IMG-LOGO
Trang Chủ SQL [Bài giảng] Hệ thống quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server
×

Bài Tập

Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - lập trình sql server Thiết kế CSDL quản lý sinh viên - nâng cao - phân 2 - lập trình sql server Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server SQL - Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server Thiết kế database - bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server Bài tập - Chương trình quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL Bài tập - Quản lý bãi đỗ xe - Lập trình SQL Server Bài tập - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server Bài tập - Thiết kế CSDL - Tạo bảng, thêm dữ liêu, hiển thị dữ liệu - Lập trình SQL Server Bài tập - kiểm tra 60 phút - Lập trình SQL - Thiết kế CSDL quản lý sở thú Bài tập - Thiết kế CSDL - sử dụng trong giải đấu bóng đá FIFA - champions league - world cup - Lập trình SQL Server

Examination & Test

[Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Source Code Chia Sẻ

[Share Code] Hướng dẫn tạo table + insert trong SQL Server [Video] Bài giảng - Thiết kế CSDL quản lý lớp học - sinh viên - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu select nhiều bảng trong CSDL - select multi table - Lập trình SQL Server [Share Code] bài giảng tim hiểu nâng cáo select , join trong lập trình SQL Server [Share Code] Thiết kế hệ quản trị CSDL - Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về View + Stored (Proceduce & Function) trong SQL Server - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL Hướng dẫn tìm hiểu index + trigger trong SQL Server - Lập trình SQL Server [Share Code] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL [Share Code] Bài giảng T2008A [Share Code] Bài giảng T2008A - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu PROC - View - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu index, trigger trong lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu SQL Server - Table, Insert, Select [Share Code] Tìm hiểu create database, create table, alter table, insert into, update trong SQL Server [Share Code] Tìm hiểu primary key, foreign key, join (left, right, inner, full outer join) - Lập trình SQL [Share Code] Tìm hiểu View + Stored trong lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu index + trigger - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Học lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về tạo bảng, thêm dữ liệu, sửa, xóa dữ liệu và column trong database - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu foreign key, constraint, where: join nhieu tables, inner join, left join Lập trình SQL Server [Share Code] Thiết kế CSDL quản lý bán hàng - create - alter - insert - update - delete trong CSDL - Học lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về View - Proc (Stored, Function) Lập trình SQL Server - Quản lý điểm thi SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về Trigger Insert & Update & Delete - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu về SQL Server - Tạo database - tạo bảng - SQL Server [Share Code] Hướng dẫn thiết kế hệ thống Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL [Share Code] Tìm hiểu về foreign key - check - unique - Lập trình SQL Server [Share Code] Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Share Code] Tìm hiểu where, inner join sql, left join sql, right join sql, full outer join sql- like sql- not like sql- in sql- not in sql, between sql - Lập trình SQL Server [Share Code] Hướng dẫn thiết kế database (CSDL) Quản lý khách sạn - nâng cao - Lập trình Sql Server [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server [Bài giảng] Hệ thống quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server [Bài Giảng] Tìm hiểu Index Sql + Trigger Sql thông qua bài quản lý sinh viên sql - Lập trình SQL Server Bài Giảng - Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Share Code] Bài giảng - Quản lý sở thú sql - Lập trình SQL Server

Projects

How To Migrate a MySQL Database Between Two Servers - Di chuyển MySQL Database giữa 2 Server Hướng dẫn active tài khoản root trong phpmyadmin - ubuntu & linux Toàn Tập - Hướng dẫn cài đặt LAMPP >> build apache2 + mysql + php7.2 + phpmyadmin server ubuntu
[Bài giảng] Hệ thống quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 20:05 13/04/2021 1,196 Lượt Xem

Tạo database & bảng (tables)


-- 1) Database
---- Tao database
create database StudentManagementSystem

---- Kich hoat database
use StudentManagementSystem

-- 2) Tables
---- Table Class
create table Class (
	ClassId int not null,
	ClassCode nvarchar(50)
)

create table Student (
	StudentId int not null,
	StudentName nvarchar(50),
	birthdate datetime,
	ClassId int
)

create table Subject (
	SubjectId int not null,
	SubjectName nvarchar(50),
	SessionCount int
)

create table Result (
	StudentId int not null,
	SubjectId int not null,
	Mark int
)-- 3) Index Creation and Table Alternation
create nonclustered index NCI_Student_StudentName on Student (StudentName)

alter table Result
alter column Mark float-- 4) Constraint
---- Primary Key
alter table Class
add constraint PK_Class primary key (ClassId)

alter table Student
add constraint PK_Student primary key (StudentId)

alter table Subject
add constraint PK_Subject primary key (SubjectId)

alter table Result
add constraint PK_Result primary key (StudentId, SubjectId)

---- Foreign Key
alter table Student
add constraint FK_Student_Class foreign key(ClassId) references Class(ClassId)

alter table Result
add constraint FK_Result_Student foreign key(StudentId) references Student(StudentId)

alter table Result
add constraint FK_Result_Subject foreign key(SubjectId) references Subject(SubjectId)

---- CHECK
alter table Subject
add constraint CK_Subject_SessionCount check (SessionCount >= 0)


-- 5) Insert Data
insert into Class(ClassId, ClassCode)
values
(1 ,'C1106KV'),
(2 ,'C1108GV'),
(3 ,'C1108IV'),
(4 ,'C1108HV'),
(5 ,'C1109GV')insert into Student(StudentId, StudentName, BirthDate, ClassId)
values
(1 ,'Pham Tuan Anh', '1993-08-05', 1),
(2 ,'Phan Van Huy', '1992-06-10', 1),
(3 ,'Nguyen Hoang Minh', '1992-09-07', 2),
(4 ,'Tran Tuan Tu', '1993-10-10', 2),
(5 ,'Do Anh Tai', '1992-06-06', 3)


insert into Subject(SubjectId, SubjectName, SessionCount)
values
(1 ,'C Programming', 22),
(2 ,'Web Design', 18),
(3 ,'Database Management', 23)


insert into Result(StudentId, SubjectId, Mark)
values
(1, 1, 8),
(1, 2, 7),
(2, 3, 5),
(3, 2, 6),
(4, 3, 9),
(5, 2, 8)


-- 6) Query
---- Search students whose BirthDate is between from ‘1992-10-10’ and ‘1993-10-10’. Display info
------ of StudentId, StudentName, DateOfBirth.
select StudentId, StudentName, BirthDate 'DateOfBirth'
from Student
where BirthDate between '1992-10-10' and '1993-10-10'---- Count students in each class with information of ClassId, ClassCode, TotalStudent
select Class.ClassId, Class.ClassCode, count(Student.StudentId) 'TotalStudent'
from Class left join Student on Class.ClassId = Student.ClassId
group by Class.ClassId, Class.ClassCode


---- Sum up mark of all subjects for each student, then display only students whose sum of mark is
------ greater than 10. Display info of: StudentId, StudentName, TotalMark
select Student.StudentId, Student.StudentName, sum(Result.Mark) 'TotalMark'
from Student left join Result on Student.StudentId = Result.StudentId
group by Student.StudentId, Student.StudentName
having sum(Result.Mark) > 10-- 7) Views
---- Create a view named view_StudentSubjectMark which should show result of each student by
------ each subject, with information of: StudentId, StudentName, SubjectName, Mark.
create view view_StudentSubjectMark
as
select top(3) Student.StudentId, Student.StudentName, Subject.SubjectName, Result.Mark
from Student left join Result on Student.StudentId = Result.StudentId
	left join Subject on Result.SubjectId = Subject.SubjectId
order by Result.Mark desc

select * from view_StudentSubjectMark
-- 8) Proc
---- Create a procedure named up_IncreaseMark, with input parameters:
create proc up_IncreaseMark
	@subjectId int
as
begin
	update Result set Mark = Mark + 1 where SubjectId = @subjectId
end

select * from Result
exec up_IncreaseMark 2
select * from ResultTheo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 20:06 13/04/2021-- 1) Database
---- Tao database
create database StudentManagementSystem

---- Kich hoat database
use StudentManagementSystem

-- 2) Tables
---- Table Class
create table Class (
	ClassId int not null,
	ClassCode nvarchar(50)
)

create table Student (
	StudentId int not null,
	StudentName nvarchar(50),
	birthdate datetime,
	ClassId int
)

create table Subject (
	SubjectId int not null,
	SubjectName nvarchar(50),
	SessionCount int
)

create table Result (
	StudentId int not null,
	SubjectId int not null,
	Mark int
)

-- 3) Index Creation and Table Alternation
create nonclustered index NCI_Student_StudentName on Student (StudentName)

alter table Result
alter column Mark float

-- 4) Constraint
---- Primary Key
alter table Class
add constraint PK_Class primary key (ClassId)

alter table Student
add constraint PK_Student primary key (StudentId)

alter table Subject
add constraint PK_Subject primary key (SubjectId)

alter table Result
add constraint PK_Result primary key (StudentId, SubjectId)

---- Foreign Key
alter table Student
add constraint FK_Student_Class foreign key(ClassId) references Class(ClassId)

alter table Result
add constraint FK_Result_Student foreign key(StudentId) references Student(StudentId)

alter table Result
add constraint FK_Result_Subject foreign key(SubjectId) references Subject(SubjectId)

---- CHECK
alter table Subject
add constraint CK_Subject_SessionCount check (SessionCount >= 0)

-- 5) Insert Data
insert into Class(ClassId, ClassCode)
values
(1 ,'C1106KV'),
(2 ,'C1108GV'),
(3 ,'C1108IV'),
(4 ,'C1108HV'),
(5 ,'C1109GV')
select * from Class

insert into Student(StudentId, StudentName, BirthDate, ClassId)
values
(1 ,'Pham Tuan Anh', '1993-08-05', 1),
(2 ,'Phan Van Huy', '1992-06-10', 1),
(3 ,'Nguyen Hoang Minh', '1992-09-07', 2),
(4 ,'Tran Tuan Tu', '1993-10-10', 2),
(5 ,'Do Anh Tai', '1992-06-06', 3)
select * from Student

insert into Subject(SubjectId, SubjectName, SessionCount)
values
(1 ,'C Programming', 22),
(2 ,'Web Design', 18),
(3 ,'Database Management', 23)
select * from Subject

insert into Result(StudentId, SubjectId, Mark)
values
(1, 1, 8),
(1, 2, 7),
(2, 3, 5),
(3, 2, 6),
(4, 3, 9),
(5, 2, 8)
select * from Result

-- 6) Query
---- Search students whose BirthDate is between from ‘1992-10-10’ and ‘1993-10-10’. Display info
------ of StudentId, StudentName, DateOfBirth.
select StudentId, StudentName, BirthDate 'DateOfBirth'
from Student
where BirthDate between '1992-10-10' and '1993-10-10'

---- Count students in each class with information of ClassId, ClassCode, TotalStudent
select Class.ClassId, Class.ClassCode, count(Student.StudentId) 'TotalStudent'
from Class left join Student on Class.ClassId = Student.ClassId
group by Class.ClassId, Class.ClassCode

---- Sum up mark of all subjects for each student, then display only students whose sum of mark is
------ greater than 10. Display info of: StudentId, StudentName, TotalMark
select Student.StudentId, Student.StudentName, sum(Result.Mark) 'TotalMark'
from Student left join Result on Student.StudentId = Result.StudentId
group by Student.StudentId, Student.StudentName
having sum(Result.Mark) > 10

-- 7) Views
---- Create a view named view_StudentSubjectMark which should show result of each student by
------ each subject, with information of: StudentId, StudentName, SubjectName, Mark.
create view view_StudentSubjectMark
as
select top(3) Student.StudentId, Student.StudentName, Subject.SubjectName, Result.Mark
from Student left join Result on Student.StudentId = Result.StudentId
	left join Subject on Result.SubjectId = Subject.SubjectId
order by Result.Mark desc

select * from view_StudentSubjectMark

-- 8) Proc
---- Create a procedure named up_IncreaseMark, with input parameters:
create proc up_IncreaseMark
	@subjectId int
as
begin
	update Result set Mark = Mark + 1 where SubjectId = @subjectId
end

select * from Result
exec up_IncreaseMark 2
select * from Result


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!