IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C

by GokiSoft.com - 20:07 02/12/2021 12,833 Lượt Xem

 1. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị a2, a3, a4
 2. Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
 3. Viết chương trình đọc và 2 số thực vào in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/).

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 13:46 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  float a[4],b[2];
  float D,Dx,Dy,Dz,Dt,x,y;
  int rA,rB;
  printf("\nGiai he phuong trinh bac nhat 2 an");
  printf("\n");
  printf ("\n Nhap he so a1: ");
  scanf("%f", &a[0]);
  printf ("\n Nhap he so b1: ");
  scanf("%f", &a[1]);
  printf ("\n Nhap he so c1: ");
  scanf("%f", &b[0]);
  printf ("\n Nhap he so a2: ");
  scanf("%f", &a[2]);
  printf ("\n Nhap he so b2: ");
  scanf("%f", &a[3]);
  printf ("\n Nhap he so c2: ");
  scanf("%f", &b[1]);
  D=((a[0]*a[3])-(a[1]*a[2]));
  Dx=((b[0]*a[3])-(b[1]*a[1]));
  Dy=((a[0]*b[1])-(a[2]*b[0]));
  Dz=((a[0]*b[1])-(a[2]*b[0]));
  Dt=((a[1]*b[1])-(a[3]*b[1]));
  if (D==0) rA=1;
  else rA=2;
  if((Dz==0)&&(Dt==0)) rB=1;
  else rB=2;
  if((rA==1)&&(rB==1)) printf("\nHe phuong trinh co vo so nghiem")
  &&printf("\n");
  else if ((rA==1)&&(rB==2)) printf("\nHe phuong trinh vo nghiem")
  &&printf("\n");
  else ((x=Dx/D)&&(y=Dy/D))
  &&printf("\nNghiem cua he phuong trinh la: ")
  &&printf("\n")
  &&printf("\nx = %f\ny = %f\n ", x, y)
  &&printf("\n");
  printf("\nPress any key to exit...");
	getch();	
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:45 11/09/2020#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int a;
	printf("Nhap gia tri cua a= ");
	scanf("%d", &a);
	int x,y,z;
	x=a*a;
	y=a*a*a;
	z=a*a*a*a;
	printf("\nGia tri cua x=%d" ,x);
	printf("\nGia tri cua y=%d" ,y);
	printf("\nGia tri cua z=%d" ,z);
	return 0;
}


Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 13:45 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argc[]) 
{
	int a,b,c,d,e,f;
	
	printf("\nNhap gia tri sô thu nhat a =");
	scanf("%d, &a");
  printf("\nNhap gia tri so thu hai b =");
  scanf("%d, &b");
  c = a + b;
  printf("\nNhap gia tri d =");
  scanf("%d, &d");
	d = a - b;
  printf("\nNhap gia tri e =");
  scanf("%d, &e");
  e = a * b;
  printf("\nNhap gia tri f =");
  scanf("%d, &f");
  f = a / b;
  printf("\nPhep(+),(-),(*),(/) %d%d%d%d%d%d",a,b,c,d,e,f);
	
	return0;
}	


Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 13:45 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argc[]) 
{
	int a,b,c;
	printf("/nNhap ngay");
	scanf("%d, &a");
	printf("/nNhap thang");
	scanf("%d, &b");
	printf("/nNhap nam");
	scanf("%d, &c");
	return0;
}	
	


Đỗ Mạc Nam [T2008A]

Ngày viết: 13:44 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argc[]) 
{
	int a;
	
	printf("/nNhap gia tri a =");
	scanf("%d, &a"); 
	
	printf("/nNhap gia tri a =", a*a);
	
	printf("/nNhap gia tri a =", a*a*a);
	
	printf("/nNhap gia tri a =", a*a*a*a);
	
	return0;
	
}	


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!