IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Chương trình quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

Bài tập - Chương trình quản lý bán hàng - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com - 20:11 12/01/2022 10,792 Lượt Xem

Yêu cầu.

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau

- id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng

- tên mặt hàng

- nhà sản xuất
- xuất xứ (Việt Nam, Japan, ...)
- giá nhập
- giá bán
- ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng
2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau
- id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng
- id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa
- chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng
- ngày bán : kiểu date
- số lượng

- gia ban

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra -> Dùng view để thiết kế
4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ -> yêu cầu viết procedure có tham số truyền vào là xuất xứ
5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng. -> viết procedure có tham số truyền vào là mặt hàng và tham số đấu già là total

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thái Sơn [C2010L]

Ngày viết: 16:34 24/04/2021

Create database QuanLyBanHang

go

use QuanLyBanHang

goCreate table Product (

id int primary key identity (1,1),

name nvarchar(50),

producer nvarchar(50),

made_in nvarchar(30),

price_in int,

price_out int,

day_released date

)

go


Create table Sell (

id int primary key identity(1,1),

id_product int,

note text,

day_sell date,

quantity int,

FOREIGN KEY (id_product) references Product(id)

)

go

insert into Product(name, producer, made_in, price_in, price_out, day_released)

values 

('noi com','LG','vn',5,7,'2021-04-01'),


('tu lanh','Samsung','Kor',40,70,'2021-04-01'),


('quat','Mitsubishi','japan',4,6,'2021-04-01'),


('brake','Porsche','Ger',1900,2000,'2021-04-01'),


('Calculator','Ticktack','china',80,90,'2021-04-01'),


('Charger','Indi','Indo',45,50,'2021-04-01'),


('Toto','Bucha','japan',47,57,'2021-04-01'),


('Ross','Canada','Canada',1,10,'2021-04-01')

('noi com','LG','vn',5,7,'2021-04-01'),

go

('tu lanh','Samsung','Kor',40,70,'2021-04-01')


insert into Sell (id_product, note, day_sell, quantity)

values

(1,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(3,'sdgs', '2021-04-01', 99),

(5,'afsgs', '2021-04-01', 99),

(4,'sgfd', '2021-04-01', 99),

(10,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(9,'sdgs', '2021-04-01', 99),

(7,'afsgs', '2021-04-01', 99),

(8,'sgfd', '2021-04-01', 99),

(6,'ahifha', '2021-04-01', 99),

(2,'ahifha', '2021-04-01', 99)

go

select * from Product

select * from Sell


create view view_sold_product 

as 

select sell.id 'Prodcut code', Product.name, Product.made_in, sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where sell.id_product = Product.id


select * from view_sold_product


create proc proc_view_sold_product

@origin nvarchar(20)

as begin

select sell.id 'Prodcut code', Product.name, Product.made_in,  sell.day_sell, sell.quantity

from Sell, Product

where Sell.id_product=Product.id and

Product.made_in = @origin 

end

exec proc_view_sold_product Canada


select Product.name, SUM(Product.price_out * Sell.quantity) 'Total_price'

from Sell left join Product on Sell.id_product = Product.id

group by Product.name


create proc proc_sum_price_product

@mat_hang nvarchar(20),

@total int output

as begin

select @total = SUM(Product.price_out * Sell.quantity)

from Product, Sell

where Sell.id_product = Product.id

and Product.name = @mat_hang

group by Product.name, Product.price_out

end


drop proc proc_sum_price_product

declare @count int


exec proc_sum_price_product 'tu lanh', @total = @count output


print N'Tong gia tri: ' + + CONVERT(nvarchar(20), @count)


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 15:03 02/03/2021-- Tao database BT1801
create database BT1801

-- Kich hoat database
use BT1801

-- Bang hang hoa
create table product (
	id int primary key identity(1,1),
	title nvarchar(200),
	producer_name nvarchar(200),
	madein nvarchar(50),
	buyer_price float,
	sell_price float,
	created_at date
)

-- Bang ban hang
create table orders (
	id int primary key identity(1,1),
	product_id int references product (id),
	number int,
	price float,
	note nvarchar(500)
)

-- Insert into database
insert into product (title, producer_name, madein, buyer_price, sell_price, created_at)
values
('San pham 1', 'ABC', 'Viet Nam', 20000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 2', 'ABC', 'Viet Nam', 10000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 3', 'GokiSoft', 'Viet Nam', 40000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 4', 'ABC', 'JP', 20000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 5', 'GokiSoft', 'Viet Nam', 20000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 6', 'GokiSoft', 'JP', 30000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 7', 'GokiSoft', 'Viet Nam', 20000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 8', 'ABC', 'JP', 20000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 9', 'ABC', 'JP', 20000, 50000, '2021-01-05'),
('San pham 10', 'GokiSoft', 'Lao', 20000, 50000, '2021-01-05')

insert into orders(product_id, number, price)
values
(1, 3, 50000),
(2, 2, 50000),
(2, 7, 50000),
(1, 2, 50000),
(3, 8, 50000),
(3, 3, 50000),
(1, 3, 50000),
(5, 5, 50000),
(5, 3, 50000),
(5, 3, 50000)

-- Create view
create view view_product_by_orders
as
select product.id, product.producer_name, product.madein, product.sell_price, orders.number
from product inner join orders on product.id = orders.product_id

select * from view_product_by_orders
order by id asc

-- create proc
create proc proc_product_by_madein
	@madein nvarchar(50)
as
begin
	select product.id, product.producer_name, product.madein, product.sell_price, orders.number
		from product inner join orders on product.id = orders.product_id
		where product.madein = @madein
		order by product.id asc
end

exec proc_product_by_madein 'Viet Nam'

-- create proc
create proc proc_statistic_product
	@productId int,
	@total float output
as
begin
	-- TEST
	select product.id, product.producer_name, product.madein, sum(orders.number * orders.price) as 'TotalMoney'
		from product inner join orders on product.id = orders.product_id
		group by product.id, product.producer_name, product.madein
		order by TotalMoney desc
	-- Chuc nang can lam
	select @total = sum(orders.number * orders.price)
		from product inner join orders on product.id = orders.product_id
		where product.id = @productId
end

declare @total int
exec proc_statistic_product 3, @total = @total output
print N'Doanh thu cua san pham 3: ' + convert(nvarchar, @total)


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 17:01 11/12/2020create database management_program
use management_program

create table hang_hoa (
ID int identity (1,1) primary key,
ten_hang nvarchar (100),
nha_sx nvarchar(100),
xuat_xu nvarchar(100),
gia_nhap money,
gia_ban money,
ngay_sx date
)
go

insert into hang_hoa(ten_hang,nha_sx,xuat_xu,gia_nhap,gia_ban,ngay_sx)
values
('Áo','ABC','Việt Nam','100','200','2020-12-11'),
('Quần Vải','BBC','Japan','300','400','2020-12-01'),
('Túi Sách','CBC','Việt Nam','500','900','2020-12-02'),
('áo Len','DBC','Japan','700','900','2020-12-03'),
('Quần jean','EBC','China','100','300','2020-12-04'),
('áo M','QQBC','USA','100','200','2020-12-05'),
('áo L','WWBC','Việt Nam','100','200','2020-12-06'),
('áo U','EEEBC','Japan','100','200','2020-12-07'),
('áo O','TTTBC','Việt Nam','100','200','2020-12-08'),
('áo R','UUUBC','Japan','100','200','2020-12-09')


---- 2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau ---
create table ban_hang(
ID int identity (1,1) primary key,
ID_hang_hoa int,
chu_thich nvarchar(500),
ngay_ban date,
so_luong int
) 

go 
alter table ban_hang
add constraint fk_id_hanghoa foreign key (id_hang_hoa) references hang_hoa(id) 

insert into ban_hang(chu_thich,ngay_ban,so_luong)
values
('very good','2020-12-11','11'),
('very good','2020-12-11','12'),
('very good','2020-12-11','13'),
('very good','2020-12-11','14'),
('very good','2020-12-11','15'),
('very good','2020-12-11','16'),
('very good','2020-12-11','17'),
('very good','2020-12-11','18'),
('very good','2020-12-11','19'),
('very good','2020-12-11','20')

--- inserting data ---
SELECT *FROM hang_hoa
SELECT *FROM ban_hang

---3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra -> Dùng view để thiết kế---
create view  don_hang
AS
select hang_hoa.ten_hang, hang_hoa.gia_ban, hang_hoa.gia_nhap, hang_hoa.ngay_sx, hang_hoa.nha_sx, hang_hoa.xuat_xu, ban_hang.chu_thich, ban_hang.ngay_ban, ban_hang.so_luong
from hang_hoa,ban_hang
where hang_hoa.id=ban_hang.ID_hang_hoa

select *from don_hang

--- 4 Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ -> yêu cầu viết procedure có tham số truyền vào là xuất xứ

	create proc xuat_xu
	@xuatxu nvarchar(100)
	as
	begin
		select hang_hoa.ten_hang, hang_hoa.gia_ban, hang_hoa.gia_nhap, hang_hoa.ngay_sx, hang_hoa.nha_sx, hang_hoa.xuat_xu, ban_hang.chu_thich, ban_hang.ngay_ban, ban_hang.so_luong
		from hang_hoa,ban_hang
		where hang_hoa.id=ban_hang.ID_hang_hoa and hang_hoa.xuat_xu = @xuatxu
	end
	exec xuat_xu 'China'

	--- 5 ---

create gia_ban
	@tenhang int,
	@total money output
	as
	begin
		select hang_hoa.ten_hang, hang_hoa.gia_ban, hang_hoa.gia_nhap, hang_hoa.ngay_sx, hang_hoa.nha_sx, hang_hoa.xuat_xu, ban_hang.chu_thich, ban_hang.ngay_ban, ban_hang.so_luong, hang_hoa.gia_ban
		 *sum(ban_hang.so_luong) as tong_gia
		from hang_hoa,ban_hang
		where hang_hoa.id=ban_hang.ID_hang_hoa and @tenhang = hang_hoa.id
		group by  Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_ban
		select @total = tong_gia from
		(select Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_ban * sum(ban_hang.so_luong) as tong_gia
		from ban_hang,Hang_hoa
		where Hang_hoa.id = ban_hang.id_hang_hoa and @mathang = Hang_hoa.id
		group by  Hang_hoa.ten_hang,Hang_hoa.Nha_sx,Hang_hoa.Xuat_xu,Hang_hoa.Gia_ban)as abc
		end

		declare @total money
		exec gia_ban 1 ,@total = @total output
		print @total

	end
	


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 16:54 11/12/2020create database QL_Banhang
use QL_Banhang

create table product (
	id int primary key identity(1, 1),
	name nvarchar(20),
	producer nvarchar(20),
	origin nvarchar(20),
	import_price money,
	price money,
	date_of_manufacture date
)

create table sell (
	id_order int primary key identity(1, 1),
	id int foreign key references product(id),
	note ntext,
	date_sell date,
	amount int
)

insert into product(name, producer, origin, import_price, price, date_of_manufacture)
values
('Tivi', 'Samsung', 'Korea', '2000', '3000', '2020-01-01'),
('Tu lanh', 'Panasonic', 'Japan', '3000', '4000', '2020-01-10'),
('Quat dien', 'Panasonic', 'Japan', '2000', '2500', '2020-02-01'),
('Lo Vi song', 'Panasonic', 'Japan', '1000', '2000', '2020-02-01'),
('Be ca mini', 'nhom kinh', 'Viet Nam', '1000', '2000', '2020-01-01'),
('May suoi', 'Panasonic', 'Japan', '1000', '2000', '2020-01-02'),
('Loa dai', 'loadai.com', 'Viet Nam', '1000', '2000', '2020-02-01'),
('May bom nuoc', 'NSX1', 'china', '800', '1500', '2020-02-01'),
('Laptop', 'NSX2', 'Viet Nam', '2000', '3000', '2020-01-01'),
('bep tu', 'Panasonic', 'Japan', '2000', '3000', '2020-01-01')

insert into sell(id, note, date_sell, amount)
values
(2, 'note 1', '2020-05-30', 2),
(6, 'note 2', '2020-06-30', 3),
(4, 'note 3', '2020-07-30', 1),
(8, 'note 4', '2020-08-30', 1),
(5, 'note 5', '2020-09-30', 4),
(1, 'note 6', '2020-10-30', 3),
(3, 'note 7', '2020-11-30', 1),
(1, 'note 8', '2020-12-30', 5),
(3, 'note 9', '2020-12-30', 3),
(9, 'note 10', '2020-12-30', 1)

select * from product
select * from sell

create view vw_sell
as
select sell.id_order, product.name, sell.date_sell, sell.amount
from sell, product
where product.id=sell.id

select * from vw_sell

create proc vw_origin
	@origin nvarchar(20)
as
begin
	select sell.id_order, product.name, sell.date_sell, sell.amount
	from sell, product
	where product.id=sell.id and [email protected]
end

exec vw_origin 'Japan'

create proc vw_tatal_price
	@productId int,
	@tatal_price float output
as
begin
	select @tatal_price=sum(product.price*sell.amount)
	from product, sell
	where product.id=sell.id and [email protected]
end

declare @tatal_price float 
exec vw_tatal_price 3, @[email protected]_price output 
print @tatal_price 
print N'Tong tien ban duoc: '+ convert(nvarchar(50), @tatal_price)


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:43 11/12/2020-- Tao database
CREATE DATABASE BT1801

-- Active database
USE BT1801

-- Tao tables
CREATE TABLE product (
	id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	name NVARCHAR(150) NOT NULL,
	manufacturer_name NVARCHAR(50),
	madein NVARCHAR(50),
	buy FLOAT,
	sell FLOAT,
	created_at date
)

CREATE TABLE orders (
	id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	id_product INT REFERENCES dbo.product(id),
	note NVARCHAR(200),
	num INT,
	created_at date
)

-- Insert du lieu
INSERT INTO dbo.product ( name ,manufacturer_name ,madein ,buy ,sell ,created_at)
VALUES
('san pham 1', 'ABC', 'Viet Nam', 10000, 20000, GETDATE()),
('san pham 2', '324', 'Viet Nam', 20000, 60000, GETDATE()),
('san pham 3', 'sfds', 'US', 100000, 200000, GETDATE()),
('san pham 4', '23424', 'Viet Nam', 10000, 20000, GETDATE()),
('san pham 5', '234', 'Viet Nam', 10000, 20000, GETDATE()),
('san pham 6', 'AB54C', 'JP',510000, 660000, GETDATE()),
('san pham 7', '65', 'JP', 10000, 20000, GETDATE()),
('san pham 8', '456', 'Viet Nam', 10000, 20000, GETDATE())

INSERT INTO dbo.orders ( id_product, note, num, created_at )
VALUES
(2, 'Ship ve Y Yen Nam Dinh', 2, GETDATE()),
(3, 'xin chao', 2, GETDATE()),
(4, 'hang fake', 2, GETDATE()),
(3, 'okok', 2, GETDATE()),
(2, 'madein china - hang JP', 2, GETDATE()),
(5, 'Ship ve Y Yen Nam Dinh', 2, GETDATE())

-- View: name, manufacturer_name, madein, sell, num, ngay ban
CREATE VIEW view_show_product_selling
AS
SELECT dbo.product.name, dbo.product.manufacturer_name, dbo.product.madein, dbo.product.sell, dbo.orders.num, dbo.orders.created_at AS 'OrderDate'
FROM dbo.product, dbo.orders
WHERE dbo.product.id = dbo.orders.id_product

SELECT * FROM view_show_product_selling

-- Tao produce
CREATE PROC proc_show_product_selling_by_madein
	@madein nvarchar(50)
AS
BEGIN
	SELECT dbo.product.name, dbo.product.manufacturer_name, dbo.product.madein, dbo.product.sell, dbo.orders.created_at AS 'OrderDate'
	FROM dbo.product, dbo.orders
	WHERE dbo.product.id = dbo.orders.id_product
		AND dbo.product.madein = @madein
END

EXEC proc_show_product_selling_by_madein 'Viet Nam'
EXEC proc_show_product_selling_by_madein 'US'

-- PROC tinh tong so tien ban dc vs 1 mat hang
CREATE PROC proc_total_price_by_product_id
	@productId int,
	@totalPrice float OUTPUT
AS
BEGIN
	SELECT @totalPrice = SUM(dbo.product.sell * orders.num)
	FROM dbo.product, dbo.orders
	WHERE dbo.product.id = dbo.orders.id_product
		AND dbo.product.id = @productId
END

DECLARE @totalPrice FLOAT
EXEC proc_total_price_by_product_id 5, @totalPrice = @totalPrice OUTPUT
PRINT @totalPrice
PRINT N'Tong tien ban duoc: ' + CONVERT(nvarchar(50), @totalPrice)


Đã sao chép!!!