IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình SQL

Kiến Thức Core SQL Server

[Video] Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server [Video] Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server [Video] Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server [Video] Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server [Video] Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

View SQL Server

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

Store & Procedure

[Video] Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server [Video] Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

Trigger

[Video] Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server [Video] Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server [Video] Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL
Trang Chủ SQL Server/MySQL Bài tập - Thiết kế CSDL quản lý sở thú - SQL Server

Bài tập - Thiết kế CSDL quản lý sở thú - SQL Server

by GokiSoft.com - 21:41 10/01/2022 4,559 Lượt Xem

Xây dựng CSDL phục vụ cho sở thú gồm các bảng như sau

1. Bảng Room (Thông tin từng chuồng trong sở thú)

- id: kiểu dữ liệu int

- name: nvarchar(20)

- max: int -> số lượng động vật tối đa

2. Thông tin động vật (Animal)

- id: int

- name: nvarchar(50)

- age: int -> tuổi của động vật

- buy_at: datetime -> ngày mua động vật vể sở thú

- room_id: int -> mã chuồng đang nuôi động vật

3. Loại thức ăn (FoodType)

- id: int

- name: nvarchar(50)

- price: float -> giá tiền / 1 kg hoặc item của sản phẩm

- amount: float -> số lượng còn lại trong sở thú

4. Quản lý thức ăn (FoodAnimal)

- food_id: int

- animal_id: int


Yêu cầu:

1. Tạo bảng trên

2. Tạo primary key & foreign key cho từng bảng -> Không tạo trong câu lệnh create table

3. Thêm mỗi bảng 5 bản ghi dữ liệu

4. Xem thông tin động vật gồm các trường sau: tên chuồng, tên động vật, tuổi, ngày mua về

5. Xem thông tin những chuồng có số động vật đang lưu vượt quá max của chuồng đó

6. Xem thông tin những chuồng còn so khả năng lưu thêm động vật vào

7. Viết proc có tham số là @animalId -> cho phép xem được thông tin loại thức ăn của động vật này.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyen hoang viet [community,C2009I]

Ngày viết: 16:46 09/03/2021

create database QuanLySoThu

use QuanLySoThu


create table Room(

Id int not null,

Name nvarchar(20),

Max int

)


create table Animal(

Id int not null,

Name nvarchar(50),

Age int,

Buy_At date,

Room_Id int

)


create table FoodType(

Id int not null,

Name nvarchar(50),

Price float,

Amount float

)


create table FoodAnimal(

Food_Id int not null,

Animal_Id int not null

)


alter table Room

add constraint PK_Room primary key (Id)


alter table Animal

add constraint PK_Animal primary key (Id)


alter table FoodType

add constraint PK_Food_Type primary key (Id)


alter table Animal

add constraint FK_Animal foreign key (Room_Id) references Room(Id)


alter table FoodAnimal

add constraint Fk_Food_Id foreign key (Food_Id) references FoodType(Id)


alter table FoodAnimal

add constraint FK_Animal_Id foreign key (Animal_Id) references Animal(Id)


insert into Room(Id,Name,Max)

values

(1,'Cho',10),

(2,'Meo',15),

(3,'Ngua',5),

(4,'Ho',3),

(5,'Voi',7)


insert into Animal(Id, Name, Age,Buy_At, Room_Id)

values

(1, 'A', 5, '2020-10-10 10:00:00', 3),

(2, 'B', 3, '2021-03-02 11:00:00', 1),

(3, 'C', 10, '2020-12-12 05:00:00', 5),

(4, 'D', 4, '2021-02-05 16:30:00', 4),

(5, 'E', 7, '2020-05-06 18:42:06', 2)


insert into FoodType(Id, Name, Price, Amount)

values 

(3, 'Thuc an cho', 100000, 3428),

(2, 'Thuc an meo', 200000, 584),

(1, 'Thuc an ngua', 150000, 3648),

(5, 'Thuc an ho', 250000, 8694),

(4, 'Thuc an voi', 50000, 3578)insert into FoodAnimal(Food_Id, Animal_Id)

values

(1, 3),

(2, 2),

(3, 1),

(4, 5),

(5, 4)


select room.Name as RoomName, Animal.Name as AnimalName, Animal.Age, animal.Buy_At 

from Room, Animal

where Animal.Room_Id = room.id


select room.Id, Room.Max, Room.Name, COUNT(Animal.Room_Id) as SoDongVat

from Animal, Room 

where Animal.Room_Id = room.id

group by room.Id, Room.Max, Room.Name having COUNT(Animal.Room_Id) > max(room.Max)


select room.Id, Room.Max, Room.Name, COUNT(Animal.Room_Id) as SoDongVat

from Animal, Room 

where Animal.Room_Id = room.id

group by room.Id, Room.Max, Room.Name having COUNT(Animal.Room_Id) < max(room.Max)


create proc Proc_Thong_Tin_Thuc_An

@animalId int

as

begin

select * from FoodType, FoodAnimal

where FoodType.Id = FoodAnimal.Food_Id and @animalId = FoodType.Id

end


exec Proc_Thong_Tin_Thuc_An 4


create trigger trigger_delete_food on FoodType

instead of delete

as

begin

delete from foodanimal where food_id in (select id from deleted)

delete from FoodType where id in (select id from deleted)

end 


delete from FoodType where id = 1


Đã sao chép!!!