IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel

by GokiSoft.com - 15:20 21/06/2021 4,809 Lượt Xem


I) Xử lý route

Cài đặt route có định dạng sau

- /helloworld => Sẽ trả về message sau "Hello Tên Bạn"

II) Ứng dụng route giải phương trình bậc nhất

Route có định dạng sau

- PTB1/a/12/b/7 => Dữ liệu đọc được a = 12, b = 7. Tính giá trị của x và trả về người dùng

III) Tạo trang hiển thị danh sách sinh viên

- Tạo Controller đặt tên là StudentController -> có hàm showStudent => gọi tới view đặt tên là student-list

- Route là : student/displayBình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:59 21/06/2021


#web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/student/display', [App\Http\Controllers\Route\StudentController::class, "showStudent"]);

Route::get('/PTB1/a/{valueA}/b/{valueB}', function($valueA, $valueB){
	if ($valueA == 0) {
	 	if ($valueB == 0) {
	 		return 'PTVSN';
	 	} else {
	 		return 'PTVN';
	 	}
	} 
	return 'Nghiem x = '. (-$valueB/$valueA);
});

Route::get('/helloworld', function(){
	return '<h1>Hello Tên Bạn</h1>';
});

Route::get('/home', [App\Http\Controllers\HomeController::class, 'index'])->name('home');


#student-list.blade.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<!-- https://icons.getbootstrap.com/ -->
	<!-- https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_navbar.asp -->
	<title>Bootstrap tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">

	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/bootstrap-icons.css">

</head>
<body>
	<div class="container">
		<table class="table table-bordered">
			<thead>
		    <tr>
		      <th>Firstname</th>
		      <th>Lastname</th>
		      <th>Email</th>
		    </tr>
		  </thead>
		  <tbody>
		    <tr>
		      <td>John</td>
		      <td>Doe</td>
		      <td>[email protected]</td>
		    </tr>
		    <tr>
		      <td>Mary</td>
		      <td>Moe</td>
		      <td>[email protected]</td>
		    </tr>
		    <tr>
		      <td>July</td>
		      <td>Dooley</td>
		      <td>[email protected]</td>
		    </tr>
		  </tbody>
		</table>
	</div>
</html>


#StudentController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers\Route;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller
{
  public function showStudent(Request $request){
  	return view('route.student-list');
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!