IMG-LOGO
Trang Chủ Học Laravel Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài composer 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

Bài Tập

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Examination & Test

Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Projects

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel

by GokiSoft.com - 15:20 21/06/2021 3,314 Lượt Xem


I) Xử lý route

Cài đặt route có định dạng sau

- /helloworld => Sẽ trả về message sau "Hello Tên Bạn"

II) Ứng dụng route giải phương trình bậc nhất

Route có định dạng sau

- PTB1/a/12/b/7 => Dữ liệu đọc được a = 12, b = 7. Tính giá trị của x và trả về người dùng

III) Tạo trang hiển thị danh sách sinh viên

- Tạo Controller đặt tên là StudentController -> có hàm showStudent => gọi tới view đặt tên là student-list

- Route là : student/displayTheo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 11:16 23/06/2021


#web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/helloworld', function () {
    return '<h1 style="text-align: center;">Lam Dep Trai!</h1>';
  });
Route::get('PTB1/a/{12}/b/{7}', function ($a, $b) {
    $x = -$b/$a;
    return $x;
  });
Route::get('/hello-3.html', [App\Http\Controllers\Lesson01\StudentController ::class , "showStudent"]);


#StudentController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\Lesson01;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class TestController extends Controller {
	public function showHello4(Request $request) {
		return view('lesson01.student-list');
	}
}


#student-list.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Student List</title>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<h2 style="text-align: center; color: black;">Student List</h2>

		<table class="table table-bordered">
			<thead>
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>Tên</th>
					<th>Lớp</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
				<tr>
					<td>1</td>
					<td>Trần Văn Lâm</td>
					<td>T2008A</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>2</td>
					<td>Leo Messi</td>
					<td>T2008A</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>3</td>
					<td>C.Ronaldo</td>
					<td>T2008A</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:56 21/06/2021<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});
Route::get('helloworld',function(){
 return "Hello Phu";
});
Route::get('PTB1/{a}/{b}',function($a,$b){
if ($a == 0) {
  if ($b == 0) {
    echo "Vo so nghiem";
  }elseif ($b!=0) {
    echo "Vo nghiem";
  }
}elseif($a!=0){
  $x = -$b/$a;
  echo "X = " .$x;
}
});
Auth::routes();
Route::get('/student/display', [App\Http\Controllers\Studentcontroller::class, 'showStudent']);


Auth::routes();
Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class, 'index'])->name('home');<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Danh sach sinh vien</h2>
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>[email protected]</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

</body>
</html><?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class Studentcontroller extends Controller
{
public function showStudent(Request $request){
  return view('student');
 }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:59 21/06/2021


#web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/student/display', [App\Http\Controllers\Route\StudentController::class, "showStudent"]);

Route::get('/PTB1/a/{valueA}/b/{valueB}', function($valueA, $valueB){
	if ($valueA == 0) {
	 	if ($valueB == 0) {
	 		return 'PTVSN';
	 	} else {
	 		return 'PTVN';
	 	}
	} 
	return 'Nghiem x = '. (-$valueB/$valueA);
});

Route::get('/helloworld', function(){
	return '<h1>Hello Tên Bạn</h1>';
});

Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class, 'index'])->name('home');


#student-list.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<!-- https://icons.getbootstrap.com/ -->
	<!-- https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_navbar.asp -->
	<title>Bootstrap tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">

	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/bootstrap-icons.css">

</head>
<body>
	<div class="container">
		<table class="table table-bordered">
			<thead>
		    <tr>
		      <th>Firstname</th>
		      <th>Lastname</th>
		      <th>Email</th>
		    </tr>
		  </thead>
		  <tbody>
		    <tr>
		      <td>John</td>
		      <td>Doe</td>
		      <td>[email protected]</td>
		    </tr>
		    <tr>
		      <td>Mary</td>
		      <td>Moe</td>
		      <td>[email protected]</td>
		    </tr>
		    <tr>
		      <td>July</td>
		      <td>Dooley</td>
		      <td>[email protected]</td>
		    </tr>
		  </tbody>
		</table>
	</div>
</html>


#StudentController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\Route;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller
{
  public function showStudent(Request $request){
  	return view('route.student-list');
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:22 21/06/2021<?php

namespace App\Http\Controllers\Lesson01;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller
{
  public function showStudent(Request $request)
  {
    $studentList = [];
    for ($i=1; $i <= 10; $i++) { 
      $studentList[] = [
        'fullname' => 'Nguyen Tien '. $i,
        'age' => 10 + $i,
        'address' => 'Ha Noi '.$i
      ];
    }
    return view('lesson01/student-list')->with([
      'studentList' => $studentList
    ]);
  }
}


Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 12:31 24/06/2020


#StudentController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller {
	public function showStudent(Request $request) {
		return view('student-list');
	}
}

?>


#student-list.php


<h1><center>danh sách sinh viên</center></h1>


#web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
 */

Route::get('/helloworld ', function () {
	return '<h1><center>Hello Luong Dinh Dai</center><h1>';
});
Route::get('/PTB1/a/{x}/b/{y} ', function ($x, $y) {
	echo $x . 'x+' . $y . '=0' . '<br/>';
	$result = -$y / $x;
	echo "result = " . $result;

})->where(['a' => '[0-9]+', 'b' => '[0-9]+']);

Route::get('/student/display', '[email protected]');


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!