IMG-LOGO
×

Hướng dẫn cài đặt môi trường

[Bài Viết] Hướng dẫn cài composer [Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. [Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel [Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn cài đặt dự án Laravel + Cài đặt chức năng Auth (login + register) trong Laravel

Tìm hiểu Route & View & Controller

[Video] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên [Video] Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel qua ví dụ [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 [Video] Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3

GET/POST trong Laravel

[Video] Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Video] Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

Layout - Blade

[Video] Tìm hiểu Route - Blade (nhung css/js/photos) - cú pháp Blade - Xử lý GET/POST trong Laravel [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel

Kết nối CSDL - Laravel

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên [Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel [Video] Hướng dẫn tim hiểu Pagination + model qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình Laravel

Phân quyền - Chức năng nâng cao

[Video] - Tìm hiểu Auth trong Laravel [Video] Phân Quyền-Hướng dẫn viết chức năng phân quyền người dùng theo role Lâp Trình PHP/Laravel [Video] API Resful Laravel - Hướng dẫn tạo API Resful bằng PHP/Laravel - Khóa học lập trình PHP/Laravel

Thực Chiến: Web bán hàng

[Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel [Video] Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel [Video] Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel
Trang Chủ Học Laravel Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel

by GokiSoft.com - 15:20 21/06/2021 4,806 Lượt Xem


I) Xử lý route

Cài đặt route có định dạng sau

- /helloworld => Sẽ trả về message sau "Hello Tên Bạn"

II) Ứng dụng route giải phương trình bậc nhất

Route có định dạng sau

- PTB1/a/12/b/7 => Dữ liệu đọc được a = 12, b = 7. Tính giá trị của x và trả về người dùng

III) Tạo trang hiển thị danh sách sinh viên

- Tạo Controller đặt tên là StudentController -> có hàm showStudent => gọi tới view đặt tên là student-list

- Route là : student/displayBình luậnChia sẻ từ lớp học

Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 11:55 24/06/2020<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Auth::routes();
//cau 1
Route::get('/helloWorld',function(){
	echo "<h1>Hello Long</h1>";
});
Route::get('Hoten/{ten}',function($ten){
	echo "Ten cua ban la :".$ten;
});
//cau 2
Route::get('/PTB1/a/{a}/b/{b}',function($a,$b){
 echo "Pt : ".$a."x + ".$b."= 0" ;
 echo "</br>";
 echo "=>".$a."x = -".$b;
 $x = -$b/$a;
 echo "</br>";
 echo "=> x = ".$x;
})
->where([
 'a'=>'[0-9]+',
 'b'=>'[0-9]+'
]);
//Dinh danh cho Route
Route::get('Route1',['as'=>'MyRoute',function(){
	echo "Hi";
}]);
Route::get('GoiTen',function(){
	return redirect()->route('MyRoute');
});
//Group
Route::group(['prefix'=>'MyGroup'],function(){
	Route::get('User1',function(){
		echo "User1";
	});
	Route::get('User2',function(){
		echo "User2";
	});
	Route::get('User3',function(){
		echo "User3";
	});
});
//Goi Controller
Route::get('GoiController','[email protected]');
Route::get('ThamSo/{ten}','[email protected]');
//URL
Route::get('MyRequest','[email protected]');
//cau 3
Route::get('/student/display','[email protected]');


Route::get('/home', '[email protected]')->name('home');<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller
{
  public function showStudent(){
  	return view('student-list');
  }
  public function XinChao(){
  	echo "Hi";
  }
  public function LopHoc($ten){
  	echo "KhoaHoc : ".$ten;
  }
  public function GetURL(Request $request){
  	// return $request->path();
  	// return $request->url();
  	if ($request->isMethod('get')) {
  		echo "Phuong thuc get";
  	}else{
  		echo "Phuong thuc post";
  	}

  }
}<?php 
echo "T1907A";
 ?>


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 22:37 23/06/2020

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 21:24 23/06/2020


#web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
 */

// Route::get('/', function () {
// 	//dd('Oki!!!');
// 	return view('welcome');
// });
// Route::get('/test', function () {
// 	return view('test');
// });
// Route::get('/home', function () {
// 	return 'wellcome home';
// });
// Route::get('/product', function () {
// 	return 'wellcome product';
// });
// Route::get('/service', function () {
// 	return 'wellcome service';
// });

// Route::get('/new/{para}', function ($para) {
// 	return 'Bai viet so ' . $para;
// });

Route::get('/helloworld ', function () {
	return 'Hello DO Thien Phu';
});
Route::get('/PTB1/a/{a}/b/{b} ', function ($a, $b) {
	echo $a . 'x+' . $b . '=0' . '<br/>';
	$result = -$b / $a;
	echo "result = " . $result;

})->where(['a' => '[0-9]+', 'b' => '[0-9]+']);

Route::get('/student/display', '[email protected]');

// Route::get('/url', '[email protected]');

// Route::get('/input-user', '[email protected]');

// Route::get('/url/{href_param}', '[email protected]');
// Route::get('/url/{href_param}', '[email protected]');
// Route::get('/{href_param}.html', function ($href_param) {
// 	return $href_param;
// });

// Route::get('/{param}/{href_param}.html', function ($param, $href_param) {
// 	return $param . '<br/>' . $href_param;
// });

// Route::get('/{param0}/{param1}/{href_param}.{ext}', function ($param0, $param1, $href_param, $ext) {
// 	return $param0 . ' >> ' . $param1 . ' >> ' . $href_param . ' >> ' . $ext;
// });


#StudentController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller {
	public function showStudent(Request $request) {
		return view('student-list');
	}
}

?>


#student-list.php


<h1><center>danh sách sinh viên</center></h1>


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:09 23/06/2020

web.php


<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', '[email protected]')->name('home');
Route::get('/helloworld',function(){
 echo "Hello Vinh";
});
Route::get('/PTB1/a/{a}/b/{b}',function($a,$b){
 echo "Pt : ".$a."x + ".$b."= 0" ;
 echo "</br>";
 echo "=>".$a."x = -".$b;
 $x = -$b/$a;
 echo "</br>";
 echo "=> x = ".$x;
})
->where([
 'a'=>'[0-9]+',
 'b'=>'[0-9]+'
]);
Route::get('/student/display','[email protected]');
StudentController.php


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class StudentController extends Controller
{
  //
  function showStudent(){
   return view('student-list');
  }
}
student-list.php


<?php
echo "<h1>Student-list is empty !!!</h1>";

 ?>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!