IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)




Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

by GokiSoft.com - 11:39 07/12/2020 11,526 Lượt Xem

  1. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị a2, a3, a4
  2. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
  3. Viết chương trình đọc và 2 số thực vào in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Bình luận



Chia sẻ từ lớp học

nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 12:20 15/09/2020



#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>



int main(int argc, char *argv[]) {
	int a;
	
	printf("\nNhap gia tri a = ");
	scanf("%d, &a");
	
	printf("\ngia tri cua a^2 =%d",a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^3 =%d",a*a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^4 =%d",a*a*a*a);
	
	printf("\nGia tri cua %d,%d,%d",a^2, a^3, a^4);
	
	
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 11:28 15/09/2020



#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int a;
	
	printf("\nNhap gia tri cua a =");
	scanf("%d",&a);
	
	printf("\nGia tri cua a^2 =%d",a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^3 =%d",a*a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^4 =%d",a*a*a*a);
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 22:55 12/09/2020



	int a;
	printf("\nNhap gia tri cua a=");
	scanf("%d",&a);
	int x,y,z;
	x = a*a;
	y = a*a*a;
	z = a*a*a*a;
	printf("\na^2 = %d",x);
	printf("\na^3 = %d",y);
	printf("\na^4 = %d",z);
	
	int a,b,c;
	printf("\nNhap ngay: ");
	scanf("%d",&a);
	printf("\nNhap thang: ");
	scanf("%d",&b);
	printf("\nNhap nam: ");
	scanf("%d",&c);
	printf("\nHom nay la: %d/%d/%d",a,b,c);
	
	float x,y,tong,hieu,tich,thuong;
	printf("\nNhap x: ");
	scanf("%f",&x);
	printf("\nNhap y: ");
	scanf("%f",&y);
	tong = x+y;
	hieu = x-y;
	tich = x*y;
	thuong = x/y;
	printf("Ket qua phep cong: %f\nKet qua phep tru: %f\nKet qua phep nhan: %f\nKet qua phep chia: %f", tong, hieu, tich, thuong);


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 20:44 12/09/2020



#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a,b,c,d;
	printf("Nhap so a:"); scanf("%d", &a);
	b=a*a;
	c=a*a*a;
	d=a*a*a*a;
	printf("\ngia tri b=%d",b);
	printf("\ngia tri c=%d",c);
	printf("\ngia tri d=%d",d);
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:31 12/09/2020



#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bat dau code
int a,b,c;
printf("\nNhap ngay :");
scanf("%d, &a");
printf("\nNhap thang :");
scanf("%d, &b");
printf("\nNhap nam :");
scanf("%d, &c");
printf("\nNgay thang nam %d%d%d ",a,b,c);

//ket thuc code;
return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!