="submit" id="insertData" class="btn btn-success">Add Products</button>
		</form>

	</div></body>
</html>

#data.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::group(['prefix' => '/product'], function () {
	Route::get('/view', '[email protected]');

	Route::get('/add', '[email protected]_data');

});


#ControllerProduct.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class ControllerProduct extends Controller {
	public function conectViewComputer(Request $request) {
		return view('viewProduct.viewComputer');
	}
	public function receive_data(Request $request) {
		//var_dump($request->all());
		$nameproduct = $request->nameproduct;
		$price = $request->price;
		$discount = $request->discount;
		$description = $request->Description;
		if ($nameproduct != '') {
			return view('viewProduct.showProduct')->with([
				'nameproduct' => $nameproduct,
				'price' => $price,
				'discount' => $discount,
				'description' => $description,
			]);
		} else {
			return view('viewProduct.viewComputer');
		}
		//echo $nameproduct . $price . $discount . $description;

	}

}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!