IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:07 02/12/2021 12,912 Lượt Xem

  1. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị a2, a3, a4
  2. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
  3. Viết chương trình đọc và 2 số thực vào in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 12:20 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>int main(int argc, char *argv[]) {
	int a;
	
	printf("\nNhap gia tri a = ");
	scanf("%d, &a");
	
	printf("\ngia tri cua a^2 =%d",a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^3 =%d",a*a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^4 =%d",a*a*a*a);
	
	printf("\nGia tri cua %d,%d,%d",a^2, a^3, a^4);
	
	
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 11:28 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int a;
	
	printf("\nNhap gia tri cua a =");
	scanf("%d",&a);
	
	printf("\nGia tri cua a^2 =%d",a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^3 =%d",a*a*a);
	
	printf("\nGia tri cua a^4 =%d",a*a*a*a);
	
	
	
	return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 22:55 12/09/2020	int a;
	printf("\nNhap gia tri cua a=");
	scanf("%d",&a);
	int x,y,z;
	x = a*a;
	y = a*a*a;
	z = a*a*a*a;
	printf("\na^2 = %d",x);
	printf("\na^3 = %d",y);
	printf("\na^4 = %d",z);
	
	int a,b,c;
	printf("\nNhap ngay: ");
	scanf("%d",&a);
	printf("\nNhap thang: ");
	scanf("%d",&b);
	printf("\nNhap nam: ");
	scanf("%d",&c);
	printf("\nHom nay la: %d/%d/%d",a,b,c);
	
	float x,y,tong,hieu,tich,thuong;
	printf("\nNhap x: ");
	scanf("%f",&x);
	printf("\nNhap y: ");
	scanf("%f",&y);
	tong = x+y;
	hieu = x-y;
	tich = x*y;
	thuong = x/y;
	printf("Ket qua phep cong: %f\nKet qua phep tru: %f\nKet qua phep nhan: %f\nKet qua phep chia: %f", tong, hieu, tich, thuong);


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 20:44 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a,b,c,d;
	printf("Nhap so a:"); scanf("%d", &a);
	b=a*a;
	c=a*a*a;
	d=a*a*a*a;
	printf("\ngia tri b=%d",b);
	printf("\ngia tri c=%d",c);
	printf("\ngia tri d=%d",d);
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:31 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bat dau code
int a,b,c;
printf("\nNhap ngay :");
scanf("%d, &a");
printf("\nNhap thang :");
scanf("%d, &b");
printf("\nNhap nam :");
scanf("%d, &c");
printf("\nNgay thang nam %d%d%d ",a,b,c);

//ket thuc code;
return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!